แห่ตั้งคำถามอายุเพียง12ขอแต่งงาน!!คู่รักวัยละอ่อนถ่ายรูปคู่สวีทหวาน

แห่ตั้งคำถามอายุเพียง12ขอแต่งงาน!!คู่รักวัยละอ่อนถ่ายรูปคู่สวีทหวาน

ถ้าพูดถึง “ความรัก” แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม และเ ชื่อ ว่ า เ ป็ น สิ่ งที่ ใ ค ร ห ล า ย ค น ต่ า งป ร า ร ถ น า กั นทั้  งนั้น

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโ ล ก อ อ น ไ ล น์ใ น ต อน นี้ เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ หลั ง จ าก ที่ เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม านี้  มี ผู้ ใ ช้เ ฟ ซ บุ๊ ก  บ่เ ป็ น หยัง เค้าเข้าใจ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความโดยระบุว่า “อายเด็กน้อยบ่สูนั้น สุมเฒ่าบ่มีไผ๋อยาก”

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

โดยในภาพเป็นภาพของคู่รักวัย 12 ปี ที่กำลั ง สวี ท ห ว า น อ ยู่ อ ย่ าง มี ค ว า มสุ ข……………………..

.

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

และหลังจากที่ภาพและข้อความ ดัง ก ล่ า ว ไ ด้ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ไ ป ก็มี ช า ว เน็ ต จำ น ว น ม า ก ต่ าง เ ข้ า ไ ป แ สด งความคิดเห็นถึงความเหมาะสม

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

โดยหลายคนมองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม และ ไ ม่ ผิ ด ที่ ทุ ก คน จ ะ มี ค ว า ม รั ก แต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม อา จ ต้องมองถึงความเหมาะสมของอายุด้วย

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

โดยโพสต์ดังกล่าวไ ด้ มี ย อ ด ก ดไ ล ก์ ถึ ง  2,300 ครั้ง แ ละ แ ช ร์ อ อ กไ ป เ กื อ บ  9,000  ค รั้ ง ด้ว ยกัน

ชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นอย่างมากมาย

ชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นอย่างมากมาย

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

ภาพจากเหตุการณ์ตามเนื้อหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *