คลิปเดียวทำชีวิตหดหู่กว่า10ปี!! อ้น สราวุธ เปิดใจเจอมรสุมหนักจนเคยคิดสั้น

คลิปเดียวทำชีวิตหดหู่กว่า10ปี!! อ้น สราวุธ เปิดใจเจอมรสุมหนักจนเคยคิดสั้น

“อ้น สราวุธ มาตรทอง” เปลือยใจสุดเอ็กซคลูซีฟ กับความผิดพลาดครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิต และเพราะคลิปสยิวคลิปนั้นทำเอาแทบเอาตัวไม่รอด โดนว่ากล่าวรุนแรงจนต้องหายไปจากวงการ ลั่นไม่ได้ ฆ่…../../าคนต.//าย !!

ภาพของ อ้น สราวุธ

ยังคงฮอตไม่สร่างซาจริงๆ สำหรับนักแสดงหนุ่มเสียงนุ่มไพเราะ เพราะเคยออกอัลบั้มมาแล้ว ซึ่งงานในวงการบันเทิงเขาผู้นี้เคยลองทำมาแทบทุกอย่าง แต่สิ่งที่ทำเอาเปรี้ยงปร้างคงไม่พ้นผลงานละครที่เขาฝากฝีมือไว้อย่างมากมาย กับ “อ้น สราวุธ” ที่วันนี้จะมาพูดคุยถึงช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเ ป็น ห้ ว ง ชี วิต ที่ ต้ อ ง ฝ่ า พา ยุ ลู ก ใ ห ญ่จ า ก ก ร ณี คลิ ป เ สี../ ยว .ลุ.ด.เ.ผ.ย แพ ร่ โ ล กโ ซ เ ชี ย ล   ทำใ ห้ เ จ้ า ตัว ห า ย จ าก ว ง กา ร บั น เทิ งไปพักใหญ่ ถึงขั้นคิดสั้นมาแล้ว และจากเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นบาดแผ ล ใน ชี วิ ต ที่ หยั่ ง ร า ก ลึ ก ม าจ น ถึ งปัจจุบัน

ภาพของ อ้น สราวุธ

ทั้งนี้ หนุ่ม “อ้น” ได้เล่าถึงคลิปหลุดเมื่อสมัยวัยระเริง ผ่านแอนนา Anna Celebeauty ว่า เหตุการณ์ตอนนั้นค่อนข้างแย่มาก โดยในอดีต ข่ า ว ด าร า กั บ คลิ ป ห ลุ ด มี ให้ เ ห็ น บ่ อ ยแ ต่ ไ ม่ มี ใ ค รก ล้ า รั บ  ซึ่ ง ข ณ ะ นั้น   อ้ น   เ ป็น ด า ร าค น แรกที่ยอมรับว่าเป็นคลิปของตนเอง เนื่องจาก เกิด จา ก ค ว า มคึ ก   ค ะ น อง   จึ ง ถ่า ย เ ก็ บ ไว้ ใ น โ ท รศั พ ท์

ภาพจาก Anna Celebeauty

ภาพจาก Anna Celebeauty

แต่วันที่เกิดเรื่องได้ทำโทรศัพท์หล่นในแท็กซี่ ปรากฏว่า คนที่เก็บโทรศัพท์ได้นำไปขาย จึง .ทำใ ห้ ค ลิป ดั ง ก ล่ า วห ลุ ด อ อ กม า   ซึ่ ง มัน เ ห มื อ น .กา ร ถู ก เ อา ชี วิ ต ตน เ อ ง ไ ป .ขา ย   โ ด ย คว า ม รู้ สึ กห ลั ง จ า กค ลิ ป ห ลุ ด  ย อ ม รั บว่ า   เ ค รีย ด ม า ก   ไม่ ใ ช่ แ ค่ต น เ อ ง   ร ว มถึ ง เ ห็ น ค น รอ บ ตั ว  ทั้ ง   คุ ณอ า   ที่เ ลี้ ย ง ดู  .ห นุ่ ม อ้น   ม า ตั้ งแ ต่ เ ด็ ก  รวมทั้งน้องชายที่ไปโรงเรียนก็โดน..คำถามเกี่ยวกับคลิปหลุด รวมถึงคนใกล้ชิดก็ถูกถามถึงเรื่องนี้เช่นกัน

ภาพของ อ้น สราวุธ

ภาพของ อ้น สราวุธ

ไม่เพียงเท่านั้นเจ้าตัวยังโดนเหยียดหยามศักดิ์ศรี ทั้งๆ ที่ไม่ได้ไปฆ่   . . .. . . . . .. /าคน ไม่ได้ปล้นใคร หรือ ทำเรื่องผิดกฎหมาย แต่ที่รับไม่ได้มากที่สุด คือ คนที่รักต้องมานั่งร้องไห้กับเรื่องของเรา ทำให้มีความคิดว่า ถ้าไม่ไหวแล้วเราคงต้องไปจากโลกนี้เสียที
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีความคิดอยากจะจบชีวิต อ้ นไ ด้ ก อ ด พ ร ะพุ ท ธ รู ป ไ ว้   จึง ทำ ใ ห้ คิ ด ถึ งคำ ส อ น ข อ ง พร ะ พุ ท ธ เจ้ า ว่ า

ภาพของ อ้น สราวุธ

ภาพของ อ้น สราวุธ

“มันเป็นทุกข์ของมนุษย์ที่ต้องผ่านไปให้ได้” และทำ ใ ห้ เ จ้ า ตั ว ส าม า ร ถ ดึ ง ส ติ กลั บ ม า ไ ด้   แล ะ อ ด    ท นกั บ ค ว า มทุ ก ข์ ท ร ม า น เ รื่อ ง ค ลิ ป ห ลุ ด ม า เป็ น   1 0   ก ว่ า ปี   ก ว่า จ ะ ผ่ า น จุ ดนั้ น ไ ป ได้   และสามารถกลับมายืนอยู่เป็นนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอีกครั้ง

ภาพของ อ้น สราวุธ

ภาพของ อ้น สราวุธ

ภาพของ อ้น สราวุธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *