ขอผ่านปมมือที่สาม!!ไอซ์-อภิษฎา ย้อนเล่าถึงอดีตความรักพร้อมตอนนี้พร้อมเปิดใจ

ขอผ่านปมมือที่สาม!!ไอซ์-อภิษฎา ย้อนเล่าถึงอดีตความรักพร้อมตอนนี้พร้อมเปิดใจ

ไร้คนข้างกายมาได้สักพักใหญ่ ๆ แล้ว สำหรับนางร้ายสุดแซ่บ ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา ที่นับตั้ ง แ ต่ เลิ ก ร า กั บ ไฮโซนนท์ ก็ไม่เ ห็ น เจ้ า ตั ว มี ข่ า ว ค ร า วเ รื่ อ ง ค ว า มรั ก ห รื อ กุ๊ กกิ๊ ก กั  บ ห นุ่ มค น ไ ห น เ ล ย   ซึ่ งล่าสุด (1 มี.ค.) สาวไอซ์ ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า “ตอ น นี้ ไ อ ซ์ ก็ โส ด ค่ะ ก็โสดมา 1 ปีแล้วนะ แ ล ะ ต อน ที่ เ ลิ กกับนนท์ ถามว่ า เ ป็น ก า ร ตั ด สิ นใ จ ที่ ย า ก ไห ม  ก็ย า ก น ะ คะ เ  พร า ะ เ ห มื อน เ ร า เห็ น อ น า ค ตด้ ว ย กั น มานิดหนึ่งแล้ว (ยิ้ม) ก็ยากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

แต่ถามว่าโมเมนต์นั้น ทำให้ไอซ์เข็ดไหม จริง ๆ ก็ไม่เข็ด ไอซ์ เ ข้ าใ จ ธ ร ร ม ช า ติ มา ก ก ว่ า ทุ ก อย่ า ง มั น ก็ โ ตต า ม วั ย อีกอย่าง 1 ปีที่ผ่านมา ไอซ์เป็นโสด ไ อ ซ์ ก็แ ฮ ป ปี้นะ มันเหมือน ไ อซ์ ไ ด้ รู้ จั ก ตัว เ อ ง ม า ก ขึ้ น ถา ม ว่ า ห ลั งจ า ก นี้ ถ้ า มี คว ามรักจะกล้าเปิดเร็วไหม โดยส่วนตัวไอซ์ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค นช อ บ เ ปิ ด อ ยู่ แล้ ว   แต่ ณ เวลานั้นมันจำเป็นต้องเปิด เพราะเราต้องขยับไปอีกจุดหนึ่ง

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ถามว่ามีมือที่สามไหม ไม่เอาดีกว่าค่ะ อะไ ร ที่ มั น จ บ ไ  ป แ ล้ว มั น ก็ คือ จ บ ไ ป แ ล้ ว 1 ปีแล้ว และ เ ร า ก็พ ร้ อ ม เ ปิ ด ใจ แต่ ว่ า ไ ม่ ไ ด้ รี บ ร้ อ น เ พร า ะ ไ อ ซ์ เ อ งก็ เ ป็ น ผู้ ห ญิง ค น ห นึ่ ง เ ห มื อน กั น ที่ อ ย า กมี ค ว า ม รัก แอบกลัวว่าบั้นปลายจะไม่มีใคร แ ต่ไ ม่ ไ ด้ ก ลั ว ก ว่า ก า ร เ อ า ใ ค รที่ ไ ม่ ดี ม า อ ยู่ ข้ าง ก า ย ม าก ก ว่ า  เพ ร า ะ ว่ า เร า รู้ สึ ก ว่า ก า ร ที่ ดึ งค น ม า อ ยู่ ข้า ง  ๆ มันไ ม่ ใ ช่ แค่ ตั ว เ ข า เร า เ อ า หัว ใ จ เ ข า ม าอ ยู่ ข้ า ง ๆ เราด้วยว่าถ้าใจเขาคิดอะไรบางทีมันซึมด้วยกันทั้งคู่เนอะคู่รัก เพราะฉะนั้นเรื่องคนที่จะมาอยู่ข้างเรามันก็สำคัญ”

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ภาพของ ไอซ์-อภิษฎา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *