เปิดทรัพย์สินทั้งหมดเกือบ100ล้าน ของเสี่ยโป้’ฟอกเงินนับ 1,000 พันล้าน’

เปิดทรัพย์สินทั้งหมดเกือบ100ล้าน ของเสี่ยโป้’ฟอกเงินนับ 1,000 พันล้าน’

เปิดทรัพย์สิน เสี่ยโป้ ทั้งรถหรู-บัญชีเงิน-แหวนเพชร คอนโดหรู-ห้องแถว รวมหลายสิบล้าน ก่อนเจ้าหน้าที่เตรียมยึดทรัพย์สินทั้งหมด จากคดีฟอกเงินพนัน

ภาพของเสี่ยโป้

เจ้าหน้านี้ได้ระบุว่า นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ มีความเชื่อมโยง เค รื อ ข่ า ย พนั น อ อ น ไล น์   ผู้ ต้ อง ห า ร่ วม กั น จั ด ให้ เ ล่ น แ ละ ชั ก ช วน ใ ห้ เ ล่น ก า ร พ นั น ออ น ไ ล น์  และจับกุมข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน, โฆษณาชักชวนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นเล่นการพนัน ตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน

ภาพเสี่ยโป้ขนาดโดนรวบตัว

ทรัพ ย์ สิ นข อ ง เ สี่ ย โ ป้มี ม า ก ม า ยม ห า ศ าล ไ ม่ ว่ า จะ เ ป็ น ค น โด สู ง ชั้ น 35 อาคารพาณิชย์ 7 คูหา เงิน ส ด ก ว่ า  2.7   ล้า น บาท  แห ว น ท อ ง ฝั งเ พ ชร 8 วง กำไลเงินฝังเพชร 1 วง พระเครื่อง 8 องค์ โทรศัพท์มือถือ 39 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 65 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 2 ใบ ปืนขนาด 9 ม.ม. 1 กระบอก รถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด , รถโตโยต้า เวลโฟร์ ป้ายแดง ,รถหรู BMW , รถหรู Porsche , รถกระบะโตโยต้า รวม มูล ค่ า ห ล า ย สิบ ล้ า นบาท

ภาพจากเหตุการณ์ตำรวจบุกค้นบ้านของเสี่ยโป้

นอกจากนี้ ตำร ว จ ไ ด้ บุ ก ค้ น แ ละ ยึ ด ท รั พ ย์  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น บ ริ ษั ท เ ค รื่อ ง สำ อ าง ชื่ อ ดั ง  คฤหาสน์หรู 43 ล้านบาท ห้องชุดย่านห้วยขวางและลาดพร้าว รถเบนซ์ป้ายแดง กระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท และทรัพย์สินหลายอย่างมีความเชื่อมโยงไปยังแม่และพี่ชายของเสี่ยโป้ด้วย


แต่โฉนดที่ดิน บริษัทเครื่องสำอาง บ้านหรู ห้องชุดย่านห้วยขวางเป็นชื่อแม่เสี่ยโป้ ที่ยั งห ล บ ห นี   ส่ ว น ห้ อ งชุ ด ย่ า น ล าด พ ร้ า ว เ ป็ นชื่ อ พี่ ช า ย เ สี่ย โ ป้   ด้ า นเ จ้ า ห น้ า ที่ ได้ เ ผ ย ว่ า  ท รัพ ย์ สิ  น จะ ดำ เ นิ น กา ร ต า มกฎหมายทั้งหมด

ภาพจากเหตุการณ์ตำรวจบุกค้นบ้านของเสี่ยโป้

ตรวจสอบประวัติ นายเสี่ยโป้ พบเคยถูกจับกุม ดำ เนิ น ค ดี ม า แ ล้ ว ห ล า ย ครั้ ง   มี บ า ง ค ดี ที่ศ า ล สั่ ง ล ง โ ท ษ  ร ว ม ถึ ง ยั ง ร อล ง อ า ญ า   แล ะ ยั ง มี อี ก  2  คดี ใ น พื้ น ที่ สน.ภาษีเจริญ กับ สน.บางเขน ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล แต่จากการสอบถามเนายเสี่ ย โ ป้ อ้ า ง ว่ า ตัว เ อ ง เ ป็ น ผู้ เสี ย ห า ย ถู ก ป ล อม เ ฟ ซ บุ๊ ก เค ย แ จ้ ง คว า ม ไ ว้ ห ลา ย ค รั้ งแล้ว

ภาพจากเหตุการณ์ตำรวจบุกค้นบ้านของเสี่ยโป้

ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์กล่าวว่า สำหรับเครือข่ายนี้มีการทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เช่น ชักเชิญชวนคนมาเล่นพนัน, การจ้างวานเปิดบัญชี ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน แอดมินดูแลเว็บไซต์ซึ่งมีด้วยกัน 6 เว็บไซต์ แบ่งเป็นเว็บหลัก 2 เว็บ ส่วนที่เหลือเป็นเว็บย่อยที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด ที่ผ่านมาตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนร่วมหลักพันล้านบาท เข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน

ภาพจากเหตุการณ์ตำรวจบุกค้นบ้านของเสี่ยโป้

ภาพของเสี่ยโป้

ภาพของเสี่ยโป้

ภาพของเสี่ยโป้

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *