ขวัญ อุษามณี โบกมือลาช่องดังพร้อมหาทนายช่วยเหลือ

ขวัญ อุษามณี โบกมือลาช่องดังพร้อมหาทนายช่วยเหลือ

ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน สำหรับข่าวลือหนาหู ว่าด้วยเรื่องของ พร ะ นา ง ซุ ป ’ ต า ร์ เต รี ย ม โ บ ก มื อ ล า ต้ นสั ง กั ด. ช่ อ ง ดั ง  เ พ ร า ะ ห ม .ด สัญ ญ า ป ล า ย เ ดือ น  มีนาคม 2564 ซึ่งจากคำใบ้ฝั่งนางเอก ก็ทำเอาหลายคนทายว่าเป็นนางเอกสาว “ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์” หรือเปล่า ?

โพสต์จาก ตกมันเล่าบันเทิง

โพสต์จากตกมันเล่าบันเทิง

ล่าสุด รายการ ตกมันส์บันเทิง ก็ได้รายงานบทสัมภาษณ์ของ ขวัญ อุษามณี ที่เปิดใจ ถึง เ รื่ อ ง นี้ กั บ ทา ง ที ม ข่ า ว   โ ดย เ จ้. า ตั ว ยอ ม รั บ ว่ าห ม ด สั ญ ญ.า ก ล า ง เ ดือ น ห น้ า  (มี.ค.) ต อ น นี้ ร อ คุย กั บ ผู้ ใ ห ญ่ และเตรียมทนายช่วยด้านกฏหมายไว้แล้ว หวังว่าผู้ใหญ่จะไม่ทำผิดธรรมาภิบาลของวงการ เรื่องค่าใช้จ่าย ตนไม่เรียกร้อง เรื่องของการเสียโอกาสที่ต้องปฏิเสธละคร.ไปถึง 10 เรื่อง ยอมรับกระทบ.การเงินเพราะต้องดูแลลูกน้องกว่า100 ชีวิต โชคดีตัดสินใจหาเงินหลายทางไว้อยู่แล้ว

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

พลาดที่ตอนเข้าไปเซ็นสัญญา ดันไปคนเดียวเพราะไว้ใจคนที่ดีลงาน ไม่เหมือนดาราคนอื่น.ที่มีทนายเข้าไปด้วย ก็ ถื อ ว่า ไ ด้ บ ท เ รีย น. ชี วิ ต ก าร ไ ว้ ใ จ ผู้ใ ห ญ่ ที่ เ ค า ร พ   หลั ง จ า ก นี้ค ง ไ ม่ คิ ดเ อ า ชี วิ ต ไป แ ข ว น สั ญ ญา กั บ ใ ค รอีก หลังหมดสัญญาพร้อมรับโอกาสจากช่.องต่าง ๆ ทันที

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ส่วนการเงินของตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาเพราะ ต้อ ง จ่ า ย เ งิ น เ ดื อน ลู ก น้ อ ง  ข วั ญ ต้ อ ง ยืม เ งิ น แ ม่ ม าก่ อ น   3   ล้ าน .บ า ท เ พื่ อห มุ น เ. งิ น   เ รีย ก ว่ า เ ป็น. ช่ ว ง ลู ก ผี ลู ก คน จ น ก ว่ า จ ะได้.เข้าไปเคลียร์กับผู้ใหญ่

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ภาพของ ขวัญ อุษามณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *