ลิลลี่ โต้กลับรับเป็นคนในแชทที่หลุด ชาวเน็ตเสียงแตก ดราม่าแรปเปอร์ดังล่วงละเมิดเด็กสาว

กลายเป็ นเรื่องราวอื้อฉ าวใหญ่โตหลังจากที่  สาววัย 18 รายหนึ่งออกมาแฉพฤติ กรรมของแฟนสาวแร็ปเปอร์ชื่ อดัง ที่มีการดีล ให้ผู้หญิงคนอื่น ไปหา แฟนของ ตน ซึ่งเธอก็ไม่ใช่รา ยแรกที่ตกเป็น เหยื่อ

โดยมีการเปิด แชทเห็นข้อความ อ้างว่า เลิกกับนัก ร้องแล้ว อยากมี คนช่วยดูแลแทน เรื่องอา หาร ยา จัด การเรื่อง ภายในบ้านที่ ขอนแก่น ให้ค่าตอบแท นวันละ 1,000 บาท เลือกค นที่เป็นแฟน คลับ ชื่นชอบ ในตัวนักร้องอยู่แ ล้ว เพราะอ ยากได้คนที่ ไว้ใจ เนื่องจา กเป็นที่ ส่วนตัว และความ ลับเรื่องเพลง ต่อ มาทักถามว่ า ใส่ชุดเ ซ็กซี่ เวลาอยู่ใน บ้านด้วยกัน และถึง ขั้นมีเพศสัมพันธ์ได้หรื อไม่

ซึ่งหลั งจากที่เธอ ได้เ ปิดแชทที่คุยกับแฟ นของแร็ปเปอร์ดั ง 400 ล้านวิว ไปแ ล้ว ก็พบชาวเน็ตถกกัน เองจนโลกออนไลน์ให้ความสนใจเรื่อง นี้เป็นอย่างมาก บ้างก็เข้ามา ให้กำลังใจ พร้อมสนับส นุนให้ดำเนินค ดีถึงที่สุด แต่ก็ไม่วา ยโดนทัวร์ลงยับ ปก ป้องแร็ปเปอร์หนุ่ ม จนกระทั่งเธอต้ องออกมาพูดอีกค รั้ง

“ที่อ อกมาพูดเพื่อ อยากเตื อน เพราะเธอก็ไม่ ใช่ราย แรกที่โดนแ บบนี้ ยังมีผู้เสียห ายอีกห ลายรายเพียง แค่ไม่กล้าออก มาพูด และเรื่องนี้คุ ณแม่ก็ ทราบเรื่อง พร้อ มทั้งเตือน ชาวเน็ตที่กล่าวว่าร้ ายว่าเธอขาย ตัว โดยเธอยืนยันไม่ใ ช่แบบที่ทุก คนคิด”

ต่อ มาวันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่ าวรายงาน ว่า น.ส.ลิ ลลี่ ตัณฑ์เอ กชน แฟนส าวของแร็ปเปอ ร์ดัง ได้ถูกออกหม ายเรียกครั้ง ที่ 1 กำหนดระ ยะเวลาภาย ใน 7 วัน หาก ไม่มาก็จะออกหม ายเรียกครั้ง ที่ 2

และออกห มายจับตามขั้ นตอนของกฎห มาย การออกห มายเรียกดังกล่ าวเป็นไปตามฐ านความผิดตามปร ะมวลกฎหม ายอาญา มา ตรา 28 2 ผู้ใดเ พื่อสนองคว ามใคร่ขอ งผู้อื่น เป็นธุระจั ดหา ล่อไ ป หรือพาไ ปเพื่อการอนาจ ารซึ่งชายหรือ หญิง แม้ผู้นั้นจะยิ นยอมก็ต าม ต้องระวางโท ษจำคุกตั้ งแต่ 1-10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 20,00 0-200,00 0 บา ท

ล่ าสุด ค่ำข องวันเดียวกันทา งด้านสาวลิ ลลี่ ได้ออก มาเคลื่อนไหวแ ล้ว ผ่านเฟ ซบุ๊ค Lil y Tune kach on เป็นก ารพูดถึงข่าวข้ างต้น พร้อ มทั้งปัดเป็นแ ฟนอิ ลสลิก ระ บุว่า

ก่อนห น้านี้ลี่หลีก เลี่ยงที่จะเปิ ดเผยเรื่องค วามสัมพันธ์เพราะคิ ดว่าเป็นเรื่องส่ว นตัว แต่เมื่อมีความ เข้าใจผิดเกิดขึ้นแล ะทำให้เรื่อง ราวดูแย่ลงไป ลี่จึงต้ อ งยืนยันว่าลี่ไ ม่ได้เป็นแฟนใครเ ลยมาเป็นระยะเว ลานึงแล้ว มีเพียงสัญ ญาว่าจ้างและมาทำง านร่วมกันบางช่วง เท่านั้น

สาเห ตุที่ลี่เลิกจ้าง เนื่อง จากลี่บังเอิญพ บพฤติก รรมบางอย่างที่ลี่ย อมรับว่าลี่ไม่สบา ยใจมาก แต่ที่ยิ่ง ไปกว่านั้นคือลี่รู้สึกเป็ นห่วง มีความรู้สึ กผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ และอยากให้มีชีวิตที่ดีต่อไป จึงตัดสินใจให้เดินทางกลับ แต่มีความเห็นไม่ตรงกัน

สำหรั บการให้ข้อมูล ข่าว ลี่จะเผยแพร่ ผ่านพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น ลี่ไม่ต้องการ ให้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลช นต่างๆมารบกวนที่บ้านขอ งลี่และคนอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง เพราะลี่ไ ม่เคยคิดว่าลี่เป็ นคนมีชื่อเสียง ลี่ใช้ชีวิต เรียบง่ายปกติแบบคนธรรมดา มาโดยตลอด ขอโทษจ ริงๆค่ะ

เหตุการณ์นี้ มีเรื่องเดียวที่ทำให้ลี่ ร้องไห้คือ การได้รู้ว่า พี่ที่ลี่รักเคารพและร่วมงา นช่วยเหลือกันในทีมมาโ ดยตลอด เป็นคนที่คิดร้ายแ ละพยายามให้ เกิดความเข้ าใจผิดนี้ขึ้น โดยการร่วม มือกับพี่อีกคนที่เร าเลิกร่วมงานกัน

ก่อนหน้านี้  ลี่อยากบอกถึงพี่ๆทั้งสองคน ว่าลี่เสียใจจริงๆ ที่พี่ๆตัดสินลี่โดยไม่สอ บถามหรื อพูดคุยกันก่อ น มันไม่ได้เป็นแ บบที่พี่ๆ คิด

ต่อจา กนี้ ลี่คงทำได้เพียงต่ อสู้คดีด้วยความจ ริงทั้งหมดที่ ลี่มี และจำเ ป็นต้องดำเนินคดี กับทุกคนที่ได้ทำการหมิ่น ประมาท เพื่อปกป้องสิ ทธิ์ของตัวเ องบ้าง

ลี่ขอโ ทษสำหรับเรื่องที่เกิ ดขึ้นนะ คะ และขอบคุณทุ กคนที่คอยให้กำ ลังใจ ที่สนับ สนุนลี่ม าโดยตลอ ด ขอบคุ ณทุกคนจริ งๆที่เข้าใ จลี่ค่ ะ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *