เช็กสิทธิด่วน! เราชนะ ประกาศผล “ผู้ไม่มีสมาร์ท.โฟน” รับงวดแรก 4,000 บาท พร้อมวิธี

วันที่ 4 มี.ค.2564 ผู้สื่อ ข่ า ว ร า. ย ง า น ว่ า   วั น นี้   ก ร ะ ท ร ว ง ก. า ร ค ลั ง   ป ร ะ ก า ศ ผ .ล คั ด ก รองผู้ที่ได้รับสิท.ธิมาตรการ “เราชนะ” สำหรับกลุ่ม.ผู้ที่ต้อง.ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ป็ น พิ เ ศ ษ   ห รื อ   ก ลุ่ มผู้ไม่มีส.มาร์ทโฟน ซึ่งการ.ประกาศผลคัด ก ร อ ง ค รั้ ง นี้

สำ ห รั .บ ผู้ ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น ร ะ หว่างวัน.ที่ 15-21 ก.พ.ที่ ผ่ า น. ม า   ผ่ า น จุ ด รั บ ล ง ท ะ เ บี. ย น ก ว่ า   3 , 5 0 0   แ ห่ ง จากก.ารให้บริ.การของ ธนาค.า ร อ อ ม สิ น ,   ธ น า ค า ร เ พื่ อ ก .า ร เ ก ษ ตรแ.ละสห ก ร. ณ์ ก า ร เ ก ษ ต .ร ,   สำ นั ก ง า น ค ลั ง จั งหวัด, สำนัก.งานสรรพสา.มิตพื้.นที่, สำนั ก ง า น ส ร ร พ า ก ร พื้ น ที่   ร ว ม ถึ ง ห น่ ว ย รั. บ ล งทะเบี.ยนเคลื่ อ น ที่ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห าดไ.ทย

โ ด ย .ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ   จ ะ ไ ด้ รั บ ว ง เ งิ น   4 , 0 0 0   บ า ท   แ ล ะ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง แ .ร ก ไ ด้   ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   5   มี . ค . นี้   โ ด ย ใ ช้ สิ ท. ธิ ผ่ า น   “ บั ต ร ป ร. ะ ช า ช น ”   เ พี ย ง ใ บ เ ดี ย ว   ส า ม า ร ถ ใ ช้ ที่ .ร้ า น ค้ า   “ ร้ า น ธ ง ฟ้ า ,   ร้ า น ค้ า เ .ร า ช น ะ   แ ล ะ ร้ า น ค้ า ค น ล ะ ค รึ่ ง

อี ก ทั้ ง.   ยั ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ กั บ. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค .ร ง ก า ร   เ ช่ น   แ ท็ ก ซี่   ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที. เ อ ส   ร ถ ไ ฟ ใ ต้ ดิ น   ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ รั บ. จ้ า ง   ทั้ ง นี้   ก ลุ่ ม ผู้. ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่   2 2   ก . พ . – 5   มี . ค . 2 5 6 4   จ ะ ท ร า .บ ผ ล ก า ร คั ด ก ร อ ง คุ ณ ส ม บั ติ ใ น วั น ที่.   1 5   มี . ค . นี้   แ ล ะ จ ะ ไ. ด้ รั บ ว ง เ งิ น สิ ท ธิ ค รั้ ง แ ร ก ใ น วั. น ที่   1 9   มี .ค.นี้

(วิ. ธี เ ช็ ก  สิ  ท   ธิ)

1.เ  ข้ า เ ว็ บ ไ ซต์ https//:www.เราชนะ.com

2.เลือกเมนู “ ต ร ว จ ส .อ บ ส ถ า น ะ ผู้ รั บ สิทธิ”

3.กรอกข้.อมูล ได้แก่ หม า ย เ ล ข บั ต .รประจำตัว.ป ร ะ ช า ช น ,   ชื่ อ – น า ม ส กุ ล   แ ล ะ วั น เ ดื อ น ปี เ กิ ด   ( ข้ อ มู ล ต า ม บั ต ร ป ร ะ ช า ช น )

สุดท้าย.   เ ลื อ ก เ ม นู   “ ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า นะ”

วิ ธี. เ ช็ ก สิ ท ธิ ผ่ า น. ค อ ล เ ซ็ น เ ต อ ร์ “กรุงไทย”

Call Center ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย  จำกัด (มหา.ชน) โทร. 02-111-1122

(ผู้ที่ได้-ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิทธิ) ผู้ที่ได้รับ.สิทธิ “เราชนะ” หลัง จ า ก ต ร ว จ ส อ .บ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ระบบจะขึ้นข้.อความว่า “ท่ า น ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เ. ร าชนะ” และจ ะ แ จ้ ง วั น โ .อ น พ ร้ อ ม จำ น ว น เ งิ น ที่ โ อ น   ส่ ว น ผู้ ที่ ไ .ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ   ร ะ บ บ จ ะ แ จ้ ง เ ห ตุ ผ ล   พ ร้ อ. ม แ จ้ ง ใ ห้   “ ท บ ท ว น สิ ท ธิ ”   โ ด .ย ผู้ ที่ จ ะ ข อ. ท บ ท ว น สิ ท ธิ ส า ม า ร ถ ดำ เ นิ น ก า ร ไ ด้ ตั้ .ง แ ต่ วั น นี้   ถึ ง วั น ที่   8   มี . ค . 2 5 6 4   ซึ่ ง .ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ไ ด้ เ ปิ ด เ ป็ น ร. อ บ ที่   2 แล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *