ใส่แล้วรู้สึก อุ่นใจ แคล้วคลาด!!สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โชว์เหรียญรุ่น ‘บิ๊กป้อม’

ใส่แล้วรู้สึก อุ่นใจ แคล้วคลาด!!สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โชว์เหรียญรุ่น ‘บิ๊กป้อม’

หลังจากนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โชว์เหรียญทองคำ วงรีรูปสลักของ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประ..วิตร วงษ์ สุว ร ร ณ   ร อ งน า ย ก รั ฐม น ต รี   แ.ล ะ หั ว ห น้ า.พ ร ร ค พ ลัง ป ร ะช ารัฐ

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

นายสิระ ระบุว่าเป็นเ ห รี ย ญ ที่ ห้ อย ค อ ไ ว้ แ ล้ว อุ่ น ใ จ…..   แ คล้ ว ค ล า .ด  ป ล อ ด ภั ย  โ. ด ย ยั ง มีอี ก รุ่ น  คื อ รุ่ นป่ารอยต่อ แต่ไม่ได้โชว์

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสังเกตเ ห รี ย ญ ท อ งคำ ที่ น า. ย สิร ะ   นำ ม า แ ส ด งนั้ น   เ ขี ย นชื่ อ. ข อง   พ ล . อ. ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร .ณ  ผิ ด ทั้ ง ชื่ อ แ ละนามสกุ.ล เป็น “ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ”

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

อย่างไรก็ตามในการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นาย.กรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อีก9คน นายสิระ ทำ ห น้.. า ที่ เ ป็ น ห นึ่ ง ใน อ ง ค รั .กษ์ พิ ทั ก ษ์   บิ๊ กตู่   ทำ ห น้ า. ที่ป ร ะ ท้ ว ง   โ ต้แ ย้ ง ผู้ อ ภิ ป ร า ย ไ.ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จเ ป็ น ร ะยะ

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

ภาพของ นายสิระ เจนจาคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *