คนบันเทิงแห่ติด#ม็อบ28กุมภา ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงเพียบ

คนบันเทิงแห่ติด#ม็อบ28กุมภา ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงเพียบ

จากเหตุการณ์เย็นวานนี้ (28 ก.พ.64) มีการรวมตัวชุ มนุ ม ข อ ง ก ลุ่ม ค ณ ะ ร า ษฎ ร ที่ บ ริ เ ว ณ อ นุ สา ว รี ย์ ชั ยส ม ร ภู มิ มีมวลชนกลุ่ม REDEM ซึ่งมีกลุ่ม เยาวชนปลดแอก กลุ่มราษฎร นัดชุมนุมกันเพื่อเดินขบวนไปยังกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รั ฐ ม นต รี   บ น ถ น น วิ ภ าว ดี รั ง สิ ต ดินแดง กทม. ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย ทั้งฉีดน้ำ ทั้งกระสนยาง และแก๊สน้ำตา จ น หล า ย ค น ไ ด้ รั บ บ าด เ จ็ บ ทั้ ง เ จ้ า หน้ า ที่  แล ะ ผู้ ชุ ม นุ ม  แล ะ ถู ก จั บกุ ม ตั ว ส่ ง ดำ เนิ น ค ดี  ต าม ที่ นำ เ ส น อ ข่ า ว ไ ปแ ล้ ว นั้น

ภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภา

ภาพเหตุการณ์เย็นวานนี้ต่างถูกเผยแพร่ ถูก แ ช. ร์ อ อ ก ไ ป อ ย่ าง ก ว้ า ง ข ว าง ใ น โ ล .ก อ อ น ไล  น์ จ น เกิ ด ก. า ร วิ พ า ก ษ์ วิจ า ร ณ์ อ ย่ า ง ห นัก  ทำให้แฮชแท็ก #ม็อบ28กุมภา #WhatsHappeningInthailand ทยานพุ่งติดเทรน์ทวิตเตอร์ไทย และเทร.นด์โลก

ภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภา
ขณะเดียวกันมีคนวงการบันเทิงหลายคนก็ออกมาเคลื่อ.ไหว ไม่เหตุด้วยกับการใข้ความ รุ นแ ร ง   แ ล ะ ภา พ เ ห ตุ . ร ณ์ดั ง ก ล่ า ว  พ ร้ อ มทั้ .งติดแฮชแท็ก #ม็อบ28กุมภา กันเป็นจำนวนมาก

โพสต์ของ มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล

โพสต์ของ  โฟกัส จีระกุล

โพสต์ของ หนูนา หนึ่งธิดา

โพสต์ของ หนูนา หนึ่งธิดา

โพสต์ของ มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล

โพสต์ของ อัด อวัช รัตนปิณฑะ

โพสต์ของ อัด อวัช รัตนปิณฑะ

โพสต์ของ มิว สิริลภัส

โพสต์ของ ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์

โพสต์ของ น้ําตาล ชลิตา

 

โพสต์ของ นนท์-ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์

Cr.entertain.teenee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *