ทัวร์ลงหนัก!!เมียทหารอุ้มลูกไลฟ์สด แม่ผัวพาลูกชายแต่งงานใหม่ทั้งๆที่มีใบสมรสอยู่แล้ว(คลิป)

ทัวร์ล.งหนัก!!เมียท.หารอุ้มลูกไลฟ์สด แม่ผัวพาลู.กชายแต่งงานใหม่ทั้งๆที่มี.ใบสมรสอยู่แล้ว

#เรามา.ดูเรื่องร.าวของ “ความ.รัก” กัน

ควา.มรัก ที่ไม่ควร .ในวันนี้เราจะพามาชมเ.รื่องราวความรักของค.นทั้ง3คน ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความรั.ก.ที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง.ซัก.เท่าไหร่ ซึ่งก่อน.หน้านี้ก็มีมาแ.ล้วหนึ่.งคู่ที่มีเรื่องราวโ.ด่งดังไปทั้. ง โ ลก โ ซ เ ชี ย ล  เป็ .น เ รื่ อ ง ขอ ง น า ย ตำ ร ว จ  ที่ไ ป แ ต่ ง .ง า นกั บ ผู้ ห ญิ ง อี กค น   โ ด ย ที่ ยั ง .มี ท ะ เบี .ย น ส. ม รสอยู่เลย แต่คู่นี้.ก็มาเป็นแบบแนวเดีย.วกัน แต่คู่นี้เป็นนายทห.าร. เราไปชมเรื่องราวกัน.เลยจ้า

ภาพ.โพสต์จากเฟ.สบุ๊ค

กำลังเ.ป็นอีกหนึ่งหนึ่ง.ประเด็นร้อนที่โลกออนไ.ลน์แชร์กันสนั่นหลังผู้ใช้เฟซ.บุ๊กส่วท่า.นหนึ่งออกมาโพสต์ถึงค.วามเจ็.บช้ำในหัวอกภรรยาหลวงห.ลังจับได้ว่า.สามีที่เป็น.ทหาร

ภาพ.โพสต์จากเฟสบุ๊.ค

ไปแต่.งงานใหม่ทั้งที่ยัง.จดทะเบียนส.มรสกับต.นอย่างถูกกฎหมายไม่ได้.หย่าขาดจากกัน ซ้ำ.คนที่ไปข อส า ว ค .น .ที่ ส อง ม า แ ต่ ง ง า น ด้ ว ย ยั งเ ป็ น แ ม่ ย่ า เ ธ อที่ เ ป็ น ค น พ า ไ ปสู่ ขอถึ.งบ้านฝ่ายหญิง.คนที่สอ.ง

ภาพโ.พสต์จากเฟส.บุ๊ค

โดย.ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวท่าน.นี้ยังได้โพสต์ข้อคว.ามระบายในเฟซ.บุ๊กว่า… “ข่าว.กะแ สตำ ร ว จ. ไ ป แ ต่ ง เมี ย น้ อ ย..แต่ แ ม่ ย่ าเ ข า มี จั ญ ย าบ ร ร ณ. ต บ หั วสั ง ส .อ น ลูก ห้ า ม ป ร าม ..แต่ส่วนสามีที่เป็.นทหารของเ.รา..แม่ย่าพ.าลูกทหารไปแต่.งเมียน้อ.ย..เห้ออยากเป็นข่.าวจัง..ตำรวจเป็นข่า.วทำไม ทหา.รไม่เป็นข่าวบ้าง..”

ภาพจ.ากเหตุการณ์.ที่เกิดขึ้.น

โดยเธ.อยังกล่าวอีกว่า”สามีฉันเ.ป็นทหาร พ่. อกั บ แ ม่ ส า มี ไป .ข อ เ มี ย น้ อ ย แ ต่ง…ทำ ยั ง ไ ง ถึ ง จะ ไ ด้ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร รม แ ล ะ .ค ว า ม เป็ น ธ ร .ร มแ ก่ ดิ ฉั. น แ ล ะลู กทั้ง.2″

ภาพจ.ากเหตุการณ์ที่เ.กิด.ขึ้น

ภาพ.จากเห.ตุการณ์ที่เกิ.ดขึ้น

ล่าสุ.ดชาวโซเชียล.ต่างทัวร์ลงโรง.เรียนที่แม่ทหา.รรายรี้เป็น.ครูสอน งานนี้บ.อกเลยเดือดกันทั้งโซเ.ชียล

 

ชาวเน็ตแห่.ออกมาแสดงค.วามคิดเห็นอย่า.งไม่พ.อใจ

ชาวเ.น็ตแห่ออกมา.แสดงความคิ.ดเห็นอย่างไม่พ.อใจ

ชาวเน็ต.แห่ออกมาแ.สดงความคิด.เห็นอย่างไม่พ.อใจ

ชาวเน็.ตแห่ออกมาแ.สดงความคิด.เห็นอย่างไม่.พอใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *