ขายเซรั่มแต่แอบปลูกผม!!จอนนี่ เคลียร์ชัดหลังโดน ผู้กำชื่อดังถึงกับแขวะใส่

ขายเซรั่มแต่แอบปลูกผม!!จอนนี่ เคลียร์ชัดหลังโดน ผู้กำชื่อดังถึงกับแขวะใส่

นอกจากควงลูกๆ มาร่วมรายการ คุยแซ่บShow คุณพ่อ จอนนี่ แอนโฟเน่ ยังเผย0  ถึง อ า ก า ร ป่ ว ย จา ก ก า ร อ .อ กกำ ลั ง ก า ย  จ น ถึ ง ขั้น ต้ อ ง เ ข้า โ ร ง พย า บ า ล   พร้ อ ม พร้ อ ม แ จง ป ม ด รา ม่ า ที่ ถูก โ ย ง เ รื่อ ง   ผกก.คนดังโพสต์ถึงนักแสดงชายที่ปลูกผม แต่เคลมว่าผมดกดำเพราะใช้เซรั่ม

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

โดยจอนนี่ได้ เผ ย ว่ า เ พิ่ ง เ ข้า โ ร ง พ ย า บา ล ม า เ พ ร าะ ว่ า ก ร ะดิ ก ตั ว ไ ม่ไ ด้   ก ร ะ ดูก ห ลั ง ร้า ว   แ ละ ห ม อ นร อ ง ฉี ก   จา ก ก า ร เล่ น เ วท   เ ท ร นเ น อ ร์ผ ม เ พ ลิ น  ก็อัด ปรากฏว่ากระดูกสันหลังลั่นเลย
“ยังไม่ผ่าตัดหมดรอดูอาการสัก 2 เดือน ตอนนี้หมอฉีดยาชาเข้าไปในไขสันหลังเพื่อให้ร่างกายมันดูแลตัวเองก่อน เราจะลดความบ้าคลั่งลง

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

ผมเป็นเหมือนพี่ตูนกระดูกคอทับเส้นประสาท หมอจะผ่าอย่างเดียวเราไม่ผ่า หมอบอกงั้นต้องไปสร้างกล้ามเนื้อคอ”
ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงเรื่องของลูกๆ อย่าง เจมส์และ.จีนส์ ว่ า เ ค ย ทำ ง า นใ น ว ง ก า รบั น เ ทิ ง ต อ นเ ด็ ก ๆ  ม า ร ะ ยะ นึ ง ก่ อ นจ ะ ห า ย  โ ด ย. คุณพ่อจอนนี่ก็ว่า
“ผมว่าเ ข ารำ ค า ญ น ะ   ต    อ นเ ล็ ก ๆ   เ รา ก็ จ ะ ป ระ ส าทไปด้วย เขาไล่เลี่ยกัน 3 คน เราก็กระเตง.ข้างนึง ขี่คอบ้าง รถเข็นบ้าง คนก็จะมาเล่นกับเขา เขา.ก็จะปัด คนมายุ่งกับเขาเยอะมาก เหมือนเขาไม่ชอบ เขาเลยไม่อ.ยากจะเข้าวงการ วันไหนจะไปกองถ่าย ถ่ายรายการเราชวน เขาก็ไม่ไป”

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่ และลูกสาว

ด้าน จีนส์ ลูกสาว ก็ว่า “ส่วนตัวคือจำ ตอ น ที่ พ่ อ เ ล่ า ไ ม่ ได้   แ ต่ มั น ไม่ ไ ด้ เ อ เ น อร์ จี้ เ ร า ที่ อ ย า ก พ รีเ ซ น ต์ อ ะไ รต่อหน้าคนเยอะๆ เป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในมุมของตัวเอง”
รวมถึง เจมส์ที่บอกว่า “ตอนเด็กเราได้ไปอยู่ในประสบการ ณ์ นี้ กั บ เ ข า เ ย อ ะ แ ล้ ว   ต อ นแ ร ก ๆ   ก็ สนุ ก ไ ป กั บก า ร ที่ มี ค นส น ใ จ   มีค น เ ข้ า ม า เ ล่น ด้ ว ย  พ อ โ ต ขึ้น ม า เ ริ่ ม ให้ ค่า ค  วา มเป็นส่วนตัวมากกว่า”
ก่อน จีนส์จะเล่าถึงหนุ่มต่างชาติมาจีบว่า

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

“ตอนนั้นกำลังเดินกลับบ้านจากที่เรียน ที่ ล อ น ด อ น   ติ ด ส า ย คุ ณพ่ อ คุ ณ แ ม่   คื อ จ ะ.คุ ย กั น ต ล อ ด   ร ะ ห ว่ าง  ทา ง. มี ค น ม า ถ าม ท า ง   เ ร า ก็ บ .อ ก ท า ง เข า    เข า ก็ ถ า ม ไ ป เ รื่อ .ย ข อ ชื่ อ ขอ  เ บ อร์ ตอนนั้นเราก็วางสายพ่อไป ละโทรกลับไปใหม่ เขาก็ถามว่าเมื่อกี้ใครมาจีบ” เมื่อถา.ว่าหวงลูกสาวไหม จอนนี่ก็ว่า “อยากรู้มันมาแนวไหน.มากกว่า ดูเป็นคนอันตรายมั้ย โรคจิตหรือเปล่า”

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

“จีนส์รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนซี เ รี ย ส กั บ เ รื่ อง นี้   ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการ ไม่ได้ ร อ ว่ าจ ะ ต้ อ ง มี  ถ้ า มั น มีค น ที่ เ ข้ า ม า แล้ ว คุ ย กั น ไ ด้ ก็ ค่อ ย คิ ด อี ก ที   มีแ น ว โน้ ม ฝ รั่ ง มา ก ก ว่ า ไม่เคยมีแฟนมากก่อน ตอนเด็กๆ น่าจะพ่อหวง แต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในความคิดของเรา” จีนส์ว่า อย่างไรก็ตา ม เ มื่ อ ถ า มถึ ง เ รื่ อ ง มี ก าร ฟ้ อ ง ร้ อ ง กับ หุ้ น ส่ ว น คน เ ก่ า   จ อ นนี่ ก็ เ ผ ยว่ายังอยู่ในกระบวนการศาล

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่ และลูกสาว ลูกชาย


“มีโควิดมันก็เลื่อน.มา เป็นกระบ ว น ก า รท า. ง ศ า ล   อั น นี้ เ ป็ น กา ร ล ะ เ มิ ด ก า ร ใ ช้ใ บ ห น้ า เ ร า  เ ร า ไ ม่ เ ครี ย ด แ ต่ แ ป ล ก ๆ   เพ ร า ะ ชี วิ ต ไ ม่เ  คย   ป ก ติ…ก็ จ ะ ช่ า ง มั น   แ ต่ ต อน นั้ น ใ ช้ รู ป เ รา บ่ อ ย   เ รา ไ ม่ อ ย ากมานั่งทะเลาะเลยไปศาลละกัน”  ส่วนประเด็นที่โดนเหน็บว่าทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผ.มแล้วผมขึ้น แต่ความจริงไปปลูกผมมานั้น

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

“ผมบอกว่าผมไม่เคยปิดบังเลย ตั้งแต่วันแรกที่มีการแถลงข่าว ผ  ม  บอ ก ว่ า ผ ม ล อ ง มา เ กื อ บ ห ม ด ทุก อั น แ ล้ ว  ผ ม ข อ เ ท้ า คว า ม ต อ น ที่ ผม ไ ป บ ว ช  พ อ ไ ด้ โ ก น แ ล้ว ก็ เ ห็  น ว่า มั น เ ถิก เ ข้ า ม า  พอสึกมาเราก็ไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ หลายคนก็ให้เซรั่มมา ละปรึกษาหมอด้วย  แ ต่ที่ บ อ ก ว่ า ไ ปเ จ อ ผ ม เ นี่ ยเ อ า จ ริ ง ๆ  เ ล ย น ะ เป็ น ค ลิ นิ กที่ ผ ม ไ ป ทำ เ ลเ ซ  อร์ ห น้ า   เ ขา ก็ ช ว น ผม ป ลู ก ผ มมั้ ย   เ ข าก็ บ อ ก  ต้อ ง ก รี ด  เ ร า ไ ม่เ   อ า   เ ข า บอ ก มี เ ท ค โ น โล ยี ใ ห ม่ แ ล้ ว ทำ ให้ ฟ รีไ ม่ คิ ด ตั ง ค์ เร า ก็ โ อ เค ทำ ไ ป   ผม อ า จ จ ะเ ซ ล ล์ ไ ม่ ไ ด้  ป ฏิ บั ติ ตั วไ ม่ ดี  ปรากฏว่ามันไม่ติด เราก็ ค ว า น ห า ต่ อ  ล อ ง ไ ป เรื่ อ ย   ก็ ไ ป เจ อ ล ะ ลองแล้วให้น้องๆ ลองด้วยละมันใช้ได้ผล น้องที่ให้ไปก็ได้ผล เราเลยรู้สึกว่าน่าทำขายก็เลยทำออกมา”

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

ภาพของ จอนนี่ แอนโฟเน่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *