เกิดอะไรขึ้น!!’เนเงิน แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ‘มีทุกอย่างยกเว้นความสุข’ แฝงโพสต์นัยยะ

เกิดอะไรขึ้น!!’เนเงิน แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ‘มีทุกอย่างยกเว้นความสุข’ แฝงโพสต์นัยยะ

ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ “เนเงิน-เจตริน ศรีสังข์” แฟนหนุ่มของนักร้องสาวคนดัง “รัชนก สุวรรณเกต” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เมื่ออยู่ ๆ เจ้าตัวก็ ไ ด้ อ อก ม า โ พส ต์ ข้ อ คว า ม เ ศร้า เห มื อน มี นั ย ย ะ อ ะไ ร บ า ง อ ย่า ง ผ่ า นท า ง เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ วน ตั ว  โดย ร ะ บุ ว่ า  “มี ทุ ก อ ย่ า ง ย ก เว้ น   ค วา ม สุ ข ” พ ร้อ ม กั บ รู ป อิโ ม จิ   หั ว ใ จสี ดำ

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และแฟนหนุ่ม เนเงิน

โพสต์ส่วนตัวของ เนเงิน เจตริน

ซึ่งหลังจาก เนเงิน โพสต์ข้อความดังล่าว ก็มีแฟน ๆ เข้ามาถามไถ่ และส่ ง กำ ลั ง ใ จ ให้ เ ป็ น จำ นว น ม า ก โด ย เ จ้ าตั ว ยั ง เ ข้ า ม า ค อม เ ม น ต์ ใ ต้โ พ ส ต์ ข อง ต น เ อ ง อี ก ด้ วย ว่ า ” ถ้ า เร า ห า ย ไ ป อย ากให้รู้ไว้ เราพยายามที่สุดแล้ว”

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และแฟนหนุ่ม เนเงิน ขอแต่งงาน

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และแฟนหนุ่ม เนเงิน

ทั้งนี้ เนเงิน-เจนนี่ ถือ เป็ น คู่ รั ก ที่ จับ มื อ ฝ่ า ฟั น ดร า ม่ า ม า ด้ ว ย กั น เ ย อะ ม าก ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา เนเงิน  ก็ เ พิ่ ง ทำ กา ร เ ซ อ ร์ไ พ ร ส์ คุ กเ ข่ า ขอ ส า ว เ จ นนี่ แต่งงาน กลาง ไล ฟ์ ร ะ ห ว่ าง จั ด ค อ นเ สิ ร์ ตอ อ น ไ ล น์ค รั้ ง แรกของค่ายเพลง ได้ หม ด ถ้ า ส ด ชื่ น จ น ทำเ อ า แ ฟ น  ๆ  ถึ ง กั บ ซ าบ ซึ้ ง ไ ป ต าม  ๆ กัน

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และแฟนหนุ่ม เนเงิน

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และแฟนหนุ่ม เนเงิน

ภาพของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *