ดังถล่มขึ้นอันดับ1!!วันทอง เซอร์ไพรส์สุดคือน้องปีใหม่ เล่นได้ดีมาก

ดังถล่มขึ้นอันดับ1!!วันทอง เซอร์ไพรส์สุดคือน้องปีใหม่ เล่นได้ดีมาก

กระแสดังเปรี้ยงปร้าง! เปิดตัวตอนแรก “วันทอง” ทะยาน ขึ้น เ ท ร น .ด์ อั น ดั บ 1 ข อง ท วิ ต เ ต อ ร์ โล กโซ เ ชี ย ล แ ห่. ชื่ น ชม นั ก แ ส ด ง ร ว มถึ .ง เ ซ อ ร์ ไ พ รส์  “น้องปีใหม่” ชิมลางละครเรื่องแรกปังไม่หยุด แ ค่ เ ปิ ดตั ว ต อ น แ รก ก ร ะ แ ส ต อบ รั บ ล ะ ค ร พีเ รี ย. ด ฟ อ ร์ มยั ก ษ์   เ รื่อ ง   “วันทอง” ของช่อง. One31 ก็โด่งดังเป็นพลุแต.กซะแล้ว พร้อมทะยาน #วันทองep1 ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1 อย่างรวดเร็ว

ภาพจากละคร วันทอง

ภาพจากละคร วันทอง

โดยการนำเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านไทย ‘ขุนช้าง ขุนแผน’ ที่หลายคนจ.ดจำ ผู้หญิงชื่อ “วันทอง” เป็ นเ ค รื่ อ ง หม า ย .ที่ ถู ก ต ร าห น้ า .ใ น ค ว าม มั ก ม า ก  แร ด   ร่ า น แล ะ ส อ ง ใจ
แต่ทางช่อง one31 จับม า เ ล่ า ใ น อี ก แ ง่ .มุม ห นึ่ ง   ที่ จ ะม า เ รี ย ก ร้ .อ งสิ ท ธิ์ แ ล ะ ศัก ดิ์ ศ รี ข อ ง ตั วล ะ ค ร   “วั นท อ ง ”   คื นม า ว่ า   เ ธอ เ ป็ น เ.ห ยื่ อของผู้โชคร้ายในสมัยโบราณหรือเปล่า

ภาพจากละคร วันทอง

ภาพจากละคร วันทอง

.
โดยในตอนแรก เ ล่ าเ รื่ อ ง ร .า ว ข อง ผู้ ห ญิ ง ที่ ชื่ อ  วัน ท อง  รับ บ ท โ ด ย “ใหม่ ดาวิกา” ถู ก นำตั ว ม .า ยั ง ศ าล า ลู ก ขุ น. เ พื่ อ ให้ พ ร ะพั น. ว ษ า  รับบทโดย “พัน เอ ก. วั น ช น ะ ส วั ส ดี” พิพากษาคดีว่า วันทอง จะเ.ลือกอยู่กับ ขุนช้าง รับบทโดย “ชาคริต แย้มนาม” หรือ ขุนแผน รับ.บทโดย “ป้อง ณวัฒน์“

ภาพจากละคร วันทอง

ภาพจากละคร วันทอง

แต่ วันทอง กลับไม่เลือกใครเลย และอ้ำอึ้งไม่.รู้จะอธิบายเหตุผลยังไง เพราะ ผู้ช.ายคนหนึ่งเป็นคน ที่ เ ธ อ รัก แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ มี. เ ธอ แ ค่ ค น เ ดี ย ว  ส่ ว นอี ก ค .น เป็ น ค น ที่ รั กเ ธ อ มา ก
ท่ า มก ล า ง ก ร ะ แ ส ต อ บ รั บ ใ นโ ล ก โ ซ .เ ชี ย ล ที่แ ห่ ชื่ น ช ม กา ร. แ ส ด ง ขอ ง นั ก แ ส ด.ง ทั้ง “ใหม่” ที่เข้าถึงบทบา.ทของ วันทอง โดยเฉพาะฉาก.ศาลลูกขุน ที่ต้องน้ำตารื้นเมื่อถูกตราหน้าเป็นผู้หญิงสองใจอันเป็นต้นเหตุทำให้ 2 ชายต้องเปิ.ดศึกชิงกัน

ภาพจากละคร วันทอง

ภาพจากละคร วันทอง

ด้าน “ป้อง” เข้าถึงบทบาทของ.ผู้ชายเจ้าชู้แบบสุดๆ รวมถึง “ชาคริต” ที่ห ล า ยค น ข้. อ ง ใ จ ว่า ทำ ไ ม  ขุน ช้ า ง  ต้ อ ง เ ป็น “หนุ่มชาคริต”  ค วร นั ก แ ส ด ง ที่มี รู ป ร่ า ง อ วบ ม า ก ก ว่ า  แต่ “ชาคริต” ก็พิสูจน์ฝีมือแล้ว สามารถฟาดฟันบท.บาทกับพระเอก “ป้อง” ได้อย่.างดุเดือด ซึ่งสม.ศักดิ์ศรีที่เคยแสดงเป็นพระเอกมา

ภาพจากละคร วันทอง

ภาพจากละคร วันทอง

แต่ที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆ คงหนีไม่พ้น “น้องปี.ใหม่” ลูก สา ว หั ว แ ก้ ว หัว แ ห ว น ข. อ งคุ ณ แ ม่  “แอฟ ทัก.ษอร” ที่ มี โ อก า ส แ. ส ด งล ะ ค ร เ รื่อ ง แ ร .ก ใน ชี วิ ต  แ ถ ม ยั งไ ด้ เ ล่ น บท น า ง เอ ก ในตัวละครที่ชื่อ “พิมพิลาไลย” ซึ่งเป็นชื่อเก่าตอนเ.ด็กของ วันทอง ที่รับบทโดย “ใหม่”

ภาพจากละคร วันทอง

โพสต์จากชาวเน็ตทาง ทวิตเตอร์

ซึ่งแค่ชิมลางละครเรื่องแรง  กร ะ แ ส ต อ บ รับ ใ น โ ล ก ท วิ ต.เ ต อ ร์ ดั ง เ ป รี้ ยง ป ร้ า ง แ. ห่ชื่ น ช ม ก า รแ ส ด ง ข อง   “ น้ อ ง ปี ใ หม่ ”  ว่า เ ล่ น ดี แ ละ ไ ม่ ตื่ น ก ล้อ ง เ ล ย แถมยังสามารถเข้าถึงบทของ “พิมพิลาไลย” ในตอนเด็ก และจำบทพูดในตัวละครได้อย่า.งลื่นไหล

โพสต์จากชาวเน็ตทาง ทวิตเตอร์

โพสต์จากไอจีส่วนตัวของ แอฟ ทักษอร

ด้าน คุณแม่แอฟ ทักษอร โพส ต์ ข้ อ ค ว า มผ่ า น อิ น ส ต า.แ ก ร ม ว่ า “ขอบคุณ ลุ งสั น ต์ ที่ ใ ห้โ อ. ก า ส ปีใ ห ม่ ไ ป แคสติ้ง แ.ละรับบท วันทอง หรือพิมพิลาไลย ตอนเด็กค่ะจากกำกับแม่ มากำกับลูก”

ภาพเบื้องหลังละคร วันทอง

ภาพเบื้องหลังละคร วันทอง

ขอบคุณทวิตเตอร์และอินสตาแกรม aff_taksaorn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *