แรงงานชาว เมียนม่า ถูกรางวัลที่ 1 ใจบุญแจกเงินหวย ที่ได้แบ่งมา 3.5 ล้าน ให้กับคนยากไร้-ผู้พิการ

แ ร ง ง า น เ มี ย น ม า ถู ก ร า ง วั ล ที่   1   แ จ ก เ งิ น ห ว ย ที่ ไ ด้ แ บ่ ง ม า   3 . 5   ล้ า น   ใ ห้ ค น ย า ก ไ ร้ – ผู้ พิ ก า ร   ห ลั ง แ บ่ ง ใ ห้ น า ย จ้ า ง ไ ป   2 . 5   ล้ า น   โ ด ย ไ ด้ รั บ คำ ชื่ น ช ม จ า ก ช า ว เ น็ ต จำ น ว น ม า ก ถึ ง น้ำ ใ จ ที่ มี ใ ห้ กั น

กำ ลั ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ถู ก วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ บ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล   เ มื่ อ เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่ อ   อ ย า ก ดั ง เ ดี๋ ย ว จั ด ใ ห้   v e r s i o n 2   b y   k i m   เ ผ ย เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง น า ย จ้ า ง ช า ว ไ ท ย กั บ ลู ก จ้ า ง ช า ว เ มี ย น ม า   ห ลั ง ลู ก จ้ า ง ช า ว เ มี ย น ม า ถู ก ร า ง วั ล ล อ ต เ ต อ รี่ ร า ง วั ล ที่   1   แ ล ะ ฝ า ก ใ ห้ น า ย จ้ า ง ขึ้ น เ งิ น ด้ ว ย ค ว า ม ไ ว้ ใ จ   แ ต่ สุ ด ท้ า ย ก ลั บ ถู ก น า ย จ้ า ง อ ม เ งิ น ร า ง วั ล   จ น ลู ก จ้ า ง เ มี ย น ม า ต้ อ ง ร้ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

โ ด ย ท า ง เ พ จ ไ ด้ ร ะ บุ ว่ า   “ แ ร ง ง า น พ ม่ า ถู ก ร า ง วั ล นี้ ที่   1   จำ น ว น   6   ล้ า น บ า ท   แ ร ง ง า น พ ม่ า ใ ห้ เ จ้ า น า ย ค น ไ ท ย ไ ป ขึ้ น เ งิ น ใ ห้   ก่ อ น อ้ า ง ว่ า น า ย จ้ า ง จ ะ ไ ม่ ย อ ม คื น เ งิ น ร า ง วั ล ใ ห้ แ ร ง ง า น   จ น แ ร ง ง า น ต้ อ ง ไ ป ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่   ด้ ว ย ค ว า ม ไ ว้ ใ จ   แ ร ง ง า น พ ม่ า ถึ ง กั บ ต้ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ”

ส รุ ป เ จ้ า น า ย ไ ท ย ข อ ส่ ว น แ บ่ ง   2 . 5   ล้ า น บ า ท   ส่ ว น แ ร ง ง า น พ ม่ า ไ ด้ คื น   3 . 5   ล้ า น บ า ท

กำ ลั ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ถู ก วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ บ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล   เ มื่ อ เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่ อ   อ ย า ก ดั ง เ ดี๋ ย ว จั ด ใ ห้   v e r s i o n 2   b y   k i m   เ ผ ย เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง น า ย จ้ า ง ช า ว ไ ท ย กั บ ลู ก จ้ า ง ช า ว เ มี ย น ม า   ห ลั ง ลู ก จ้ า ง ช า ว เ มี ย น ม า ถู ก ร า ง วั ล ล อ ต เ ต อ รี่ ร า ง วั ล ที่   1   แ ล ะ ฝ า ก ใ ห้ น า ย จ้ า ง ขึ้ น เ งิ น ด้ ว ย ค ว า ม ไ ว้ ใ จ   แ ต่ สุ ด ท้ า ย ก ลั บ ถู ก น า ย จ้ า ง อ ม เ งิ น ร า ง วั ล   จ น ลู ก จ้ า ง เ มี ย น ม า ต้ อ ง ร้ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

โ ด ย ท า ง เ พ จ ไ ด้ ร ะ บุ ว่ า   “ แ ร ง ง า น พ ม่ า ถู ก ร า ง วั ล นี้ ที่   1   จำ น ว น   6   ล้ า น บ า ท   แ ร ง ง า น พ ม่ า ใ ห้ เ จ้ า น า ย ค น ไ ท ย ไ ป ขึ้ น เ งิ น ใ ห้   ก่ อ น อ้ า ง ว่ า น า ย จ้ า ง จ ะ ไ ม่ ย อ ม คื น เ งิ น ร า ง วั ล ใ ห้ แ ร ง ง า น   จ น แ ร ง ง า น ต้ อ ง ไ ป ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่   ด้ ว ย ค ว า ม ไ ว้ ใ จ   แ ร ง ง า น พ ม่ า ถึ ง กั บ ต้ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ”

ส รุ ป เ จ้ า น า ย ไ ท ย ข อ ส่ ว น แ บ่ ง   2 . 5   ล้ า น บ า ท   ส่ ว น แ ร ง ง า น พ ม่ า ไ ด้ คื น   3 . 5   ล้ า น บ า ท

เ บื้ อ ง ต้ น ยั ง มี ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ด้ ว ย ว่ า   ลู ก จ้ า ง ฝ า ก เ งิ น เ จ้ า น า ย ไ ป   3 0 0   บ า ท   ใ ห้ ซื้ อ ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล   3   ใ บ   แ ล้ ว น า ย จ้ า ง ถ่ า ย รู ป ส่ ง ม า ใ ห้ ลู ก จ้ า ง ดู   ก่ อ น ห ว ย อ อ ก ว่ า ซื้ อ ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ใ ห้ แ ล้ ว ต า ม ที่ ส่ ง รู ป ม า ใ ห้ ลู ก จ้ า ง ดู   พ บ ห ว ย อ อ ก   1   ใ น   3   ใ บ   ถู ก ร า ง วั ล ที่ ห นึ่ ง   1   ใ บ   พ อ ถู ก ร า ง วั ล ที่   1   มี ก า ร ร ะ บุ อ้ า ง ว่ า น า ย จ้ า ง ไ ป ขึ้ น เ งิ น ร า ง วั ล   ลู ก จ้ า ง เ ล ย ไ ป ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่   ก ร ะ ทั่ ง ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย แ ล ะ แ บ่ งกัน”

ล่ า สุ ด มี ค ลิ ป เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ร ง ง า น ส า ว เ มี ย น ม า ที่ ถู ก ร า ง วั ล   นำ เ งิ น ที่ ถู ก ห ว ย แ ล ะ แ บ่ ง กั บ น า ย จ้ า ง ม า ไ ด้ แ ค่   3 . 5   ล้ า น บ า ท   แ จ ก ใ ห้ กั บ เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง แ ร ง ง า น เ มี ย น ม า ที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก า ร แ ล ะ ค น ย า ก ไ ร้   โ ด ย ไ ด้ รั บ คำ ชื่ น ช ม จ า ก ช า ว เ น็ ต จำ น ว น ม า ก ถึ ง น้ำ ใ จ ที่ มี ใ ห้ กั น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *