ยึดทรัพย์สินเครือข่ายพนันออนไลน์’แม่เสี่ยโป้’

ยึดทรัพย์สินเครือข่ายพนันออนไลน์’แม่เสี่ยโป้’

ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (PCT) สนธิกำลัง กองปราบปราม และ ปปง. เข้าตรวจค้น 4 เป้าหมาย เพื่อยึ ด ท รั พ ย์ ท รั พ ย์ สิน เ ค รื อ ข่ าย พ นั น อ อ น ไ ลน์ “เสี่ยโป้”

ภาพของเสี่ยโป้ และ แม่ของเสี่ยโป้

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ช่วงวานนี้ (27 ก.พ. 64) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตร. หรือ PCT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 หัวหน้ า ชุด เ ท ค นิ ค แ ล ะสื บ ส  ว น  PCT นำกำ ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ   PCT,  กอ ง ป ร า บ ป ร า ม  แล ะ  ปป ง.เข้ า ต ร วจค้น 4 เ ป้ า ห มา ย สำ คั ญ หลั ง จ า กสื บ ท ร า บ ว่ า มี คว า ม เ ชื่ อ โ ย งเ ค รื อ ข่ า ย พ นั น ออ น ไ ล น์ ข อ ง  ” เ สี่ยโป้”

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

จุดที่ 1 บริษัท วี.กู๊ดอานนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางค์ เลขที่ 889/17 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ก รุง เ ท พ ม ห า น คร ซึ่ ง โ ฉน ด ที่ ดิ น ซื้อ ใ น ชื่ อ น า งบ า น เ ย็น ชานนะรา แม่นายเสี่ยโป้ ซึ่งปัจจุบันยังหลบหนีการจับกุมอยู่ ผลก า ร ต ร ว จ ค้ น พ บส มุ ด บั ญ ชี ธ น า ค า ร จำน ว น  3 เล่ม เค รื่ อ ง เ ซิ ร์ ฟ เว อ ร์  ยี่ห้อ hikvision จำนวน 1 เล่ม สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จำนวน 3 เล่ม สมุดเช็คธนาคาร จำนวน 2 เล่ม เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม จำนวน 66 แผ่น

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

จุดที่ 3 ห้องชุด เลขที่ 28/473 ชั้น 4 ย่านห้วยขวาง โดยมีพยานผู้รับทราบหมายค้น เป็น บุค. ค ล ใ ก ล้ ชิ ด .ส นิ ทส. น ม กั บ แ ม่ เ สี่ ย โ ป้ ผ ล กา ร ต ร ว จ ค้ น. พ บ ร ถเ ก๋ ง  ยี่ ห้ อ  เ บ น ซ์ รุ่น AMG สีขาว ทะเบียนป้ายแดง 1 คัน ราคา 4 ล้าน โดย พ บ ว่ า มี ค. ว า ม เชื่ อ ม. โ ย ง กับ แ ม่ เ สี่ ย โ ป้ ด้ว ย

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

หนึ่งในทรัพย์สินของแม่เสี่ยโป้

จุดที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 19/23 ชั้น 6 ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซื้อในชื่อพี่ชายของเสี่ยโป้ ผล ก า ร ต ร ว จ ค้ น พบ ก ร ะ เ ป๋ า.แ บ ร น ด์ เ นม จำนวน 15 ใบ .ร อง เ ท้ า .แ บ ร นด์ เ น ม   จำน วน  4 คู่ เงินสด 13,600 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม และทรั.พย์สินอื่นๆ อีกหลายรายการ

ภาพของแม่เสี่ยโป้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *