สามีทหารเคลื่อนไหวแล้ว หลังทัวร์ลงแต่งงานซ้อน

สามีทหารเคลื่อนไหวแล้ว หลังทัวร์ลงแต่งงานซ้อน

ความรัก ที่ไม่ควร ในวันนี้เราจะพามาชมเรื่องราวความรักของคนทั้ง3คน ที่ดูเ ห มื อน ว่ า จ ะ เ ป็ น ค ว า มรั ก ที่ ไ ม่ ค่ อ ย จ ะถู ก ต้ อ ง ซั ก เท่ า ไ ห ร่  ซึ่ งก่ อ น ห น้ า นี้ ก็ มีม า แ ล้ ว ห นึ่ ง คู่ ที่มี เ รื่ อ งราวโด่งดังไปทั้งโลกโซเชียล

ภาพโพสต์จากทางเฟสบุ๊ค

เป็นเรื่องของนายตำรวจ ที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคน โดยที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่เลย แต่คู่นี้ก็มาเป็นแบบแนวเดียวกัน แต่คู่นี้เป็นนายทหาร เราไปชมเรื่องราวกันเลยจ้า

ภาพโพสต์จากทางเฟสบุ๊ค

กำลังเป็นอีกหนึ่งหนึ่ งป ร ะ เ ด็ น ร้อ น ที่ โ ล ก อ อน ไ ล น์ แ ช ร์กั น ส นั่ น ห ลั ง ผู้ ใ ช้ เฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัว ท่า น ห นึ่ ง อ อ กมาโพสต์ถึงความเจ็บช้ำในหัวอกภรรยาหลวงหลังจับได้ว่าสามีที่เป็นทหาร

โพสต์จากทางภรรยาหลวง

ใบสมรสที่ทางภรรยาหลวงได้นำมาโชว์

ไปแต่งงานใหม่ทั้งที่ยังจดทะ เบี ย น ส ม ร ส กั บ ต น อย่ า ง ถู ก ก ฎ หม า ย ไ ม่ ไ ด้ ห ย่ าข า ด จ า ก กัน   ซ้ำ ค น ที่ ไ ปข อ ส า ว ค น ที่ส อ ง ม า แ ต่ ง ง าน ด้ ว ย ยั ง เ ป็น แ ม่ ย่ า เ ธอ ที่ เ ป็ น คน พ า ไ ปสู่ขอถึงบ้านฝ่ายหญิงคนที่สอง

ภาพของการแต่งงานใหม่ของ ฝ่ายช่าย

ภาพของการแต่งงานใหม่ของฝ่ายชาย

โดย ผู้ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ส าว ท่ า น นี้ ยั ง ไ ด้ โ พส ต์ ข้ อ ค ว า มร ะ บ า ย ใ น เฟ ซ บุ๊ ก ว่ า… “ข่า วก ะ แ ส ตำ ร ว จ ไ ปแ ต่ ง เ มี ย น้ อ ย. . แ ต่ แม่ ย่ า เข า มี จั ญ ย าบ ร ร ณ ต บ หัว สั ง ส อ น ลูก ห้ ามปราม..แต่ส่วนสามีที่เป็นทหารของเรา..แม่ย่าพาลูกทหารไปแต่งเมียน้อย..เห้ออยากเป็นข่าวจัง..ตำรวจเป็นข่าวทำไม ทหารไม่เป็นข่าวบ้าง..”

ภาพโพสต์จากทางเฟสบุ๊ค

โดยเธอยังกล่าวอีกว่า”สามีฉั น เ ป็ น ท ห า ร  พ่อ กั บแ ม่ ส า มีไ ป ข อ เ มี ยน้ อ ย แ ต่ ง..ทำ ยั ง ไ งถึ ง จ ะ ไ ด้ค ว า ม ยุ ติ ธร ร ม แ ล ะ ค วา ม เ ป็ น ธ ร รม แ ก่ ดิ ฉันและลูกทั้ง2″

ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น

ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น

ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น

3

ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น

ฝ่ายชายเคลื่อน ห วแ ล้ ว   ล่ าสุ ด ฝ่ า ย ช า ย ที่ เ ป็ นเ ป็ น ท ห า รนั้ น ก็ ไ ด้ มี ทั ว ร์ไ ป ล ง เ ป็ น จำ นว น ม า ก ล่าสุดได้ปิดเฟซหนีไปแล้วนั่นเอง

ฝ่ายชายปิดเฟสเป็นที่เรียบร้อย

ภาพจาก ทางไลน์

CR.baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *