ดีเจต้นหอม เผยครั้งแรกเหตุเลิกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ

ดีเจต้นหอม เผยครั้งแรกเหตุเลิกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ

ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ ต้ อง บ อ ก ล า แ ฟน ห นุ่ ม นั ก ธุ รกิ จ ช า ว ต่ า  ง ช าติ สำ ห รั บพิ ธี ก ร ชื่ อ ดั ง อ ย่า ง “ศ กุ น ตล า  เ ที ย นไ. พ โ ร จ น์ ” หรือ “ดีเจต้นหอม” โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย และมีการคุยกันแล้ว พร้อมให้กำลังใจเพื่อนรักอย่าง “ดีเจมะตูม” อยากให้เปลี่ยนตัวเองเพื่อสังคม โดยเจ้าตัวเผยว่า…………………..

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

“ความรักครั้งล่าสุดคือใช่มาก แต่ว่าอะไรก็ตามที่เรา อย า ก ไ ด้ ดี ม า กๆ ต้องถ า ม ตั ว เ อ งว่ า ตั ว เ ร าดี  พอ ไ ห ม บังเอิญว่าตั.วเราดีไม่พอเขา แต่ไม่ถึงเขา ก็กลายเป็นว่าเรา.ไม่เหมาะสมสำหรับเขา มันก็ทำให้เราเสียความมั่นใจไปอีกอย่างหนึ่งว่า ที่เราเข้าใจว่าเราดีพอ แต่ถ้าเราเจอที่ดีกว่าเราก็แปลว่าเรายังไม่ดีพอ ซึ่งเขาเป็นคนถอย ……………..

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

เราคุยกันแบบผู้ใหญ่เลยเพราะด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไทย มันเ  ลย เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ตั ดสิ น ใ จ ย า ก ที่ เ ขา จ ะ ม า อ ยู่ ที่ นี่   โค วิ ด ก็ เ ป็ น ปั จ .จั ย ห นึ่ ง ที่ ทำ  ใ ห้เ ข า ต้ อ ง รี บ เ  รี ยน รู้ เรา เวลาไม่พอที่เราจะเปลี่ยนตัวเอง หรือพัฒนาตัวเองเพื่อเขา”

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

ภาพของ ดีเจต้นหอม ศกุนตล า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *