สุดอาลัย!!กิตติ ดัสกร ปิดตำนานดาวร้ายในวัย 70ปี

สุดอาลัย!!กิตติ ดัสกร ปิดตำนานดาวร้ายในวัย 70ปี

19ก.พ.64- เฟซบุ๊กชอง”ดาราภาพยนตร์”ได้รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ อดีตดาวร้าย ” ปื๊ดกิตติ #กิตติดัสกร “ในวัย 70ปีว่า
รับแจ้งข่าวเศร้าของวงการ ภ า พ ย น ต์ ไท ย เ มื่ อ ช่ วง เ ช้ า .ที่ ผ่ า นม า   ว่ า ด า.ว ร้ า ย ชื่ อ ดัง   ปื๊ ด – กิตติ ดัสก ร  ห รื อ ชื่ อ จ ริ .งต า ม บั ต ร ป ร ะจำ ตั ว ป. ร ะ ช าช น ว่ า   กิตติ กลิ่นเกลี้ยง น้องชายขอ.งนักแสดงดาวร้ายชื่อดัง “ดามพ์ ดัสกร” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยเป็นอัมพฤกษ์จากอุบัติเหตุรถยนต์ตกคลอง เมื่อปลายเดือนกันยา.ยนปี2560 ได้ถูกนำตั.วส่งโรงพยาบาลกลาง และแพ.ทย์ตรวจพบโรคแทรกซ้.อน ทั้งความดัน เบาหวาน ที่สำคัญยังมีอาการอัมพฤกษ์ขาไม่มีแรง ปากเริ่มเบี้ยว ต้องรักษาอาการที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่ง หลั ง จ า ก นั้ น ก็เ ลื อ ก ที่ จ ะ กลั บ ม า พั ก ฟื้น ที่ บ้ า น แ ล. ะใ ช้ วิ ธี ก า ร รั ก.ษ า แ บ บ ท า ง เลื อ ก   จ นใ น ที่ สุ ด ไ ด้ จ าก ไ ป อ .ย่ า งส ง บ เ มื่ อ คื นที่ ผ่ า น ม า  สิ ริ อ า ยุ ไ ด้ 70 ปี   โ ด ยจ ะ มี พิ ธี ร ด น้ำ ศ พ ใน วั น นี้ 1 9  กุ ม ภ า พั นธ์   เ ว ล า 15 . 0 0   น  ณ   วั ด เชิ ง ห ว  า ย

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

กิตติ ดัสกร ชื่อจริงว่า กิตติ นิติสาขา หรือ กลิ่นเกลี้ยง มีชื่อเล่นว่า ปื๊ด เกิดปี 2494 ที่จัง.หวัดชุมพร เป็น น้ อ. ง ช า ย   ดา ม พ์   ดัส ก ร   เ รี ย น จ บ ชั้น   ป . 7   ที่ จั งห วั ด ชุ ม พ ร . ก็ เ ข้ า ก รุ งเ ท พ ฯ   ม า เ รี ย นต่ อ ที่ โ ร ง เรี ย น วิ มุ ต ย รา ม วิ ท ย า ก ร ณ์  แ ล้ ว ไ ป ต่ ออ า ชี ว ะ ศิ ล ป์  เ ห ตุ ที่ ไ ด้เ ข้ า ว ง ก า รภ า พ ย น ต ร์ ก็เ .พ ร า ะต า ม ด า ม พ์  ดัสกร พี่ชายเ.ข้าไปวังละโว้ ดามพ์จึงฝากกับ ม.จ.ชาตรีเฉลิ.ม ยุคล กิตติจึงได้ทำงานเ.ป็.นฝ่ายศิลป์ของละโว้ภาพยนตร์ บางครั้งก็ได้แสดงเป็นตัวประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยเช่นเรื่อง หมอผี ต่อมาถูกทหารเกณฑ์ 2 ปี พ อ พ้ นเ .ก ณ ฑ์ ท ห า .ร  ก็ ก ลั บม า ทำ ง. า น เ ป็น  ฝ่า ย ศิ ล ป์ ใ ห้ กับ   มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล อีกโดยเริ่มจากเรื่อง .มันมา.กับความมืด (2514)

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

และเป็นตัวประกอบในเรื่อง เทพธิดาโรงแรม (2517 สรพงศ์-วิยะดา) ต่อมา ม.จ. ช า ต รี เ ฉ ลิ ม  ยุ ค ล   สร้ า ง ภ า พย. น ต ร์ เ รื่ อง   ผ ม ไ ม่อ ย า ก เ ป็ นพั. น โ  ท  (2518 สมภพ-นัยนา) เกิ.ด ข า ดตั ว แ ส ด. ง เป็ น น า ย เ งี๊ย ด ลู ก ค รึ่ งญ ว น   ม .จ . ช า ต รี เฉ ลิ ม   ยุ ค ล  จึ ง ใ ห้ กิ ต ติรั บ บ ท บาทดังกล่าว กิตติเริ่มมีบทโดดเด่นมากขึ้นในเ.รื่อง เทวดาเดินดิน (2519 สรพงศ์-วิ.ยะดา) จากนั้น เชิด ทรงศรี ก็นำกิ.ตติไปแสดงเ.ป็นน้องชายของ.อีเรียม.ในเรื่อง แผลเก่า (2520 สรพงศ์-นันทนา)กิตติจึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

กิตติ เคยแสดงในบทพระเอกภาพยนตร์อยู่ 2 เรื่องคือ ฝนแสนห่า ของ ยุทธนา มุก.ดาสนิท กับเรื่อง กู่ แ ก้ว น า ง ค อ ย   ข อ ง  อ้ อ ย ใ จ   วลั ย .พ. ร ร ณ   แ ต่เ รื่ อ ง   ฝ น แ สน ห่ า   ไ ม่ ผ่ า น เซ็ น เ ซ อ ร์   ส่ว น เ รื่ อ .ง   กู่แ ก้ ว น า .ง ค อ ย  นั้ น   ผู้ ส ร้ า ง ไม่ ไ ด้ นำ อ อ ก ฉา ย   บ ท บ าท ที่ กิ ต ติ ไ ด้ รั บนั้ น   มั ก จ ะ เ ป็ น บ.ท ด า ว ร้ า ย เช่ น เ ดี ย ว กั. บพี่ ช า ย

ภาพของ ปื๊ด-กิตติ ดัสกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *