ในสุดก็ตาสว่าง!!นางงาม18มงกุฏ แอน จักรพงษ์ ฟ้องยึดทรัพย์8หลัก

ในสุดก็ตาสว่าง!!นางงาม18มงกุฏ แอน จักรพงษ์ ฟ้องยึดทรัพย์8หลัก

สุดทนพฤติกรรมกินบนเรือนขี้รดบนหลังคาไม่ไหวแอนฟ้ อง เ งิ น แ ป ด ห ลั ก พร้ อ ม ยึ ด บ้ า นคืน – เพิ่ ง โ พ ส ต์เ ต รี ย ม ส่ ง ป ร ะห.ารทีเดีย ว พ ว ก น า ย เ พ ช รป ล อ ม  ล่ า สุด แอน จักรพงษ์ โพสต์ถึง “คนชื่อ น.. อยู่จังหวัด น.. มีนิสัย น คือ เนรคุณ!” พร้อมข้อความยาวเหยียดอีกว่า  “เธอเกือบล้ม ล ะ ล า ย เ พ ร าะ ไ ป กู้ เ งิ น ธ นา ค า ร ม า ทำ ธุ. ร กิ จแ ล้ ว เ จ๊ ง ไม่ เ ป็ น ท่ า เ มื่ อห้ า ปี ที่ แ ล้ว…ฉันก็เอาเงินไปจ่ายปลดหนี้.สินให้เธอทั้งหมดหลายล้าน…บ้านที่พี่ชายเธออยู่ปั.จจุบันนี้กับครอบครั.วก็เป็นของฉันทั้งหมด เป็นชื่อของฉันและฉันเป็นเจ้าของ….

ภาพของ แอน จักรพงษ์

ฉันบ่มให้เธอมาทำงานกับบริษัทมหาชนของฉันโดยมีเงินเดือนเป็น 6 หลัก และให้เกียรติมีตำแหน่งฐานะเป็นในหนึ่งกรรมการ….ฉันให้โอกาสเธอด้วยความเมตตาทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเธอกับแฟนก็มีนอกมีในกับบริษัทเสมอมา….

โพสต์จาก แอน จักรพงษ์

เธอไม่ได้โปร่งใสใจสะอาด จนพนักงาน ที่ เ ธ อ คุ ม อ ยู่ก็ ล า อ อ ก เ กื อบ ห ม ด เ พ รา ะ ท น ค ว า มป ร ะ พ ฤ ติข อ . ง เ ธ อ ไม่ ไ .ห ว กั บ คว า ม ไ ม่มี ภ า ว ะ เ ป็ . นผู้ นำ จ ริ ง ส่วนใหญ่ใช้เวลากับการห.าประโยชน์เพื่อส่วนตน จึงเป็นที่มาของการลาจาก…

.

โพสต์จากเฟสบุ๊คส่วนตัวของ แอน จักรพงษ์

ถ้าเธอดีบริษัทก็ต้องเก็บเธอไว้!!! สัญญาการทำงานก็มีอยู่แล้วว่าถ้าผู้ถูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็ต้อ.งถูกเพิกถอนตำแหน่งกันไป ไม่งั้น.ปีกว่าๆ ที่ผ่านมา เธอ.ก็ต้องมาโวยวายเรียกร้องหรือไปฟ้องร้องแล้วแต่เพราะเธอรู้ว่ากฎเกณฑ์ย่อมเป็นกฎเกณฑ์ตามนั้น บริษัทต้องไล่เธอออกเพราะคุณสมบัติของเธอพลาดเอง… ฉะนั้นเธอจึงต้ อง หั น เ ห ไ ปทำ ร้ า น อ า หา ร ที่ บ้ . า นเ กิ ด แ ต่ เ พร า ะ มั น เ จ๊ ง   (พ อ เ ริ่ ม .ทำเอง เป็นเจ้าของธุรกิจเอง ถึงรู้ว่ามันไม่ง่ายเหมือนตอนกินเงินเดือน!) ความแค้นเธอจึงสะสมอันเกิดมาจากความเครียดที่ขาดเงิน

ภาพของ แอน จักรพงษ์

พอเวลาเจ้านายเก่าเริ่มถูกสังคมวิจารณ์ เธอจึงใช้จังหวะ ‘ได้ทีขี่แพะไล่’ ทั้งๆ ที่ นายเพ.ชรปลอม แต่ก่อน เธอก็ด่าเค้าให้ฉันฟังแบบไม่มีชิ้นดี!…วันนี้ก็ไปช่วยเป็นลูกสมุนเขาเพราะความเจ็บแค้นที่เธอขาดเงิน…เพราะความเจ็บปวดที่เธอเจ๊งไม่เป็นท่าและอยากได้กระแสสังคมให้มาสนใจเธอกับโซเชียลมีเดียของเธอที่หายตายจากไปนานแล้ว เก.มแบบนี้ใครก็อ่านออก..ใครก็เล่นเป็น…

ภาพของ แอน จักรพงษ์

ทีมทนายฉันเพิ่งส่งจดหมายเตรียมสั่งฟ้องเธอเป็นเงินแ.ปดหลัก พร้อมยึดบ้านคืนเพ.ราะพฤติกรรมของเธอคือ ‘กิน.บนเรือน ขี้รดบนหลังคา’…. มีแต่คนเตือนฉันเสมอว่.า เธ.อเคยเข้าคุกมาแล้ว ไว้ใจเธอไม่ได้เพราะเธอมันคือนางงามสิบแปดมงกุฎ ฉันเพิ่งจะตาสว่างและเห็นว่าทุกคนที่เคยเตือนล้วนเป็นเรื่.องจริงแต่ก.ลับเลวร้ายยิ่งกว่า…คำว่า’เน.รคุณ’ มันยังน้อยไป.สำหรับเธอ

ภาพของ แอน จักรพงษ์

ปล. ไม่ได้มาทวงบุญคุณนะแต่มาทวงบ้าน.คืน!!! เพราะเธอไม่เข้าใจ ความหมายของคำว่า กตัญญู (สันดานเหมือน.นายเพชรปลอมที่ทุกรายการทีวี ทุกบริษัทที่ทำล้วนเจ๊งหมด!!!) เนื่องจากทัศนคติที่ว่า ‘ทำงานต่างคนต่างมีผลตอบแทน’
ประโยคแบบนี้ใครๆก็อึ้ง!!!มีแต่เฉพาะคนที่มีวิ.สัยทัศน์สั้นเท่านั้นที่เขาคิดกัน!!!! …จึงไม่มีใครคบพว.กคุณและเค้าจะสาปแช่งกันทั้งแผ่นดิน!!! ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะและคืนบ้านฉันมา!! ถ้าคำว่ารำลึกไม่มี…ฉันก็ไม่มีน้ำใจให้เช่นกัน…ฉันไม่ได้ผลตอบแทนอะไรจากการที่เธออยู่บ้านฉัน….วันนี้ฉันเล.ยขอบ้าน

ภาพของ แอน จักรพงษ์

ภาพของ แอน จักรพงษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *