ส่อโดนกักขังรวม120วัน!!สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยบทลงโทษทางวินัย ปมตำรวจสมรสซ้อน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยบทลงโทษทางวินัย ปมตำรวจสมรสซ้อน

โฆษก ตร. เปิดบทลงโทษท า ง วิ นั ย   ปม   ต ร .   ” ส มร ส ซ้ อ น ”   ส่ อโ ด น โ ท ษ กั ก ขัง ร ว ม   120 วัน

ภาพบรรยากาศจากเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฎคลิปใน สื่อ สั ง ค ม อ อ น.ไ ล น์   ซึ่ ง เ ผ ย ให้ เ ห็ น. เ ห ตุวุ่ น ว า ย ใ น งา น แ ต่ ง ง า น แห่ ง ห นึ่ ง   โ ด ย เ จ้า บ่ า ว ส ว ม ใ ส่เ ค รื่ อ ง แ บ บตำ ร ว จ ป ร ะก อ บ พิ ธี ถื อ เป็ น เ รื่ อ ง ส่ ว นตั ว   เ พ ร าะ เ จ้ า บ่ า ว พึ งคิ ด เองได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตนเองและองค์กรอ.ย่างไร ทั้งนี้สำนักงาน.ตำรวจแห่งชาติ มีบทล.งโทษทางวินัยอยู่แล้วหากพบ.ว่าตำรวจกระทำผิดวินัย โดยหากผลสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่ามีความผิด ก็ต้องถูกลงโทษทางวินัย สำหรับบทลงโทษ ประกอบด้วย

ภาพบรรยากาศจากเหตุการณ์

ภาพบรรยากาศจากเหตุการณ์

1.ข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับหญิงอื่น หรือชายอื่น โดยที่ตนเองมีภร.รยาหรือสามีอยู่แล้.ว และเกิดเรื่องเสื่อมเสีย ลงโทษกักขัง 30 วัน
2.ได้หญิงหรือชายเป็นภรรยาหรือ.สามีแล้วไม่เลี้ยงดู และเกิดเรื่องเสื่อ.มเสีย หรือเสียหาย ลงโ.ทษกักขัง 30 วัน
3.จดทะเบียนสมรสซ้อน. ลงโทษกักขัง 30 วัน
4.ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร แล.ะไม่ยกย่องฐานานุรูป ลงโทษกักขัง 30 วัน

ภาพบรรยากาศจากเหตุการณ์

สำหรับการประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ถือว่าเป็น.การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่ถ้ามีพฤติกรรมอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ทำหลายค.ง หลอกเอาเงินทอ.ง ใช้อำนาจหน้าที่บังคั.บข่มเหง หรือเป็นกระทำการ.อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง…ร้ายแรงก็จะมีบทลงโ.ทษที่หนักขึ้นตามไปด้ว.ยเช่นกัน……….

ภาพบรรยากาศจากเหตุการณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *