ไม่ใช่แค่ตัวเองที่ติดดิน!!น้ำ รพีภัทร แต่สอนลูกสาวเลี้ยงไก่ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ไม่ใช่แค่ตัวเองที่ติดดิน!!น้ำ รพีภัทร แต่สอนลูกสาวเลี้ยงไก่ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เมื่อพูดถึงนักแสดงที่ชื่อ น้ำ รพีภัทร เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่.างดี เพ รา ะ เ ป็ น นั ก แ ส ด ง .ที่โ ล ด แ ล่ น อยู่ ใ น ว งก า ร บั น เทิ ง ม า เ กื อ บ  2 0   ปี  มี ผ ล ง า น ใ ห้ ไ ด้รั บ ช ม กั นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้ในปัจจุบันจะห่างหายจากบทบาทของพระเอก แต่ก็ยังได้รับบทบาทสุดท้าทายให้ได้ชมกัน.ยู่เป็นประจำ..

ภาพของ น้ำ รพีภัทร

ภาพของ น้ำ รพีภัทร และลูกสาว

นอกจากผลงานด้านการแสดงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายแล้ว ด้านชีวิตครอบครัวของ น้ำ รพี.ภัทร ถือได้ ว่ า เ ป็ น แ บ บ อย่ า ง ที่ ดี  เพ ร า ะ ต อ น นี้ ก็ มี. ภร ร ย า ที่ แ ส น น่ า รั กแ ล ะ ลู ก อี ก ส อ ง แ ล ะ กำลั ง จ ะก ล า ย เ ป็นคุณ.พ่อลูกสามในอีกไม่นาน แต่เห็นว่าเป็นนั.กแสดงเบอร์ต้นๆ ของวงก.ารแบบนี้ อย่าเพิ่งคิดว่าจะเ.ลี้ยงลูกแบบคุณหนู

ลูกชายของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

.
เพราะถ้าใครได้ติดตามชีวิตครอบครัวของหนุ่มน้ำเอง จะเห็นได้ว่าค รอ บ ค รั ว นี้ เ ลี้ ย ง ลู กแ  บบติดดินสุดๆ เพราะ.หนุ่มน้ำเองก็ชื่นชอบในการทำเกษตร ปลู ก  ผัก   เ ลี้ ย  ง สั ต ว์   ลู ก ๆ  เ อ ง ก็ ไ ด้ ซึ มซับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้จาก.คุณพ่อ อย่างภาพที่ได้เห็นกัน น้องมารีนให้.อาหารไก่ หรือน้องโอเชี่ยนช่.วยคุ ณ พ่ อ เ ลี้ ย ง ค ว าย เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็น ภ า พ วิ ถี ชี วิ ต  ค รอบครัวที่น่า.รักมากๆเลยทีเดียว

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

น้องมารีน ลูกสาวของ น้ำ รพีภัทร

****ชมคลิปคลิ๊กที่นี่***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *