หมอโอ๊ค แนะกินข้าวข้าวอย่างไง ช่วยลดน้ำหนัก แถมไม่ต้องอด

หมอโอ๊ค แนะกินข้าวข้าวอย่างไง ช่วยลดน้ำหนัก แถมไม่ต้องอด

ในปัจจุบัน กระแสการลดน้ำหนักและอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเ ป็น ที่ ไ ด้ รั บ คว า ม ส น ใ จจ า ก ผู้ ค น ม. า กม า ย แ ละ อี ก ห นึ่ ง วิ ธี ก าร ล ด. น้ำห นั ก ที่กำ ลั ง เ ป็. น ที่ นิ ย มใ น ต อ น นี้ก็ คือ “คีโตเจนิค” หรือที่รู้จักกัน การงดกินอาหารประเภทแ.ป้งและน้ำตาลไม่ว่าจะเป็น ข้าว แป้ง ธัญพืช ผลไม้ และขอ.งหวานทุกชนิด เปลี่ยนมาเป็นเน้น.กินอาหารหมู่โปร.ตีนและไขมันแทน

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์

ซึ่งการลดน้ำหนักด้วยการกิน “คีโตเจนิค” นั้น สิ่ งสำ คั ญ เ ล ย ก็ คื อจ ะ ต้ อ .ง เ ลื อ ก อ าห า ร ใ ห้ ดี แ ล ะต้ อ ง มี วิ นั ย.ม า ก ๆ   งานนี้ หมอโอ๊.ค – นพ.สมิทธิ์ อาร.ยะสกุล คุณหมอด้.านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพจริงๆ เพราะถึง.แม้จะเป็นคุณพ่อลูกส.องแต่ความหล่อ และความหน้าเด็กยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เล ย ไ ม่ พ ล า ด ที่ จ ะ นำเ ค ล็ ด ลั บ. ก า ร ดู แ ล สุข ภ า พ ตัวเอ ง ง่ าย ๆ   ม า ฝ ากกัน
พร้อมเฉลยแบบไม่กั๊ ก ว่ า เท ค นิ ค ดู แ ล สุ ข ภ าพ ส ม .า ชิ ก คน สำ คั ญ ใ นค ร อ .บ ครั ว ตั้ ง แ ต่ ภ รร ย า  โอปอล–ปาณิสรา ไปจ น ถึ งลู ก แ ฝ ด วั ยซ น อ ย่ า ง อลิ น-อลัน นั้น.ไม่ได้มีอะไรมาก นอกจากหลักพื้นฐาน 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำ.ลังกาย ที่หลายคนรู้

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์

อีกหนึ่งเคล็ดลับในการดูแลสุขภา.พในครอบครัวก็คือ การกินข้า ว ที่ ขั. ด ส ด ใ ห ม่ ทุ กมื้ อ ซึ่ง ถ้ า พู ด ถึ ง ก าร กิ น ข้ า ว ห ล า ย ค นที่ กำ ลั งจ ะ ล ด น้ำ .หนั ก อ า จ ส่ า ย ห น้ า  เพราะกังวล.เรื่องการควบคุมแป้ง แต่ในความเป็นจริงนั้.นข้าวไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างที่คิด ในทางกลับ.กันข้าวคือพระเอกในมื้ออาหารด้วยซ้ำ

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ และครอบครัว

เพราะนอกจากจะช่วยเติมเ.ต็มรสชาติอาหารไทยให้สมบูรณ์ ยัง ช่ วย ล ด ค ว า ม จั ด จ้ าน ข อ ง อ า ห า รไ ท ย ใ ห้ กล ม ก ล่ อ ม ด้ วย ร ส สั .ม ผัส แ ล ะ ค ว าม ห ว .า น ที่ พ อดี แ ถ ม อุ ด มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สิ่งสำคัญคือการรับประทานอาหารที่พอเหมาะไม่ตามใจปาก สำหรับคนทั่.วไป แนะนำที่.มื้อละประมาณ 2 อุ้งมือ และยิ่งถ้าได้กินข้า.วที่ขัดสดใหม่จะ.ทำให้ร่างกายได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วน แถมความหอม และรสชาติก็อร่อยขึ้น

ภาพประกอบข้าวขัดสดใหม่

เพราะอะไรถึงต้องเป็นข้าวขัดสดใหม่ และข้าวขัดสดใหม่คืออะไร หาได้จากที่ไหน?
สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับข้าวขัดสดใหม่ ต้อง ปรั บ ค ว า ม คิ ด ก่ อน  ว่ า ข้ าว ก็ มี ชี วิ ต .เ ห มือ น กัน ข้ า ว ที่ มี คุณ ค่ า แ ล ะ ร ส ช า ติ ดีที่ สุ ด ต้ .อ งผ่ า น ก า รขั ด ม า ไม่ เ กิ น 1 สัปดาห์ แต่กว่าที่ข้าวจะส่งมาถึงมือผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการสี และ.ขัด ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ จึงทำ.ให้คุณค่าและรสชาติที่แท้จริงของข้าวลดลงไปอย่า.งน่าเสียดาย พราะฉะนั้นหากเราได้กินข้าวที่ขัดสดใหม่ ร่างกายจะได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วน ทั้งคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูง และวิตามินแร่ธ.าตุต่างๆ ที่อาหารชนิดอื่นที่ไม่สามารถทดแทนได้

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์

ปัจจุบัน หมอโอ๊ค – นพ.สมิทธิ์ ไม่เพียงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนา ไมโกะ พลัส เ.ครื่ อ ง ขั ด ข้ า วใ ช้ ใ น ค รั ว เรื  อน ยั งนำ ค ว า ม เ ชี่ ยว ช า ญ. ด้ า น สุ ข ภา พ แ ล ะ ค วา ม ง า ม ม า ต่ อย อ ด สู่ ก า ร ผ สา น คุ ณ ป ร ะ โย ช น์ จ า กส า ย พั นธุ์ ที่ ห ล า ก ห ลา ย ข อ ง ข้ า วใ ห้ ค น ไ ท .ย ไ ด้รั บ โ ภชนากา.รที่เหมาะสมตามความต้องการที่ต่างกันทั้ง 6 สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรควบคุมน้ำหนัก, สูตรควบคุมน้ำตาล, สูตรบำรุงผิวและความงาม, สูตรเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการ, ข้าวหอม 5 สายพันธุ์ และ ข้าวหอมมะลิ .105 อ.อร์แกนิค

ภาพพันธ์ข้าวขัดสด

หมอโอ๊ค – นพ.สมิทธิ์ ยังพูดถึงความใส่ใจดูแลเรื่องอา หา ร แ ล ะ นิ สั ยก า ร กิ น ที่ แตกต่าง.คนในครอบครัวว่า “ทุกวันนี้ที่บ้านผมเปลี่ยนมากินข้าวที่ขัดสดใหม่ทุกมื้อ นอกจากจะได้คุณประโยชน์ที่ครบถ้วนจากข้าวที่ขัดสดใหม่แล้ว ทุกครั้งที่ขัดข้าวเราจะได้ของแถมเป็นรำข้าวมาด้วย ซึ่ง. มี ปร ะ โ ย .ช น์ ต่ อ สุข ภ า พ ม า กม า ย  ทั้ง มี ส า ร ต้ า นอ นุ มู ล อิ สร ะ วิต า มิ น อี  วิ ต า มิน บี แ ล ะ ก รด ไ ข มั นจำเป็น เราสาม า ร ถ นำ รำ ข้ าว ม า ใ ส่ ใ นส ลั ด  หรื อ จ ะนำ ม า ทำ ข น ม ก็ ไ ด้แ ล้ ว แ ต่ ค ว า มชื่ น ชอบ

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ และ โอปอล์

อย่างตัวผมเองด้วยความที่ทำงานหนัก ต้องดูแลสุขภาพด้ วย ก า ร อ อ ก กำ ลั ง ก า ยค ว บ คู่ ไ. ป กั บ ก า ร กิ น อ า ห า ร ที่มีโปร.ตีน วิตามิน ที่ครบ.ถ้วน เพื่อให้ได้โภ.ชนาการครบ โดย.เฉพาะข้าวเป็นจานหลักที่ขาดไม่ได้ คุณโอปอล์–ปาณิสรา เช่นกัน ด้วยความที่เขาดูแลสุ ขภ า พ เ .รื่ อ ง คว า ม ส ว ยค ว า ม. ง า ม แต่ ก็ ยั งกิ น .ข้ า ว ใน สั ด ส่ ว นที่ พ .อ เ ห มา ะ  อา จ จะ เ น้ น ข้. าว สู ต ร ค ว บคุ ม น้ำ ห นัก กินกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ และ ลูกชายลูกสาว

ขณะที่อลิน อลันเป็นคู่แฝดที่นิสัยการกินต่างกันมาก อลินชอบกินผัก-ผลไม้ พวกโปรตีน แต่กิน ค า ร์ โ บ ไฮ เ ด ร ต น้ อย  กิ น ข้า ว ไ ม่ ค่.อ ย เ ก่ ง จะ เ ห็ น ว่ า ค่ อ น.ข้ า ง ผ อ ม  ผม ก็ ต้ อ ง ใ ช้วิ ธี พยายามทำเมนูใหม่ๆ เช่น ข้าวปั้น ข้าวทอด เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ส่วนอลัน ตรง ข้ า ม เ ล. ย ไ ม่ เน้ น ผั ก อา หา ร ที่ มี ก า ก ใย   แ ต่ กิ น. ข้ าว เ ก่ ง ก ว่ า อลิ น  .ก็ ต้ อง ใ ช้ วิ ธี เพิ่ ม สั ด ส่ ว นอ าหารที่มีกากใย อย่างผัก เข้าไปในมื้ออาหาร แต่โดยพื้นฐานผมจะเลือกข้าวสูตรเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการ เพื่อช่วยเรื่องพัฒนาการให้เขา”

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์

รู้แบบนี้แล้วใครที่กำลังลังเลจะงดข้าวอยู่ ก็สบายใจได้แล้วนะคะเพราะคุณหมอโอ๊ค คอนเฟิร์มแล้วว่า การ.กินข้าวไม่ได้ทำร้า.ยหุ่นอย่างที่คุณคิด แถมถ้ากินอย่างถูกวิธี.ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ภาพของ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ และลูกชาย

ที่มา : praew

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *