สงกรานต์ถึงกับเดือด!!หลังแมทโดนด่า ขอนัดเจอตัวต่อตัว

สงกรานต์ถึงกับเดือด!!หลังแมทโดนด่า ขอนัดเจอตัวต่อตัว

ตั้งใจโพสต์อวดโมเมนต์น่ารัก ๆ กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก แต่จู่ ๆ นางเอกสาว แมท-ภีรนีย์ คงไทย กลับ ถูก ช า ว เ น็ ต รา ย ห นึ่ ง เข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ วิพ า ก ษ์ วิ จ า  ร ณ์ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ธอ กั บ แ ฟ น ห นุ่ม อ ย่ า ง ไ ฮ โ ซ  ส  งก ร า น ต์ เตชะณรงค์ ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมาก

โพสต์ส่วนตัวจอง แมท ภีรนีย์

โดยบอกว่า “สงกรานต์ มันปลดประจำการคุณแล้ว เป็นธรรมดาครับ ฟิสเชอร์ริ่งกันทุกวัน ก็ย่อ มเ บื่ อ เ ป็ น ธ ร ร ม ด า ข นา ด แ อ ฟ ส ว ย ๆ  เ รี ยบ ร้ อ ย  ดูมี ค่ า   สง่ า ง า ม ง าม   มั น ยั ง ทิ้ ง ไ ด้  นั บ ภ า ษ า อะ ไ ร  กับผู้หญิงทรงร่   …า- ๆ แบบคุณ ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษ.าผมได้ หรือจะให้ผมรับดูแล ก็ยินดีครับ แต่ขอไม่ผูกพันธ์.และผูกมัด”

ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเม้นท์ว่าแมท อย่างแรง

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ซึ่งก็ทำเอา หนุ่มสงกรานต์ ที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าว ถึงกับทนอยู่เฉยไม่ ไ ด้  เ ข้ า ม า ค อ ม เ มน ต์ ต อ บ ก ลั บ เ จ้า ข อ ง ค อ มเ ม น ต์ นี้ เ ป็ นก า ร ด่ ว น   ด้ ว ย ข้ อค ว า ม ว่ า “คืออะไรครับ ? คุณมีปัญหานัดคุยกับผมได้นะครับ คุณจะมากี่คนไม่ใช้ปัญหาครับ ขอให้มาจริง ๆ “
ขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เข้า ม า ต อ บ โต้ แ ล ะ ท้ า ท า ย  ห นุ่ ม ส ง ก ร า น ต์  ก ลั บ ว่ า  “คุณมั น เ ด็ ก น้อ ย   สำ หรั บ ผ ม ค รั บ  ตำ ร ว จ ตัว เ ล็ ก ไ ป   อย่ า ม า ห้ า วครับ คุณคิ ด ว่ า เ ส้ นส า ย คุ ณ แ น่   ผ มแน่กว่าคุณ 100 เท่า 1,000 เท่าครับ เล่นกับใครเช็กให้ดีก่อน เดียวสุดต่อ แล้วจะหาว่าไม่เตือน”

ภาพโพสต์ของ สงกรานต์ ที่เดือดแทนแมท

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

จนท้ายที่สุด หนุ่มสงกรานต์ ถึ ง กับ  ทั ก ข้ อ คว า ม ส่ ว น ตั ว เ พื่   อ ส่ งเ บ อ ร์ ไ ป ใ .ห้ ช า วเ น็ ต ร า ย นี้ โ ท ร ม า เค ลี ย ร์ กัน เ ล ย ที  เ ดีย ว ……….

ภาพของ แมท ภีรนีย์

ภาพของ สงกรานต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *