ปลดฟ้าผ่า!!อแมด้า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ยุติบทบาททูตหลังแต่งตั้งเพียงแค่ 5 วัน

ปลดฟ้าผ่า!!อแมด้า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ยุติบทบาททูตหลังแต่งตั้งเพียงแค่ 5 วัน

วันที่ (2 มี.ค.2564) กรมสุขภาพจิต ประกาศยุติการมอบหมาย น.ส.อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแล.นด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ตามที่กรมสุขภาพจิตและกองประกวดมิส.ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้เคยมีการตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์งานด้านสุขภาพจิตของกระ ทร ว ง ส า ธ าร ณ สุ ข ร ว ม ไ ป ถึ ง.ส นั บ ส นุ น ก า รดำ เ นิ น ง า น. ด้ า น สุ ขภ า พ จิ ต ข อ ง กอ ง ป ร ะ ก ว ด .มิส ยู นิ เ วิ ร์ ส ไ ทย แ ล น ด์ ซึ่ง ก่ อ น หน้ า นี้ มี ข้ อ ต กล ง กั บ ก อ งป ร ะ ก ว ดใ น ก า รม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เจ้ า ข อ ง ตำ แ ห น่ ง มิ ส ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ดำเนินภารกิจเป็นแบรนด์แ.อมบาสเดอร์ของกรม.สุขภาพจิต หรือทูตด้านสุขภาพจิ.ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึ.งปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่.าวว่า ทางกรมสุ.ขภาพจิตได้รับทราบถึงข้อกัง ว ลข อ .ง ป ร ะ ชา ช น ต่ อ ก าร ม อ บ ห ม า ย ภา ร กิ จ ด้ าน สุ ข ภ า พ จิ ตแ ก่  น.ส.อแมนด้า เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุข ภ าพ จิ ต ที่ ไ ด้ นั้ นไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก าร ม อ. บห  ม าย อ ภิ  สิ ทธิ พิ เ ศ ษ แ ต่ อ ย่.า ง ใด เ ป็ น. เ พีย ง ห น้ า ที่ แล ะ ภ า ร กิ จ ก าร ช่ ว ย เ ห ลื อง า น ด้ า นสุขภาพจิตเท่านั้น

ประกาศจากทาง กรมสุขภาพจิต

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

โดยมีหน้าที่ได้แก่ ส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิต, ประ ชา สั ม พั นธ์ แล ะ เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ าว ส .า ร เ พื่ อช่ ว ย ใ ห้ ค น ไท ย มี สุ ข ภ. า พจิ ต ที่ ดี,  ป ฏิ บั ติ ง า นจิ ต อ า ส า .กร ม สุ ข ภ า พ จิ .ต แล ะ ข ย า ยเ ค รื อ ข่ า ยจิ ต อ า ส าเ พื่ อ ส ร้างกระแสการเป็นผู้รับฟังที่ดี เช่นเดียวกับค ว า ม ร่ ว ม มือ ข อ ง ก .ร ม สุ ขภ า พ จิ ต กั บก อ ง ป ร ะ ก วด มิ .ส ไ ท ย แ ลน ด์ เ วิ ล์ ด ใ นช่ ว ง ปี  2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

อย่างไรก็ดี กรม สุ ข ภา พ จิ ต รั บ ท ร า บถึ ง ค ว า ม กั ง ว ล ใจ ข อ ง ป ร ะ ชา ช น ใ น ข ณ ะ นี้  และ ก ร มสุ ข ภ า พ. จิ ต ไ ม่ สา ม า  ร ถดำ เ นิ น ภ า ร กิ จที่ อ า จ จ ะ ก่ อ.ใ ห้ เ กิ ด คว า ม ขั ด แ ย้ง แ ล ะ ส ร้ าง ค ว ามไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมได้

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

“กรมสุขภาพจิตได้ปรึกษาหารือกับกองประกวดฯ และรับทราบร่วมกันถึงความกังวลใจของประชาชน จึงขอยุติบทบาทภารกิจทูตด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา อแมนด้า เพิ่งต ก ลง ค ว า ม ร่ ว ม มื อทำ ง า น ด้ า น สุ ข ภา พ จิ ต กั บ .กร ะ ท ร ว ง ส าธ า ร ณ สุ ข  แต่กลับกลาย เ ป็ น ปร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า ทัน .ที   มี ช า ว เน็ ต บ า ง กลุ่ ม ไ ม่ พ อ ใจ เพราะ อแมนด้า ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยครั้ง จึงเข้าไปโจมตีในเพจกรมสุขภาพจิตอย่างหนัก

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ภาพของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *