สุดท้ายเลิกลาครองรักกว่า51ปี!!คุณหญิงหลุยส์ ครองคู่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เหตุสะบั้นรัก ไล่เปลี่ยนนามสกุล

“คุณหญิงหลุยส์” ช้ำรัก! ครองคู่ “พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ” กว่า 51 ปี เจอเหตุสะบั้นรัก ก่อนหนีไปครองรักใหม่

แม้ตอนนี้จะหย่าร้างกันไปแล้ว แต่ยังคง มี ป ร ะ เ ด็ น ฟ้ อง ร้ อ ง กั. น อ ย่ า ง ต่อ เ นื่ อ ง เ ล ย ที เ ดีย ว   สำ ห รับ  “บิ๊กจิ๋ว” หรือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กับคุณหญิงหลุยส์ พันธ์เครือ ยงใจยุทธ ที่ล่าสุดเจ้.าตัวได้ออกมาเปิดใจหมดเปลือก เรื่องชีวิตคู่ 51 ปี 3 เดือน ไม่เคยคิดหย่า ช้ำรักเห็นคนดูแล “บิ๊กจิ๋ว”

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ สัม ภ า ษ ณ์ ถึ ง กร ณี ก า ร ฟ้ อ ง ร้ อ ง  คุณ ห ญิ. ง พั น ธุ์เ ค รื อ  ย ง ใจ ยุ ท ธ  อ ดี ต ภ ร รย า ว่ า   สัญ ญ า ใ น ใ บห ย่ า  ได้มอบทรัพย์สินให้คุ.ณหญิงพันธุ์เครือ มีเจตนาเพื่.อเเบ่งสรรปันส่วนให้ลูกหลาน แต่คุณหญิงกลับนำไปขายเเละจำนอง โดยไม่ทราบว่านำเงินไปทำอะไร จึงมีการฟ้องร้องเรื่องทรั.พย์สิน โดยศาลนัดพิ.จารณาในวันที่ 25 ก.พ.นี้

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ คุณหญิงหลุยส์

ทั้งนี้ พล.อ.ชวลิต ได้กล่าวประเด็นที่ไม่ยอมเปลี่ยน ก ลั บ ไ ป ใ ช้ น า มส กุ ล เ ดิ ม ข อ ง คุ ณ ห ญิ ง.ห ลุ ย ส์   ถื อเ ป็ น เ รื่ อ ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง เ พ ร. าะ ห ย่ า ข า ด จา ก กั น. แ ล้ วแ ล ะ ต น ก็ ไ ด้ จด ท ะเบียนสมรสกับคนใหม่แล้วนั้น

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ คุณหญิงหลุยส์

อีกทั้งตนไม่พอใจที่นำบ้านที่ จ.นครพนม ไปมอบให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือด เป็นปัญหา.ที่เกิดขึ้นห ลั งก า ร ห ย่า   ค ว าม จ ริ ง ต น ไ ม่ต้ อ ง ก า ร ห ย่า   เเต่คุณหญิงพัน.ธุ์เครือชวนไปหย่า และคุณหญิงพันธุ์เครือเป็นคนเเรกที่เซ็นใบหย่า คนเป็นชายชาติทหารต้องเคารพสตรีโดยเฉพาะภรรยา การนำบ้านที่ตนให้ ไปขายมอ บ ใ ห้ ค น อื่ .น คือ ปั ญ ห า สำ คัญ สำ ห รั บ คนที่รักในศักดิ์ศรีตระกูล ตนมีแต่ความรู้สึกที่ดีมอบใ.ห้ แต่คุณหญิงพันธุ์เครือไม่ดูแลตน แม้แต่ตอนหกล้มเมื่อปี 59

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ คุณหญิงหลุยส์

ล่าสุด ดร.นพดล อมนเวช เปิดเผยว่า ตนได้รับการ ปร ะ ส า น จ า ก คุ ณ ห.ญิ ง พั น ธ์ เ ครื อ ยงใจยุทธ ให้ทำหนังสือชี้แจง.ข้อเท็จจริงการฟ้องห ย่ าใ หั กั บ สื่ อ ม ว ลช น   ห นั ง สือ ดั ง ก ล่ า ว ได้ร ะ บุ ถึ งป ร ะ วั ติ ก าร ส ม ร ส ระ หว่าง คุณหญิงพันธ์เครือ กับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมอธิบายถึงข้อตกลงที่มีการระบุเป็นลายลักษ.ณ์อักษร เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน ข อ ง  พ ล. เ อ ก ชว ลิ ต ให้กั บ คุ ณ ห ญิ งพั น ธ์ เ ค รือ ทั้งระหว่างอ.ยู่ด้วยกัน และหลังจากอย่าร้างกัน

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ คุณหญิงหลุยส์

หนังสือฉบับนี้ของคุณหญิงพันธ์เครือระบุว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่า พล.อ.ชวลิตมีผู้หญิงดูแลก่อนหย่าถึง 10 ปี และส่วนตัวไม่มีเหตุผ.ลจะขอหย่า เพราะอยู่กินกันมาน.านถึง 51 ปี 3 เดือน แม้ไม่มีบุตรด้ว.ยกัน พร้อมยังเผยอีกว่า ตนไม่มีเหตุผลใดจะไปขอหย่า คิดเพียงตั้งใจจะครองคู่ ถือไม้ยอดทองกระบองยอ.ดเพชร


ตลอดเวลาทำหน้าที่ภริยาอย่ าง แ ล ะ เ ชิ ด ชู เ กีย ร ติ ย ศ ศักดิ์ศรี และห น้ าที่ ก า ร ง า น ให้ พล.อ..ชวลิต อย่างสมเกียรติ สมฐานะ และสม.ศักดิ์ศรี สนับสนุนงานในกองทัพและการเมืองเต็มกำลัง โดยทางการ.เมืองได้สนับสนุนเงินทุนและบริหารกิจการพรรคการเมือง
แต่หลังจากหย่าร้างตนยังค.รองสถานะหม้าย ขณะที่ พล.อ.ชวลิต หย่าไม่ถึง 8 เดือน ประกาศแ.ต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่ ซ้ำยังบอกว่าดูแลกันมาเป็นเวลานับ 10 ปี

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

คุณหญิงพันธ์เครือยังระบุด้วยว่า ขณ ะ รั บ ตำ แ ห น่ ง น า ย กรั ฐ ม น ต รี   7  พ ฤ ศ จิก า .ย น   2 5 4 0   พ ล . อ . ช วลิ ต   มี ท รั พ ย์ สิ น   23  ล้านบาท ส่ ว นท .รั พ ย์ สิ น อื่ น  ๆ รวม146.9 ล้าบาท เป็ น ข อ ง คุ ณ ห ญิ งพั น ธ์ เ ค รื  อ ม า ตั้งแต่ต้น
ภาพสมัยที่พล.อ.ชวลิต ดำ ร งตำ แ ห น่ ง น า ย. ก รั ฐ มน ต รี ค น ที่ 22 ของไทย

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ คุณหญิงหลุยส์

พร้อมระบุทิ้งท้ายว่า พลเอกชวลิตและภรรยาใหม่ ไม่ มี สิท ธิ์ ม า ยุ่ ง เกี่ ย ว กั บ ท รั พ ย์สิ น ข อ. ง ต น   เนื่ อ ง จ า กไ ด้ ห ย่ า ข า ดกั น ม า เ ป็ น. เ ว ล า  3 ปี แล้ว และ ข ณ ะ นี้ อ ยู่ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ดำเ นิ น ก า ร ข อ ง ชั้ น ศา ล   ซึ่ ง จะ มี ก า ร นั ด ฟัง คำ พิพ า ก ษ า  ใ น วั น ที่  25   กุ มภ า พั น ธ์ 2564 นี้ อ ย่ าง ไ ร ก็ ต า มค น ใ ก ล้ ชิ ด คุ ณ หญิ ง ห ลุ ย ส์. มีก า ร เ ปิ ด เ ผย ภ า พ ถ่ า ย ปั จจุ บั น ข อ ง คุ ณ. ห ญิ ง ห ลุย ส์   แ ล ะนี่ คื อ  ภา พ ปัจ จุ บั น ข องเธอ

ภาพของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

ภาพของ คุณหญิงหลุยส์
ที่มา : มติชนออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *