ใครกัน?ดาราสาวยอมเป็นโลกใบที่2 ถ้าจัดงานแต่งเตรียมโดนแหก

ใครกัน?ดาราสาวยอมเป็นโลกใบที่2 ถ้าจัดงานแต่งเตรียมโดนแหก

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สะเ ทือ น ว ง ก า ร สี ก า กี สำ หรั บ ข่ า ว เ มี ยห ล ว ง ถื อ ใ บ ทะ เ บี ย น ส ม. รส บุ ก ง า น แ ต่ ง แ .ต่ ล่ า สุด มี ข่ า วแวว ๆ ม า ว่ า ห า ก ดาราสาวสวยคนหนึ่งจัดงานแต่งงาน อาจจะต้องโดนฉีกกลางงานแต่ง เพราะฝ่ายชายมีคนแรกอยู่แล้ว …?

ภาพจากรายการ แซ่บ108

โดยรายการ แซ่บ 108 ทางช่อง 8 ที่มีตัวแม่ขาประจำ พชร์-เอิ๊ก มานั่งเมาท์จับโป๊ะดารา ก่อนปรับองศา.ร้อนเพิ่มขึ้นอีก ด้วยการเสริมทัพ แอนนา ทีวีพูล หนึ่.งในพิธีกรตัวแม่สุดแซ่บของทุกวงการบันเทิงไทย ให้คำใบ้ว่า

ภาพจากรายการ แซ่บ108

-ดาราสาวยอมอยู่ในโลกสองใบ คบกั บ ผู้ ช า ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ .เ ป็ น คน ดั .ง แ ล ะ มี แ ฟ นอ ยู่ แ ล้ ว แ. ต่ ยัง ไ ม่ ไ ด้ จ ดท ะ เ บี ย นสมรส
-ฤกษ์แต่ง ง า น ข อ งด า ร า สา ว กั บ ฝ่ า ย .ชา ย ม า แ ล้ ว

ภาพจากรายการ แซ่บ108

-เมียคนแ ร  ก คื อ ค น ที่ผู้ ช า ย. รั ก แต่ด า รา ส า ว เ ป็น เ มี ย. ที่ ร่ำ ร ว ย แ ละ มี เ งิ น. เ ก็ บ ใ นบั ญ ชี ห ล ายสิบล้าน
-ดาราสาวอยู่ในจุดที่ไม่สาม.ารถปฏิเสธอะไรได้. แต่ไม่ได้ท้อง

ภาพจากรายการ แซ่บ108

-ที่ผ่านมา ดาราสาวเคยเป็น ทั้ ง น า งเ .อ ก แ ล ะน า ง ร้ า ย อยู่ ใ น ว งก า ร บั น เทิ ง ม า ห ล. าย ปี  แล ะ เ พิ่ง ห ม ด สั ญญ า
-เพื่อน ๆ ของดารา ส า ว พ ย า ยา ม เ .ตื อ นแ ล้ ว   แต่ดารา.สาวไม่ฟัง และห้ามไม่อยู่

ภาพจากรายการ แซ่บ108

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *