พิษศัลยกรรม แตงโม นิดา เส้นประสาทถูกตัด?

พิษศัลยกรรม แตงโม นิดา เส้นประสาทถูกตัด?

แตงโม นิดา ศัลยกรรมทำพิษ ปากผิดรูป เพ ร า ะ เ ส้ น ป ร ะ ส าท ถู ก ตั ด !?แตงโม นิดา ที่มี ป ระ เ ด็ น ขึ้ น ม า ใ ห้ เ ห็น บ่ อ ย  ๆ และใ น ค รั้ง  นี้ก็ เ ช่ น กั น  แตงโม ถูกชาวเน็ต วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลว่าพักหลังนี้ทำไมเจ้าตัวถึงได้หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว ผิดรูปกว่าแต่ก่อน ล่าสุด (3 มี.ค.) ถูกชาวเน็ต วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลว่าพักหลังนี้ทำไมเจ้าตัวถึงได้.หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว ผิดรูปกว่า แ ต่ ก่ อ น ล่าสุด (3 มี.ค.) ถูกชาวเน็ต วิพ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่ า ง ห นั ก ใ น โ ลก โ ซ เ ชี ย ลว่า พั กหลังนี้ทำไ มเ จ้ า ตั ว ถึ ง ไ ด้ห น้ า เ. บี้ ย ว  ป า ก เ บี้ ย ว ผิดรู ป ก ว่ า แ ต่ก่  อ น ล่าสุด (3 มี.ค.) แอนนา ทีวีพูล ได้ อ อ ก ม า เ ผ.ย ใ น ร า ย  กา ร  แซ่ บ  108 ว่า แ ท้ จ ริง แ ล้ ว แ ต ง โ ม เ ส้น ป ร ะ ส าท ถูกตัด!

ภาพของ แตงโม นิดา

แอนนา ทีวีพูล พิธีกรรายการได้เล่าว่า ตนได้ติดต่อโทรหา แตงโม นิดา ถามถึงเรื่องราว ต่าง ๆ ในชีวิตช่วงนี้ แตงโมบอกมีเรื่องอยากปรึกษา ช่วงนี้เครียดมาก เพ ร า ะ ก่ อ น ห น้า นี้ ที่  จ ะ มี โค วิ ด แล ะ ปิด ป ร ะ เทศ นั้น แ ต ง โม ไ ด้ ไ ป ที่ ป ร ะ เ ทศ เ กาหลีมา เพื่อที่จะไปขูดฟีลเลอร์ที่คาง และในช่วงที่ถ่ายละครก็มีคนพูดเรื่องคางของตนเยอะมาก ว่าคางเบี้ยว ผิดรูป ทำให้ตนเสีย ค ว า ม มั่ น ใจ ตั้ง แ ต่ ก่ อ นช่ ว ง โ ค วิด จ ะ เ  กิด ขึ้ น หลังจากไปผ่าตัดกลับมาตนเองทราบว่า เส้นประสาทถูกตัด และทำให้สังเกตได้เลยว่า ช่วงหลังแตงโมจะไม่ได้รับงานละครเลย หากจะต้อง ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ สื่อ แ ต ง โ ม อ อก สื่ อ ต นจ ะ พ ย า ย า มเ ก ร็ ง ช่ วง ป าก เพื่อให้มุมปากดูผิดปกติน้อยที่สุด และ แอนนา ทีวีพูล ได้พูดเสริมว่า มันคือเอฟเฟคจากการทำศัลยกรรม

ภาพของ แตงโม นิดา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น มีหล า ยอ ย่ า ง ที่ กำ ลั ง เ ป็ น ปั ญ ห า กับ   แ ตงโม นิดา คือรูปปากไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่รับ ล ะ ค ร ใ บ ไ ม้ ที่ ปลิ ด ปลิว แต่ตนเองได้เก็บเอาไว้ เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตในวงการบันเทิงตนเองได้มีปัญหาเยอะแล้ว ถ้าตนเองออกมาพูดปัญหาชีวิตให้แฟน ๆ ได้ทราบ ตนเองคิดว่าจะเห็นแก่ตัวเ กิ นไ  ป เพ ร า ะใ น เ ว ล า นี้ คน ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ ก็ มีปั ญ หา

ภาพของ แตงโม นิดา

แตงโม นิดา ได้บอกต่อว่าตอนนี้ต นเ อ ง กำ ลั ง ป่ว ย เ ป็ น โร ค ซึ ม เ ศร้า จ ะต้ อ ง ท า น ย า ช่ ว ย ให้ น อ น ห ลั บ ทำใ ห้ น้ำ ห นั ก เ พิ่ มขึ้ น ม า ถึ ง 6 กิโลกรัม แ ถ ม ยั งล ด ย า ก มาก แ ละ ต อ น นี้ รู ป ใน อิ น ส ต า แ ก รม ทำ ไ ด้ เ พีย ง  แ ค่เ ซลฟี่ เพราะการถ่ายในระยะใกล้จะช่วยทำให้รูปมุมปากของตนออกมาโอเค หากถ่ายระยะไกล เช่น การถ่ายละคร มุมปากจะเห็นชัดว่าผิดรูป

ภาพของ แตงโม นิดา

ตอนนี้ แตงโม นิดา กำลังรักษามุมปากให้หายเป็นปกติโดยเร็ว แอนนา ทีวีพูล กล่าวต่อว่า สามารถ ห า ยเ ป็ น ป ก ติ ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งมี อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ห  ลา ย อ ย่ า ง เช่น กำลังใจ สุขภ า พจิ ต ค่ า ดูแ ล รักษา สุขภ า พ จิ ต ไ ม่ ดี อ า จ จ ะทำ ใ ห้ ไ ม่ มี กำ ลั งใจในการรักษา แอนนา ทีวีพูล ก็ขอ ว อ น ช า ว เ น็ต อ ย่ า ไ ป บู ล ลี่เ รื่ อ ง รู ป ป า ก ข อ งแตงโม เพราะมันเป็นความผิดพลาดของเรื่องการผ่าตัด

ภาพของ แตงโม นิดา

ภาพของ แตงโม นิดา

ภาพของ แตงโม นิดา

ภาพของ แตงโม นิดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *