วัคซีนโควิตลอตแรกถึงไทยแล้ว

วัคซีนโ ค วิ ด ล็อตแรก 2 แสนโดส แ ตะแ ผ่นดิน ไทยแล้ว

เมื่อเ วลา 1 0.05 น. สายการบิน Tg 6 7 5 เส้นท างปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ได้ ขนส่งวัคซีนป้องกั นโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

ล็อตแรก ของประเ ทศไทย จำนว น 200, 000 โดส จา ก บริษัท ซิ โนแวค ไบโ อเทค จำกัด สาธาร ณรัฐประช าชน จีน

โดยอ อกเดินทางจากสาธา รณรัฐประชาชนจีนวั นที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2564 เวลา 06.50 น. (เวล าท้องถิ่น) ถึงกรุงเท พฯ เวลา 10.05 น. ที่ท่าอาก าศย านสุวร รณภูมิ ซึ่งจะมี การทำพิธีรับ วัคซีน โดยมีนายกรั ฐมนตรีเป็นป ระธาน

โดยมี การขนกล่องบรรจุ วัคซีน ออกมาจ ากเครื่อง บิน โดยมี พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันท ร์โอชา นายกรัฐ มนตรี และ นายอ นุทิน พร้อมค ณะผู้บริหารกระ ทรวงสาธาร ณสุข

ได้เดิน ทางไปรอรับวัค ซีนด้วยตนเอง ท่ามกลางกา รเฝ้ารอทำข่าวของสื่อมว ลชน โดยวัคซีนล็อตแรกจ ะเริ่มฉีดให้ประชาชน 13 จั งหวัด

วัคซี นโควิด เดินทา งถึงไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *