ด่วน!!นายดาบตำรวจคุมม็อบ28 กุมภา ติดโควิด-19

ด่วน!!นายดาบตำรวจคุมม็อบ28 กุมภา ติดโควิด-19

ไทม์ไลน์ ดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง ติดเชื้อโควิด-19 พบไปป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ว บ คุ ม ฝู ง ช น   ม็อบ 28 กุมภา หน้า กร ม ท ห า ร รา บ ที่  1 ม ห า ด เล็ ก ร า ช วัล ล ภ รั ก ษา พ ร ะองค์ ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มีรายงานว่า ข้าราชการตำรวจยศ ดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สน.วังทองหลาง ซึ่งไ ปป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คว บ คุ ม ฝู งช น ใ น เ หตุ ก า ร ณ์ กา ร ชุ ม นุม เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ติดเชื้อโควิด-19

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

สำ หรั บ ตำ ร ว จ นา ย ดั ง ก ล่ า วไ ด้ ร า ย ง า น ไ ทม์ ไ ล น์ ไ ป ยัง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล้ว   เบื้ อ ง ต้ นมี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้……………………………………..

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

– 18 ก.พ.64 กลับบ้านกระทุ่มแบน แวะพบ เพื่ อ น ที่ ติ ด เ ชื้อ ก่ อ นหน้า แล้วกลับ กทม.                 – 19 ก.พ.64 ไป คฝ.รัฐสภา รถควบคุมผู้ต้องหาเล็ก
– 20 ก.พ.64 ไป คฝ.รัฐสภา รถควบคุมผู้ต้องหาเล็ก                                                                                          – 21 ก.พ.64 เวรพัก อยู่บ้าน
– 22 ก.พ.64 เวรพัก อยู่บ้าน                                                                                                                                        – 23 ก.พ.64 มาเข้าเวร สน. 08.0 0 -1 6.00 น. กลับบ้าน
– 24 ก.พ.64 มาเข้าเวร สน. 08.00-16 .0 0  น. กลับบ้าน                                                                                 – 25 ก.พ.64 มาเข้าเวร สน. 16.00-24.00 น.   ก ลั บบ้าน
– 26 ก.พ.64 มาเข้าเวร สน. 16.00-24.00 น. กลับบ้า น                                                                                    – 27 ก.พ.64 ไป คฝ. กก.สวั ส ดิ ภ า พ เ ด็ กแ ล ะ สตรี
– 28 ก.พ.64 ไป คฝ. ที่ พล.1 รอ.  รถ ค ว บ คุ ม ผู้ ต้อ ง ห า เล็ก                                                                      – 1 มี.ค.64 ไปเตะบอล ที่ รฟม. พระรามเก้า
– 2 มี.ค.64 เพื่อ นใ น ก ลุ่ ม โ ท รบ อ ก ว่ า ติ ด เ ชื้ อ เล ย ไ ป ต รว จ ที่  รพ.ร า ม คำ แห ง 15.30 น. และมากักตัวที่แฟลตตำรวจ               และ   – 3 มี.ค.64 ผลเบื้องต้นเป็นบวก กักตัว

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

อย่างไรก็ตาม สน.วังทองหลาง จะทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ กั บ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ ร วจ ทุ ก ค น ใ น สน. และ รอ  ผล ก า ร ส อบ ส ว น โ ร ค เพื่ อ แ ย กก ลุ่ ม เ สี่ ยง แล ะดำ เ นิ น ก า ร ตา ม ม า ต ร ก า รค ว บ คุม โ รคต่อไป

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

ภาพเหตุการณ์ม็อบวันที่28 กุมภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *