ยังไงก็คนไทยด้วยกัน!! กานต์ เมียเสก โพสต์ถึง แอมมี่ The bottom Blues ‘น้องเค้ายังเด็ก’

ยังไงก็คนไทยด้วยกัน!! กานต์ เมียเสก โพสต์ถึง แอมมี่ The bottom Blues ‘สงสารน้องเค้า’

เป็นข่าวดังที่กำลังถูกสังคมพูดถึงอย่างหนัก สำหรับกรณีที่นักร้องหนุ่ม แอมมี่ The Bottom Bluesหรือ นายไชย.อมร แก้ววิบู ล. ย์ พั นธุ์ ถูก ตำ ร ว จ จับ. กุ ม ตัว ล่าสุด (4 มี.ค.) กานต์ วิภาก.ร ภรรยาของ เสก โลโซ ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในฐานะคนเสพข่าว โดยเจ้าตัวโพ ส ต์ ภ า พข่ า ว ข อ ง นัก ร้ อ ง ห นุ่ มล ง ใ น อิน ส ต า แ กร ม  @wiphakorn15 โดยระบุข้อ.ความว่า………………

โพสต์จาก กานต์ วิภากร

ภาพของ กานต์ วิภากร

“ความรู้สึ กที่ ช่ ว ย พ ว ก พ้อ ง ตั ว เ อ ง ไม่ ไ ด้ มั น จะ. ล ะ อ าย ใ จ ม า ก ๆ สำหรับคนที่มี.จิตใจห่ ว ง แ ล ะรั ก พ ว ก พ้ อ ง ซึ่ง เ ร า. ก็เ ป็ น แ บ บ นี้ เ ป๊ ะ ! เ ลย เ ข้ า ใ จ  แ .ต่ ค นที่ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด สน ใ จ ใคร เอาตัวเองรอดพอ ? .อันนี้เข้าข่ายเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ลูกผช.

.

โพสต์จาก ไอจีส่วนัวของกานต์

ภาพของ กานต์ วิภากร

แต่ข้อหาหนัก 3 ข้อห า ก็ ต้ อ ง ย อ ม รั บ ว่า ผิ ด เ ต็ ม ป ระ ตู   แ ต่ มัน มี ปั จ. จั ยห ล า ย อ ย่ าง ที่ ทำ ใ ห้.ต้ อ ง ทำ ใ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ห ม าะ ถ้ายังไ.ง อภัยให้สักหน่.อยนะคะ ผ่อ นห  นัก ผ่ อ น เ บ า กั น.บ้ า ง น ะ คะ ยัง ไ ง ก็ค น ไ ท ย ด้ว ย กั น อ าจ มี อ ะ ไ  รก็ ได้ที่ทำให้ต้องทำผิดแบบนี้ อันนี้ เราก็ไม่อาจทราบได้

ภาพของ กานต์ วิภากร และ แอมมี่ Bottle blues

ที่โพสต์ไปก็ไม่ รู้เ รื่ อ ง ไ ร ม า ก่อ น นั ก ห ร .อ ก แค่ โ พ ส ต์ ตา ม ค ว า ม รู้ สึ กที่ ไ ด้ เ ห็ น ข่า ว เ .พิ่ ง เ ห็น   ไ ม่ ไ ด้ต า ม เ ลย ตื้ น.ลึ ก ห น าบาง เราไม่รู้ แค่คนเสพข่าวแล้วแสดงความรู้สึกเท่านั้นจริง ๆ ค่ะ

ภาพของ กานต์ วิภากร

ภาพของ เอมี่ Bottle blues

น้ อ งเ ค้ า อ า จ ยั ง เ ด็ ก เกิด เ พ ร า ะ ค ว าม ไ ม่ ยั้ ง คิ ด ก็ แ ล้ ว แ ต่  ค ว า ม คิ ดใ ค ร ค ว า ม คิด มั น   ส ง ส าร เ ค้ า เ ฉย  ๆ ”

ภาพของ กานต์ วิภากร และ เสก โลโซ

ภาพของ กานต์ วิภากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *