ส่องความหวานระหว่าง บี พุทธิพงษ์ – นุสบา ก่อนสามีลาจากเข้าคุก

ส่ อ ง ค ว า . ม ห ว . า น ร ะ ห ว่ า . ง   บี   พุ ท ธิ พ . ง ษ์   –   นุ ส บ า   ก่ อ . น ส า มี ล า จ า ก เ ข้ . า คุก

เมื่ อ . ว า น นี้   ( 2 4   ก . . พ .   6 4 )   ศ า . ล ไ ด้ มี คำ สั่ ง จำ คุ ก .   แ ก น นำ แ . ล ะ เ ห   ล่ า     แ น   . ว   ร่   ว   ม     ก .   ป   ป   ส   . ทั้   ง   ห   ม   ด       8 .     ค   น       โ ด   ย   ไ   ม่   ไ   ด้   รั บ   ก   า   ร   . ป   ร ะ   กั   น   ตั   ว     ต้ อ ง น . อ น คุ ก ใ . น ทั น ที   ซึ่ ง ศ า ล ไ ด้ พิ . . พ า ก ษ า จำ คุ ก . ” น า ย สุ เ ท พ   เ ทื อ ก สุ บ ร ร ณ ” .   5   ปี   ” น า ย ชุ ม พ ล ”   จำ . เ ล ย ที่   3   จำ คุ . ก   9   ปี   2 4   เ ดื อ น ,   ” น า ย . พุ ท ธิ พ ง ษ์   ปุ ณ ณ . กั น ต์ ”   จำ . เ . ล ย ที่   4   จำ คุ . ก   7   ปี ,   ” น า ย อิ . ส ส ร ะ ”   จำ เ ล ย ที่   5   . จำ คุ ก   7   ปี   1 6   เ ดื . อ . น ,   ” น า ย . วิ ท ย า ”   จำ เ ล . ย ที่   6   จำ คุ ก   1   ปี   ป . รั บ   1 3 , 3 3 3   บ า ท , ” น า ย ถ า ว ร ”   จำ . . เ ล ย ที่   7   จำ คุ ก   5   ปี , ” . น า ย ณั ฏ ฐ พ ล ”   . จำ เ ล ย ที่   8   จำ คุ ก   6   ปี   1 . 6   เ ดื อ น ,   ” น า ย เ อ ก นั ฏ ”   จำ เ ล ย ที่ .   9   จำ คุ ก   1   ปี   ป รั บ   1 3 , 3 3 3   บ า ท   แ . ล ะ .   ” น า ย สุ วิ ท ย์ ”   จำ เ ล ย ที่   1 6   . จำ คุ ก   4   ปี   8   เ ดื อ . น   ” น . ส . . อั ญ ช ะ ลี   ไ . พ รี รั ก . ”   จำ คุ ก   1   ปี ร . อ ล ง อ า ญ า   ป รั บ   1 3 , 0 0 . 0   บ า ท

บี   .พุทธิพ.งษ์ – นุสบ.า

ภาพ.ของ บี พุทธิพ.งษ์ – นุ.สบา

ทั้ ง นี้   ก็ มี เ . ห ล่ า แ ฟ น . ค ลั บ   ก ป ป ส .   อ . อ ก ม า เ ค ลื่ อ น . ไ . ห ว   เ พื่ อ ส่ ง กำ ลั ง ใ . จ ใ ห้ แ ก่ พี่ น้ อ ง แ ก น นำ ที่ ต้ อ . ง โ ท ษ ใ น ค รั้ ง นี้   โ ด . ย ต่ า ง บ อ ก ว่ า ถื . อ เ ป็ น ก . า ร ทำ เ พื่ อ ช า . ติ บ้ า น เ มื อ ง   อ ย่ า คิ ด . ว่ า เ ป็ น โ ท ษ ทั . ณ ฑ์ . ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด แ ต่ อ ย่ า ง . ใ ด   ซึ่ ง . ใ น ก า ร นี้ ท า ง . ที ม ข่ า ว บั น เ ทิ ง ก็ ไ ด้ เ ปิ . ด ไ ป ดู ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข . อ ง ค ร อ บ ค รั ว ปุ ณ ณ กั น ต์   พ . บ ว่ า ยั ง . ไ ม่ มี . ก า ร โ พ ส ต์ แ จ้ ง อ ะ ไ ร   . มี เ พี ย   ง   แ ต่   คุ   ณ   นุ   ส   บ   า ที่   . ล่   า   สุ   ด   ไ   ด้   อั พ   เ   ด   ต   . ชี   วิ   ต   ใ   น   ช่ ว   ง   ว   า   เ   ล   .   น   ไ   ท น์   ที่   ผ่ า น . ม า เ ท่ า นั้ น   โ ด ย เ ป็ น ภ า พ คู่ ที่ ยั ง . ค ง มี . แ ต่ ก ลิ่ น อ . า ย ค ว า . ม รั ก ต ล บ อ บ อ ว ล   ค ล้ า . ย กั บ คู่ รั ก ข้ า ว ใ ห ม่ ป ล า มั . น อ ย่ า ง ไ ร อ ย่ า ง นั้ น   ถึ ง แ . ม้ ทั้ ง ส อ . ง จ ะ มี บุ ต ร แ ล้ ว . ถึ ง   2   ค น . ก็ ต า ม . .

 

เ ห ล่ า ช า ว เ น็ ต แ ห่ เ ข้ า ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ กั น ม า กมาย

เ ห ล่ า ช า . ว เ น็ ต แ ห่ เ ข้ า ม า ใ . ห้ กำ ลั งใ จ กั น ม . า ก มาย.

เ ห ล่ า . ช า ว เ น็ ต แ ห่ เ ข้ า . ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ กั น ม.ากมาย

ซึ่ ง ภ า . พ คู่ สุ ด ส วี ต นี้ ไ ด้ . ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม เ อ า ไ ว้ ว่ า ” L o v e   i s   m o r e   t h . a n   l o n g i n g .   g a z e s ,   d a . n c i n g   i n   t h e   r a i n   a . n d   c a n d l e l i g h . t   d i n n e . r . s ,   b u t   I   a m   s o   g l a . d   w e   e x p e . r i e n c e   a l l   o f .   t h a t   a n d   . m o r e .   I   l o v e .   y o u !   ข อ ส่ ง ค ว า ม รั . ก ใ ห้ ทุ ก ค น ใ . น วั น แ ห่ ง . ค ว า ม รั ก น ะ . ค ะ ”
ท า ง . ที ม ข่ า ว บั น เ ทิ ง ห . วั ง ว่ า ท า ง ค ร อ บ ค รั ว ปุ ณ . ณ กั น ต์ จ ะ ผ่ า น พ้ น ช่ ว ง . เ ว ล า . วิ ก ฤ   ติ นี้   ไ   ป .   .   ไ   ด้   โ   ด   ย เ   ร็   ว       ข   อ   เ   ป็ น   อี   ก   ห   นึ่   ง   กำ   ลั   ง   . ใ   จ       สุ   ด   ท้   า   ย   นี้     เ   ร า ม า แ อ บ ส่ อ . ง . โ ม เ ม น ต์ ห ว า น ๆ   ข . อ ง ทั้ ง คู่ ผ่ า น ท า ง อิ น ส ต . า แ . ก ร ม กั น ดี ก ว่ า   อ ย า ก รู้ จ ริ ง ๆ   ว่ า   คุ ณ บี นั้ น รั ก . คุ ณ นุ ส บ า ม า ก . . ข น า ด ไ ห น ถึ ง ห ว า น วี๊ ด เ ห มื อ น . คู่ รั ก ที่ จี บ กั น ใ . ห ม่ ๆ   ก็ . ไ ม่ ป า น

ภ.า พ ข อ ง   บี   . พุ ท ธิ พ ง ษ์ – นุ.สบา

ภา.พข อ ง   บี   พุ . ท ธิ พ ง ษ์   –   นุ ส บ . า

ภาพ.ของ บี   พุ ท ธิ . พ ง ษ์   – นุ.สบา

ภ า . พ ข อ ง   บี   พุ . ท ธิ พ ง ษ์ – นุส.บา

ภา พ . ข อ ง   บี   พุ . ท ธิ พ . ง ษ์ – นุ.สบา

ภ า . พ ข อ ง   บี   พุ . ท ธิ พ ง ษ์   –   นุ ส .บา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *