สุดยอดเมียหลวงใจกว้าง!!ให้สามีมีเมียอีกคน กลัวสามีเหนื่อย-เหงา

สุดยอดเมียหลวงใจกว้าง!!ให้สามีมีเมียอีกคน กลัวสามีเหนื่อย-เหงา

ว่ากันว่าการแต่งงานเป็นเพียงการเริ่มต้นของคู่ชีวิต มีหล า ยคู่ เ มื่ อ แ .ต่ ง ง า น กั น แ ล้ ว มั ก พบ กั บ ค .ว า ม เ ป ลี่ ย น แป ล ง ค รั้. ง ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ทั้ ง เ รื่อ ง ที่ ดี แ ละ ไม่ดี.. สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีเรื่องที่ทำวงการครอบครัวรักเดียวเมียเดียวต้องคิดหนัก เพราะที่ประเทศมาเลเซีย มีภรรยาคนหนึ่งที่ยอมยกเพื่อนสนิทประเคนให้สามีของตนเอง!

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

คุณฟังไม่ผิดหรอกนะ มีจริง ๆ ภรรยาคนนี้มีชื่อว่า Khuzatul Atiqah วัย 31 ปี หลังจากที่ตั้ง.ครรภ์ เธอเห็นถึงความ.รักและการดูแล.อย่างดีของสามี Samuel Dzul ที่มีต่.อเธอ อีกทั้งสามี.ยังต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ทำ ให ร่ า ง ก า ย ส า มี ค่ อย   ๆ   เ สื่ อ ม โ ท ร ม ขึ้ นทุ ก วั น   เ พ รา .ะ ส า มี ต้ อง แ บ ก เ ธอ ขึ้ น ล ง ชั้ น  3 ทุก วัน แม้ ว่ า ส า มี จะ ไ ม่ เ ค ย บ่. นว่า แต่การแ.สดงออกของสามีก็ทำให้ Khuzatul Atiqah รู้สึกเห็นใจสามีเป็นอย่างมาก เพราะสามีเสียสละตนเองเพื่อเธอมากมาย

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยสามีด้วยการห.าภรรยา คนที่ ส อง เ พื่ อ เ ป็ น ก า รต อ .บ แ ท น แ ล ะ ห นั ก ไ ป ก ว่า นั้ น คื อ ภ ร .ร ย า คน ที่ ส อ ง ยั ง เ ป็ น เพื่ อ น ส นิ .ท ข อ ง เธ อ อี ก ด้ว.ย ทันทีที่เรื่องราวของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพาก.ษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมา.กมายหลายความคิด

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

ด้านเพื่อนสนิทของเธอ Nur Fathonah Abdul Rahim เปิดเผยว่า “ในตอ น แ .ร กที่ ไ ด้ ยิ น คำเ ส น อ แ นะ ข อ ง เ พื่ อน ก็ ต .ก ใ จ มา ก แ ล ะ รั บ ไ ม่ไ ด้ เ ห มื อ น กั น แต่ เ พ ร .า ะ ภ ร ร ย า ค น แร ก เ ห็ นว่าตนเองเป็นซิงเกิ้ลมัมที่เลี้ยงลูก 2 คน เพียงลำพังมีความสามารถในการดูแลครอบ.ครัวได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้ตนเองเข้า.มาเป็นหนึ่งสมาชิกขอ.งครอบครัว และยังพูดเกี่.ยวกับข้อดีของการการมีภรรยาหลายคนให้ฟัง เกลี่ยกล่อมจนยอมอ่อนข้อและยอมรับในความคิด.ของเธอ”

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

หลังจากที่เพื่อนส นิ ทตั ด สิ น ใ จ รั บ ข้ อ เ ส น อ นี้  ก็อ อ ก ม า .เ ปิ ดเ ผ ย บ น เ ฟ ซ บุ๊ ก ข อง ต น เ อ ง ว่า “หลั ง จ า ก ที่ห ย่ า กั บ ส า มี ค น แ ร ก ต น เ อ งก็ ไ ม่ คิ ด ที่จ ะ แ ต่ ง งานใหม่อีก และคิดว่าโลกใบนี้จะมีแค่ลูกสองคนของเธอเท่านั้น” เธอทำงานหนักเพื่อ.เลี้ยงลูกทั้งสอง และเธอยังบอกอี.กว่า “ไม่เค.ยคิดมาก่อนว่าจะมีวันนี้”

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

นับตั้งแต่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งสมาชิก 3 คน ผั ว เมี ย ก็ รู้ สึ ก ว่ า ทั้ ง ส อ ง เ อ า ใ จ ใ ส่ เ ธ. อ แ ล ะ  ลู ก ๆ. เป็ น อ ย่ า ง ดี พ ว.ก เ ข า มี จ ริ ง ใ จ ใ ห้ เ ส ม อ ต้ น เ ส ม   อปลาย
สุดท้ายเธอยังบอกว่าปัจจุบันชีวิ.สามคนผัวเมียมีความสุขมาก ๆ

ภาพบรรยายบทความจากเนื้อหา

ที่มา : news.tvbs | เรียบเรียงโดย LIEKR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *