รวบแล้วตุ๊กกี้ขายครีม ‘บ้านออมเงิน’หลอกลงทุนเสียหายนับ 400ล้าน

รวบแล้วตุ๊กกี้ขายครีม ‘บ้านออมเงิน’หลอกลงทุนเสียหายนับ 400ล้าน

กองปราบรวบคาบ้าน ตุ๊กกี้ขายครีม 400 ล้าน ก่อเหตุซ้ำอีก หลอกลงทุนขายหน้ากากอนามัย ก่อนเชิดหนี 2 ล้านบาท
วันนี้(3 มี.ค.64) ตำรวจกองปราบปราม ร่วมกันจับกุม น.ส.ศิริรัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ขายครีม (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ชาว จัง ห วั ด เ พช ร บุ รี   ผู้ ต้ อ ง หา  ต า มห ม า ย จั บ  ขอ ง ศ า ล จัง ห วั ด แ ข วง น ค ร ร า ชสี มา ที่ 54/2564 ลง 23 ก.พ.2564 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกง โด น จั บ กุ ม ไ ด้ที่ บ้ า น พัก   ซ อ ย น ว มิ น ท ร์ 111 ถนนป ร ะ เส ริ ฐ ม นู ญ กิจ เ ข ต บึง กุ่ ม  แข ว ง น ว มิ นท ร์  ก รุ ง เท พฯ

ภาพจากเหตุการณ์ขณะ โดนรวบตัว

พฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ น.ส.เอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้รู้จักกับ น.ส.ศิริรัตน์ หรือตุ๊กกี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2564 น.ส.ตุ๊กกี้ ได้โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวน น.ส.เอ ให้ร่วมลงทุนธุรกิจขายหน้ากากอนามัย โ ด ยจ ะ ไ ด้ เ งิ น ปั น ผล เ ป็ น ค่ า ต อบ แ ทน น.ส.เอ หลงเชื่อจึงโอนเงินลงทุนให้กับ น.ส.ตุ๊กกี้ จำนวน 2,000,000 บาท แต่เมื่อ ค ร บ กำ ห น ด  น . ส .ตุ๊กกี้ ไม่ ได้ จ่ า ย เงิ น ปั น ผ ล ตา ม กำ ห น ด  ผั ด ผ่อ น กั บ ผู้ เสี ย ห า ย ม า ต ลอ  ด ผู้ เ สี ยห า ย จึ ง เ ชื่อ ว่ า ต น ถูกหลอก จึงได้แจ้งความดำเนินคดี จนกระทั่งพนักงานสอบสวนได้ขอหมายจับผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว


จากการตรวจสอบประวัติของ น.ส.ตุ๊กกี้ ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 น.ส.ตุ๊กกี้ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. จับกุมในข้อหา “ฉ้อ โ ก ง ,  ฉ้ อ โ ก ง ป ระ ช า ช น  นำ เข้ า ซึ่ ง ข้อ มู ล อั น เ ป็ น เท็  จ สู่ร ะ บ บ ค อ ม พิว เ ต อ ร์” ร ว ม มู ล ค่ าค ว า ม เสี ย ห า ย ป ร ะม า ณ   4 0 0  ล้ า น บ า ท  โ ดย ผู้ ต้ อ ง ห าชั ก ช ว น ก ลุ่ มผู้ เ สี ย ห า ยซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ม แ ม่ ค้ าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ให้ร่วมลงทุนเป็นตัวแทนขายสินค้า…………….

ภาพจากเหตุการณ์ขณะ โดนรวบตัว

และสั่งซื้อสินค้า หรือสต๊อกสินค้า จำนวนหลายรายการ พร้อมกับแอบอ้างชื่อศิลปิน ดาราชื่อดังเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้า เเต่เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าผู้ต้องหากลับไม่มีสินค้าที่ออกมาขายตามที่ตกลง อ้างว่าเกิดความล่าช้า ทาง อย. มีความเข้มงวดมากต้องรอสินค้าได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งผู้ต้องหาผัดผ่อนแบบนี้เรื่อยมา จึงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้เข้าเเจ้งความดำเนินคดี

ภาพจากเหตุการณ์ขณะ โดนรวบตัว

ปัจจุบันตรวจสอบพบว่าผู้ต้อง หา เ ปิ ด เ ฟซ บุ๊ ก ที่ ใช้ ชื่ อ   ตุ๊กกี้ ขายครีม เปิดลงทุน “บ้านออมเงินKK” มีการ โ ฆษ ณ า ช ว น เ ชื่ อรั บ ป ร ะ กั น เงิ น ต้ น  100% เงินทุนหมุนเ วีย น   ผ่ อ น ไ อ โ ฟน  ผ่อ น ท อ ง  บ ริ กา ร ทุ ก ร ะ ดับ ป ร ะ ทั บใ จ
จากการสอบถาม น.ส.ศิริรัตน์ หรือตุ๊กกี้ ได้ให้การภาคเสธ ว่าไม่ได้ฉ้อโกง แต่ รั บ ว่ า นำ เ งิน ข อ ง ผู้ เสี ย ห า ย ม าจ ริ ง   โ ดย อ้ า ง ว่า เ ป็ น ก าร ล ง ทุ น ทำ ธุร กิ จ ร่ ว ม กัน   แ ล ะ รั บว่ า เ ค ย ถู ก ตำร ว จ   บ ก. ป อ ศ .   จับ กุ ม ใ น กร ณี ดั ง ก ล่า ว จ ริ ง หลังจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินคดีต่อไป

ภาพจากเหตุการณ์ขณะ โดนรวบตัว

ภาพจากเหตุการณ์ขณะ โดนรวบตัว
CR. policenews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *