แม่เผย’ขวัญ อุษามณี’เหตุผลที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องดัง(คลิป)

แม่เผย’ขวัญ อุษามณี’เหตุผลที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องดัง

กรณีที่นางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” ออกมายอ ม รั บ ว่ า ต น กำ ลั ง จ.ะ ห ม ด สั ญ ญ ากั บ ช่ อ ง ดั ง   แ ล ะย อ ม รั บ ว่ าพ ล. า ด ที่ ไ ว้ ใ จ ค น ดี ล ง า น  ทำ ใ ห้ เ สี ยโอกาสในการรับงานละคร ส่งผลให้กระทบการเงิน

ภาพของ ขวัญ อุษามณี และคุณแม่

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ล่าสุด ไนน์เอ็นเตอร์เทน เผยคลิปเสียง แม่สาวขวัญที่เผยว่า ช่องดังไม่ผ.ลิตละครก็เลยยกเลิกสัญญา เดือน ห น้ าค่ อ. ย ต ก ล งกั น   เ พ ร า ะเ ดื อ น ห น้ า .จ ะห ม ด สั ญ ญ า   ที่ ผ่ าน ม า มี สั ญ ญ า เ รื่ อ ง ละ ค ร   2   ปึ 3 เรื่อง นี่เท่ากับเล่นไป 1 เรื่อง เหลือค้าง 2 เรื่อง เรื่องนึงก็ไ.ด้เงิน 4 ล้านกว่า ดูว่าเขาจะจ่ายยังไง

ภาพของ ขวัญ อุษามณี และคุณแม่

ภาพของ ขวัญ อุษามณี และคุณแม่

ทางเราไม่ได้ผิดสัญญา เราเป็นผู้น้อย ทุกคนต้องรั ก  ษ าคำ มั่ น สั ญ ญ า   เ ร า คือ นั ก แ ส ด ง รั. บ จ้ า ง  เข าจ้ า ง เ ร า ก็ ไ ป   พ อ วั น นึง เ ข. า ไ ม่ ต้ อง ก า ร  ยกเลิกสัญญา ไม่มีค่าทดแทน

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ภาพของ ขวัญ อุษามณี และคุณแม่

เรายินดีรับงาน อยากหารายได้ ต้องผ่อนบ้าน ขวัญมีออฟฟิศของ.เขาเอง ไหนจ ะ เ งิ น เ ดื อ น พ. นัก ง า น   ขวั ญ ติ ด ห นี้  แม่   3  ล้าน ขวั ญก็ ไ ม่ พ. อ ใ ช้  เ พ รา ะ ไ ม่ ส า ม า รถ ล ด เ งิ น เดื อ น พ นั ก งานได้ ทุกคนต้องกินวันละ 3 มื้อ อยู่ดีๆ จะให้ไปลดเขาก็ยังไงอยู่ ตอน.นี้ยินดีรับงานทั่วราช.อาณาจักร ยกเว้นละคร ที่ต้องรอให้หมดสัญญาก่อน

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *