ปัญหาหนัก เผยเหตุ เจนนี่ ได้หมด เด็กออกอีก 2 คน ไม่มีใครอยู่กับเราได้

เ ด็ ก อ อ ก จ า ก ค่ า ย อี ก 2 เ จ น นี่ แ จ้ ง เ ห ตุ ผ ล ส่ ว น ตั ว บ า ง อ ย่ า ง   –   เ พิ่ ง โ ด น ด ร า ม่ า แ ช ท ห ลุ ด   เ จ น นี่   ไ ด้ ห ม ด ถ้ า ส ด ชื่ น   ไ ล่ เ ด็ ก อ อ ก   โ ด ย ใ น แ ช ท ร ะ บุ เ จ น นี่ ป ระกาศ

“สิ้ น ปี นี้ จ ะ มี ก า ร คั ด ศิ ล ปิ น อ อ ก   2   ค น   น ะ ค ะ   เ ห ตุ ผ ล อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น   ก ลั บ ม า ทุ่ ม เ ท แ ล ะ เ ต็ ม ที่ กั บ ห น้ า ที่ ม า ก ก ว่ า นี้   แ ล ะ เ ป็ น เ ด็ ก น่ า รั ก เ ห มื อ น เ ดิ ม   จ ะ ดู โ อ้   ห รื อ   เ กิ ร์ ล ก รุ๊ ป มี สิ ท ธิ์   โ ด น ตั ด อ อ ก   ทุ ก ค น   ที่ พี่ ต้ อ ง ทำ แ บ บ นี้   เ พ ร า ะ ช่ ว ง นี้   พี่ ค ว บ คุ ม ทุ ก ค น ไ ม่ ไ ด้ เ ห มื อ น เ มื่ อ ก่ อ น   แ ล ะ มี ห ล า ย ค น   ที่ ทำ ต า ม ใ จ ตั ว เ อ ง ม า ก ก ว่ า ก า ร รั ก ษ า โ อ ก า ส ที่ ไ ด้ รั บ   ต้ อ ง ใ ช้ วิ ธี เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้ น้ อ ง ๆ รุ่ น ต่ อ ๆ ไ ป ล ง ชื่ อ รั บ ท ร า บ ”   พ ร้ อ ม ทั้ ง ข้ อ ค ว า ม อี ก ว่ า   “ ส่ ว น ใ ค ร ที่   ไ ม่ มี ไ ฟ แ ล้ ว   ล้ ม เ ลิ ก ค ว า ม ตั้ ง ใ จ แ ล้ ว   ก็ พ อ   เ อ า แ ค่ ค น ที่ อ ย า ก อ ยู่ จ ริ ง   เ อ า แ ค่ ค น ที่ เ ชื่ อ ฟั ง   ใ ค ร ไ ม่ ฟั ง   ไ ม่ ต า ม แ ล้ ว ค่ ะ   ทุ ก ค น ร อ แ ช ร์   แ ป ป   ใ ค ร จ ะ อ ยู่ ก็ ข อ บ ใ จ   ใ ค ร จ ะ ไ ป   @ กู ม า ล่ า”

ก่ อ น   น้ อ ง ซี น   บั ต เ ต อ ร์ ฟ ล า ย   จ ะ ป ร ะ ก า ศ ล า อ อ ก   ซึ่ ง   เ จ น นี่   ก็ อ อ ก ม า ชี้ แ จ ง ว่ า   ไ ม่ ใ ช่ แ ช ท ห ลุ ด   เ ป็ น แ ค่ ส อ น เ ด็ ก ใ น ค่ า ย   พ ร้ อ ม ทั้ ง ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ไ ล่   “ น้ อ ง ซี น   บั ต เ ต อ ร์ ฟ ล า ย ”   อ อ ก   ต่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ใ น ค่ า ย เ ห ลื อ แ ค่   “ ลิ ล ลี่ ”   น้ อ ง ส า ว ก็ จ ะ ทำ เ ต็ ม ที่ 

ล่ า สุ ด   เ จ น นี่   ไ ด้ ห ม ด ถ้ า ส ด ชื่ น   ห รื อ   รั ช น ก   สุ ว ร ร ณ เ ก ตุ   นั ก ร้ อ ง ส า ว เ จ้ า ข อ ง ค่ า ย เ พ ล ง ดั ง   โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ว่ า   “ ไ ม่ ว่ า อุ ป ส ร ร ค จ ะ ถ า โ ถ ม ห นั ก ม า ก แ ค่ ไ ห น   แ ต่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ฉั น ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม ”   พ ร้ อ ม ทั้ ง บ อ ก อี ก ว่ า   “ ค น เ ก่ ง   ไ ม่ ไ ด้ แ ป ล ว่ า จ ะ ร้ อ ง ไ ห้ ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย ใ จ ไ ม่ เ ป็ น   แ ต่ ทุ ก ค รั้ ง ห ลั ง ร้ อ ง ไ ห้ เ ส ร็ จ   ต้ อ ง สู้ ใ ห ม่ แ ล ะ แ ก ร่ ง ก ว่ า เ ดิ ม ”   โ ด ย มี แ ฟ น ค ลั บ เ ข้ า ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ จำ น ว นมาก

ก่ อ น เ จ น นี่ จ ะ โ พ ส ต์ ป ร ะ ก า ศ ว่ า   “ น้ อ ง ป า ล์ ม แ ล ะ น้ อ ง ดิ ว   อ อ ก จ า ก ค่ า ย แ ล้ ว น ะ ค ะ   ซึ่ ง น้ อ ง ทั้ ง คู่ มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ อ อ ก ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ส่ ว น ตั ว บ า ง อ ย่ า ง   เ จ น นี่ เ อ ง ก็ ไ ม่ ขั ด แ ล ะ เ ค า ร พ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ทั้ ง คู่

เ จ น นี่ เ อ ง ม า ส่ ง น้ อ ง ไ ด้ แ ค่ นี้   ที่ เ ห ลื อ น้ อ ง ๆ ก็ ต้ อ ง เ ดิ น ต่ อ ด้ ว ย ต น เ อ ง   แ ล ะ เ จ น นี่ ก็ ข อ อ ว ย พ ร ใ ห้ น้ อ ง ทั้ ง คู่ เ รี ย น รู้ กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ   มี ส ติ ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต   แ ล ะ ข อ ใ ห้ น้ อ ง ทั้ ง คู่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ใ น ชี วิ ต ใ น ทุ ก ๆ อ ย่ า ง ที่ ห วั ง ไ ว้

ห ล า ย ค น ห ล า ย ค ว า ม คิ ด   เ จ น นี่ เ ค า ร พ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ทุ ก ค น   ไ ม่ มี ใ ค ร อ ยู่ กั บ เ ร า ไ ด้ ต ล อ ด ไ ป   ทุ ก ค น ต่ า ง ต้ อ ง มี ท า ง เ ดิ น เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง   จ ด จำ กั น แ ค่ สิ่ ง ดี ๆ แ ล ะ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ใ น สิ่ ง ที่ ห วั ง อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ม า ก ขึ้ น   ส่ ว น เ จ น นี่ เ อ ง ไ ม่ ว่ า อ น า ค ต จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไร

เ จ น นี่ ก็ ยั ง ค ง ยื น ยั น   ว่ า เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง เ จ น นี่ ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม   แ ล ะ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ เ รี ย น รู้ แ ก้ ไ ข   ใ น ทุ ก ๆ อ ย่ า ง   ค่ ะ”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *