ชีวิตแย่!! ศิต โมทีฟ ประกาศขายทุกอย่างที่มี

ศิต โมทีฟ ชีวิตแย่ ประกาศขายทุกอย่างที่มี

หลังมีข่าวฮือฮาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กรณีที่ประกาศิต สากลวารี หรือ ศิต โมทีฟ นักร้องนำวง โมทีฟ ห าย ตั ว ไ ป พ ร้อ ม ร ถ ย นต์ ยี่ ห้ อ เ ม อร์ เ ซ เ ด ส เบ น ซ์   ทำใ ห้ มี ก าร ป ร ะ ก า ศ หา ตั ว กั น วุ่ น เ นื่อ ง จ า ก นั ก ร้อ ง ห นุ่ ม กำ ลั งป่ ว ย ซึ ม เ ศ ร้ า ก่ อ นจ ะ พ บ ตั ว แ ละ พ า ส่ ง โ ร ง พย า บ า ล

ภาพของ ศิต โมทีฟ

ภาพของ ศิต โมทีฟ

จากนั้นเจ้าตัวปรากฏตัวในงานเทศ ก า ล ด นต รี พั ท ย ามิ ว สิ ค เ ฟ ส ติ วั ล 2020 ตามตารา ง ง าน   โ ด ย เ ผ ยว่ า มี เ พื่ อน ๆ   ค อ ย ใ ห้ กำลังใจ ทำให้กลับม า สู้ ต่ ออี ก ค รั้ ง   ส่ว น อ า ก า รป่ ว ย โ ร ค ซึ ม เศ ร้ า  อา จ เ ป็ น ช่ ว งห นึ่ ง ที่ มี อ าการเศร้า โดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรและจะขอสู้กับมัน ล่ าสุ ด   นั ก ร้ อ งห นุ่ ม ศิต   โม ที ฟ  ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อค ว า ม ภ า พใ น เ ฟ ซ บุ๊ก ส่ ว น ตั ว Prakasit Zit Sakolvaree ว่า พี่ๆ น้องๆ ที่ OK ขออนุ ญ า ตข า ย กิ จ การเครื่องเสียง SOUND CLEAR คับ ขายบ้าน รถ และทุกอย่าง สุดคับ ไม่ไหวล่ะ หรือใครพร้อมจะดูแลกิจการต่อ ติดต่อผม หรือ ผจกส่วนตัวผมได้เลยครับ ขอบพระคุณทุกท่านคับ (เดี๋ยวลงรุปให้คับ)

ภาพของ โพสต์ขายของ ศิต โมทีฟ

ภาพของ โพสต์ขายของ ศิต โมทีฟ

ภาพของ โพสต์ขายของ ศิต โมทีฟ

จากนั้นก็โพสต์ภาพรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ รถบรรทุก เครื่องเสียง ฯลฯ พร้อมแคปชั่นข้อความว่า

ภาพของ โพสต์ขายของ ศิต โมทีฟ

ขายทุกอย่างที่มีคับขอคนใจดี ที่อยากซื้อทั้งกิจการก่อนนะคับ 6ล้อ เวที เครื่องเสียง ทรัส บ้าน มีอีกเยอะ นัดดูของได้ครับ อะไรแยกได้ผมแยกให้คับ ทัก IB มานะคับ ขอบคุณคับ

ภาพของ โพสต์ขายของ ศิต โมทีฟ

โด ย มีแ ฟ น ๆ   แ ห่ เข้ า ม า ค อ มเ ม น ต์ ใ ห้กำ ลั ง ใจ เป็ น จำ น ว น ม าก …………………………………

ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันมากมาย

ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันมากมาย

ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันมากมาย

ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *