อาถรรพ์รัก 3 ปี!!เจษ เจษฎ์พิพัฒ เผยความใจมั่นใจไม่หวั่นเชื่อ เวลาคือเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง

อาถรรพ์รัก 3 ปี!!เจษ เจษฎ์พิพัฒ มั่นใจไม่หวั่นเชื่อ เวลาคือเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง

เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วความรักของคู่นักแสดงระหว่างเจษ เจษฎ์พิพัฒ กับ วิว วรรณรท โดยวันนี้ (4 มี.ค.) เจษ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในงานเปิดกล้องละคร ‘เล่ห์ลวง’ ที่แอ๊ค สตูดิโอ ปทุมธานี เจษเผยว่าแม้ช่วงนี้ตนเองจะยุ่งแค่ไหนแต่ก็พยายามหาเวลาไปหาแฟนสาวให้ได้ ซึ่งหากเอาเรื่องงานมาอ้าง คิ ด ว่า มั น ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ใ น ต อ น นี้ ต น เ อง กั บ วิ ว มีค ว า ม เข้ า ใ จ กั นม า ก ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เจ อ เห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ก็เ ห มื อ น พิสู จ น์ กั น ไ ปเ รื่ อ ย ๆ   ว่ า เร า เ ข้ า ใจ กั น ไ ด้ทุ ก เ รื่ อ ง ไ ห มเ จ ษกล่าวว่า “แม้จะมีบา ง ค รั้ง เ ร า ไ ม่ ว่ า ง บ้ าง เข า ไ ม่ ว่า ง บ้าง หรือบางครั้ ง มี เห ตุ ก า ร ณ์ ไ ม่เ ข้ า ใจกัน พอเจอ เ หตุ ก า ร ณ์ นั้ น แ ล้ วก็ ม า ป รั บ คว า ม เ ข้ าใ จกันว่ามันต้องเป็นแบบไหน ซึ่งรู้สึกว่าเราเข้าใจกันดีขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่วันแรก”

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

สำหรับเรื่องอาถรรพ์รัก 3 ปี ตนเ อง คิ ด ว่ า มัน อ า จ จ ะ เป็ น เ ว ล าที่ ยาวนานประมาณหนึ่ง ที่ทำให้คนที่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไป สำหรับหนุ่มเจษ ยังเหมือนเดิม ตั้งใจที่จะปรับความเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันให้ได้ต่อไป อาจมีเหตุผลของมัน ในช่วงเวลา 3 ปีที่ว่าเป็นอาถรรพ์ อาจจะห่างหายไปสักพัก สำหรับช่วงที่จีบกัน อยู่ในช่ว ง ค ว าม เ ป็ น จ ริ ง แล้ ว ที่ ว่ า แ ต่ล ะ ค น นิ สั ยเ ป็ น อ ย่ างไร รับกันได้ไหม และเห ตุ ก า รณ์ ใ น ชี วิ ต มั นต่ า ง กั น ไป  เราเข้าใจกันได้แค่ไหน 5 ปี 7 ปี ก็เป็นสิ่งที่คล้าย ๆ กัน

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

ส่วนด้านแฟนสาว วิว วรรณรท ก็ไม่ ไ ด้ วิ ต ก กัง ว ล อ ะ ไ รกั บ เ รื่ อ งอ า ถ ร ร พ์  3 ปี เราพ ย า ยา ม ดู แ ล กั นใ ห้ ไ ด้ ม า ก ที่ สุด เจษเล่าต่ออีกว่า “เข า เ ข้ า ใ จน ะ ว่ า เ ร าถ่ า ย ล ะ ค ร 2 เรื่องคื อ เ หนื่ อ ย จ ริงๆ แทบไ ม่ มี เว ล า เ ลย บางทีวันว่าง ๆ เขาก็บอกคุณไปพักเถอะ แต่ว่าเราก็พยายามดูแลกันให้ได้มากที่สุดครับ”

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

และตนไม่อยากให้เรียกว่าอุปสรรค ทุกคู่จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา แล้วอาจจะมีความคิด ความเข้าใจไม่เหมือนกัน คู่ที่ไปกันไม่รอดเขาอาจจะตกลงกันไม่ได้ ไม่รู้ทางออกจะไปทางไหน แต่สำหรับคู่ของตนตั้งใจว่าจะผ่านมันไปให้ได้ ทั้งคู่เลยคุยกันและเข้าใจกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งตน เ อ ง เ ป็น ค น ตั้ ง ใจ กั บ ทุ ก คว า ม สั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้น   ก็ อ ย า กใ ห้ มั น ดี  ไป ก็ไ  ด้อ ย่ า ง มี ค วา ม สุ ข  ต นเ อ ง คิ ด ว่า มี แ พ ล น ที่ จ ะแ ต่ ง ง า น มีลูก เป้าห ม าย ชี วิ ต ใ น อ นา ค ต แ ต่ยั ง ไ ม่ ไ ด้ แพ ล น ว่ า จ ะ อี กกี่ ปี และหนุ่มเ จ ษ ยัง ทิ้ ง ท้ า ยไ ว้ ว่ า   ตน เ อ ง เชื่ อ ว่ า ค น เร า ไ ม่ ส าม า ร ถ ทำอ ะ ไ ร ที่อี ก ค น ต้อ ง ก า รไ ด้ ต ล อด ทุกอย่างที่ เ กิด ขึ้ น เ ร า ม าเ จ อ กั  น ต ร งก ล า งดีกว่า หากจ ะ แ ต่ง เ มื่ อไ ห ร่ เราจะรู้สึกเอง ดีกว่าแพลนแล้วไม่ได้แต่งจะรู้สึกแย่ทั้งสองฝ่าย

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท

ภาพของ วิว วรรณรท

ภาพของ เจษ เจษฎ์พิพัฒ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *