หายไปนานกว่า2ปี!!คัฑลียา มารศรี เผยเหตุผลที่หายไปเก็บตัวไม่รับงาน

หายไปนานกว่า2ปี!!คัฑลียา มารศรี เผยเหตุผลที่หายไปเก็บตัวไม่รับงาน

หายหน้าไปนานกว่า 2 ปี ทำให้แฟนเพลงข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น กับนักร้องสาวลูกทุ่งคนดัง คัฑลียา มา.รศรี ที่ล่าสุดได้มาเยือนราย.การ ต้มยำอมรินทร์ ผลิตโดย CHANGE2561 เปิดใจแบบหมดเปลือ.กช่วงที่ไม่ค่อยเ.ห็นหน้าเพราะว่าชีวิตมีปัญหา ทั้งธุรกิจ และเรื่องส่วนตัว ก ลับ ม า ค . รั้ งนี้ พ ร้ อ มคื น ว ง ก า ร บัน เ ทิ ง เ ต็ ม ตัว

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งเลย สำหรับ คัฑลียา มารศรี หรือทุกวันนี้หลายๆ คนอาจจะรู้จักกันในนามของ. ครูแคท ซึ่งเพลงดังๆ ของ ครูแคท ก็มีเยอะแยะม.ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนาขาเก อะไรจะเกิด เพลงดังเยอะมาก แต่ในช่วง 2-3 ปีนี้ ไม่ค่อยเห็น ครูแคท เลย? “เก็บตัวค่ะ มีปัญหาเล็กน้อ.ยในเรื่องของธุรกิจ และเรื่องส่วนตัวด้วย (เรื่องลิข สิท ธิ์ เ พ ล ง   แล้ ว ก็ เ รื่ อ ง ผู้ จัด . ก า ร ส่ วน ตั ว )   เล ย ไ ม่ ไ ด้ อ อก สื่ อ   ไ ม่ไ ด้ ร้ อ ง เ พล ง   ไ ม่ ไ ด้ อ .อ ก อี เ ว้ นต์ อ ะ ไ ร เ ล ย  แ ล้ ว จั ง หว ะ ช่ วงโควิดพอดีด้วยเลยไม่มีงานเลย”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราพอแล้ว ฉันเลิกเก็บตัวแล้ว? “เราเคยทำงานทุกวันๆ เราสนุกกับงาน แต่พอเรามาอยู่บ้านทุกวันๆ เราเหมือนคนไม่มีค่า ชีวิตมันเศร้า มันเครียด แล้วเ.ราเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง .เราไม่ได้เป็นคนสังคมกับคนอื่น เป็นคนที่ติดบ้านมากแล้วเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไร แล้วโ ซ เ ชีย ล ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ล่น ปิ ด ตั ว เ อ ง   แล้ ว อ า จ จ ะเ ค รี ย ด เ รื่อ ง ส่ ว น ตั ว ด้ วย ก็ เ ล ย ปิ ด. ตั ว เ อง เ ล ย   ปิ ด กั้ น ไ ป หม ด เล ย   แ ล้ ว พ อ เ. ร า อ ยู่กั บ ตั วเ อ ง ทุ ก วัน ก็ คิ ด ท บ ท ว น เร า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ต่ อ   เ ร า จะ เ ดิ น ไ ป ยั ง ไ งต่ อ   ถ้ า เร า คิ ด ว่ า เ ร .า จะ อ อ ก จา  ก ทา ง ค่ า ย เ ร าจ ะ ต้ อ ง ดำ เ นิ นชี วิ ต เ ร า ต่ อ ใ น ท า ง ไ หน เราก็คิดๆ คิดทุกวันว่าทำยังไงดี……………

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ก็คือเราก็ได้สูตรของคุณแม่ในการทำน้ำพริก ก็เลยมาขายน้ำพริกดีกว่ามี 2 อย่างค่ะ น้ำพริกตาแดง กับน้ำพริกปลาร้า (ปลาร้านี่คือ ปลากระดี่ จะสะอาดสุกปลอดภัย) เราจะทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ ตั้งแต่ซื้อของ และลงมือทำ แพ็คเอง ส่งเอง 2 กระปุกจะราคา 159 บาท พอทำน้ำพริ ก เ ร า ก็ ห าเ  รื่ อง ม า ทำ.อ อ น ไ ล น์ อ อ กสื่ อ   เ พ ร าะ เ ร า ข า ย ข อง เ ร า ต้ อง ห า ลู ก ค้ า  ถ้ า เ ร า มี ลู กค้ า เ ย อ. ะเ ร า ก็ จ ะ ขา ย ไ ด้ เ ย อ ะ  จ า .ก เ ดิ ม ที่ เร า ไ ม่ เ ค. ย เล่ น โ ซ เ ชี ย ล เล ย .ต อ น นี้ก็ เ ปิ ด แ ล้ว ค่ ะ   เ พ รา ะ เ ร าก็ไลฟ์เป็นระยะๆ ด้วยค่ะ น้ำพริกของเรา ชื่อว่า น้ำพริกบ้านแม่ ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเป็นสตูรของคุณแม่”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ตอนนี้เรียกว่าหลายๆ คนเรียก ครูแคท จนติดปากไปแ ล้ ว เ พ ร า ะ ว่ ามีคน ม า ข อ เ รี ย น ร้อ ง เ พ ลงกันเยอะมาก? “จริงๆมีลูกศิษย์เดิมอยู่แล้ว 8-9 คน แล้วก็มีลูกศิษย์ที่ชื่นชอบที่อยากมาเรียนกับเราให้เราสอน วิชาความรู้ที่มีอยู่คือ อยากจะสอนให้เต็มที่เลย เพราะในเพจจะมีคลิปสอนการร้องเพลงยังไง เริ่มต้นยังไง เป็นพื้นฐาน ทำยังไงให้มีพลังเสียง เราสอ น เ ข า เ ร าก็ อั ด เ ป็ น ค ลิ ป ๆ  พ อ ช่ ว ง เ ปิดตัวน้ำพริกเราก็ไลฟ์สดไปให้คนได้ดูกัน ทุกคนก็เลยเรี ยก เ ร า ว่ า   ครู แ ค ท   เ พ รา ะ สิ่ ง ที่ เ ร า รู้ สิ่ งที่ เ ร  ามีความสามารถ ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา เราก็อยากจะถ่ายทอด คิดจริงๆ แล้วที่เปิดเพจมาเพราะว่าเราห่างจากแฟนเพลงนานมาก เราก็อยากให้แฟนเพลงเจอ ห น้ า เจ อ ต า กั น ไ ด้ พู ด คุย ไ ด้ สื่ อ ส า ร กั น ไ ด้โ  ด ยตรงเลย”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

แบบนี้ ครูแคท จะกลับมาร้องเพลงอีกไหม? “จริงๆ อยากเพราะการร้องเพลงเป็นอาชีพไปแล้ว เราลงมาตรงนี้เต็มๆ ใ น บท  เพ ล ง ลู ก ทุ่ งแ ท้ ๆ   ที่ ไ ม่เ ห มื อ นใ  คร ที่ เ ป็ น เ อ ก ลัก ษ ณ์ ข อ ง ค น ไท ย จ ริ ง ๆ เร า อ ย าก จ ะ ทำ อี ก  แ ต่ ใ น โอ ก า ส ที่  เรามีอยู่ตอนนี้ การหาเพลงวัตถุดิบตอนนี้หา ย า ก ม า กที่ เ ข้ า กั บ ตั ว เ ร า  เ พ รา ะ ถ้ า เ ร าจ ะ ทำ เ พ ล งอ อ ก ม าเ ร า ก็ อ ยา ก ทำ ใ ห้ ดี  เพราะเพลงของแคทจะไม่มีสองแง่สองง่าม คือ เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังได้ แล้วมีคติสอนใจ มีสาระ มีความสนุกสนานอยู่ในตัวจะหายากมากเพลงพวกนี้ เราเลยรอจังหวะและโอกาสดีๆ ดีกว่า”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ขอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เข้ามาเป็น.นักร้องอาชีพ ตั้งแต่เมื่อไหร่? “ตั้งแต่ปี 2530 ค่ะ เริ่ มต้ น ร้ อ ง เ พ ลง ที่ ร้ า น อ า หา ร ม า เ ล ย ค่ ะ  เ ร า ไ ม่ เ คย ป .ร ะ ก ว ดร้ อ ง เ. พ ล ง  แ ต่ เ ร า เ ป็ นนั ก ร้ อ ง ที่ร้ า น อ า ห าร ค่ ะ   แ ล้ ว ก็มี ค น ม า เ จอ เ ร า ร้ อ ง เพ ล ง เ ข้ าหู เ ข า ก็ ไ ด้ พู ดคุ ย แ ล้ ว ก็ ม าทำ อั ล บั้ ม”
ครูแคทเป็นนักร้องที่ไม่เคยผ่านการประกวด แต่เด็กเอาเพลงไปร้องประกวดเยอะมาก? “เป็ น ค ว าม ภู มิ ใ จ ม า ก ๆ เลย เ พ ล งเ .ร า ดั ง แ ล้ ว เ ร าภู มิ ใ จ ต ร ง นี้ แ ล้ ว แล้ ว เ ด็ก เ อ า ไ ป ร้ อ งป ร ะ ก ว ด อี ก แ ล ะ เข า ก็ ไ ด้ รา ง วั ล อี ก เ ป็น ค ว า ม ภู มิ ใจมากๆ และดีใจที่เขามองว่าเ.ราเป็นต้นแบบของเขา”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

แล้ว เ ค ย ที่จ ะ รั บ ง า น ด้า น อื่ น ข อ งว ง ก า ร บั นเ ทิ ง บ้ า ง ไ หม ?   “ จ ริง ๆ ก็ รั บ อ ยู่ค่ ะ ”

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ภาพของ คัฑลียา มารศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *