เสียชีวิตแล้ว สุดอาลัย วงการบันเทิงเศร้า ที่ต้องสูญเสีย ไพโรจ.น์ ใจสิงห์

ซึ่ง.ในขณะเดี ยวกั.นก็มีเห ล่าคนบัน.เทิง และชาวเ น็ตเข้า.มาแส ดงความไว้อา ลัยกั.นอย่าง คั.บคั่ง

ล่าสุด ใ.นวันนี้ 22 กุม.ภ าพันธ์ 2564 มีรา ย.งานออกม าว่า คุณไพโรจน์  ได้เสียชีวิต..ลงแ ล้ว จาก ไปอย่างสงบแ ล้.ว หลังป่วย มานาน.หล ายปี

โดย ล่า.สุดทางด้.า น ปู ปริศ.นา กล่ำพินิ.จ นักแส ดงรุ่นใ.หญ่

ได้ออ.กมาโพสต์ข้อ คว.ามสุดอาลัย .ว่า“ขอแสดงค วามเสียใ.จกับการจากไปเ.มื่ อเช้า มืด วันนี้ ของอ.าโ รจน์ “ ไ พโ. ร จ น์  ใ. จ สิ ง ห์. ”  หลั.บให้ส. บ า ย น ะค .ะ อ า   ปูขอให้ดว.งวิญญ.าณของอาไ.ปสู่สุคติ ภพอัน.สงบสุ.ข ด้วย.ความ อาลัยรั.กค่ะ”

ซึ่งใ.นขณ.ะเดี ยว.กันก็มีเห ล่าคนบั.นเทิง และชา.วเ น็ตเข้าม.าแส ดงความไ.ว้อา ลัยกันอย่าง คับ.คั่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *