ทะเลลุกเป็นไฟ! “เขื่อน เคโอติก” ฟาดลุคแซ่บสุดปัง โชว์หุ่นในชุดว่ายน้ำ

ทะเลลุกเป็นไฟ! “เขื่อน เคโอติก” ฟาดลุคแซ่บสุดปัง โชว์หุ่นในชุดว่ายน้ำ

ปั ง ยื น ห นึ่ ง ! ! สำ ห รั บ ” เ ขื่ อ น – ภัท ร ด นั ย    เ ส ต สุ ว ร ร ณ   ” อ ดี ต ส ม า ชิ ก ว ง บ อ ย แ บ น ด์ ชื่ อ ดั ง K – O T I C เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ที่ อ อ ก ม า เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส นั บ ส นุ น     เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ L G B T Q แ ถ ม เ จ้ า ตั ว ยั ง ยื น ยั น เ รื่ อ ง ทั ศ น ค ติ ที่ ว่ า . . .  เ สื้ อ ผ้ า ไ ม่ มี เ พ ศ เ ล ย

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

 

ทำ ใ ห้ ” เ ขื่ อ น ” เ ปิ ด ก ว้ า ง เ รื่ อ ง ก า ร แ ต่ ง ก า ย ม า โ ด ย ต ล อ ด บ า ง วั น เ จ้ า ตั ว ก็ ใ ส่ ก ร ะ โ ป ร ง ห ว า น ๆ บ า ง วั น ก็ ใ ส่ สู ท ห รื อ ก า ง เ ก ง เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า จั ด เ ต็ ม เ รื่ อ ง แ ฟ ชั่ น ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร้ ขี ด จำ กั ด

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

เ พ ร า ะ ยื น ห นึ่ ง เ รื่ อ ง ค ว า ม คิ ด ที่ ว่ า แ ต่ ง ตั ว เ พื่ อ ตั ว เ อ ง ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ ค น อื่ น แ ต่ ถ้ า ห า ก ค น อื่ น ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า เ ป็ น นั่ น ไ ม่ ใ ช้ ปั ญ ห า ข อ ง เ ร า มั น คื อ ปั ญ ห า ข อ ง ค น ๆ นั้ น

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

ล่ า สุ ด ” เ ขื่ อ น ” ไ ด้ เ ผ ย ลุ ค แ ซ่ บ ซี๊ ด ห ลั ง ห นี อ า ก า ศ ร้ อ น ไ ป พั ก ผ่ อ น อ ย่ า ง ส บ า ย ใ จ กั บ ท ริ ป เ ที่ ย ว ท ะ เ ล ง า น นี้ เ จ้ า ตั ว ไ ด้ ข น ชุ ด ว่ า ย น้ำ แ ซ่ บ ๆ ม า ใ ส่ โ ช ว์ ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ แ บ บ กั้ น ไ ว้ ไ ม่ อ ยู่

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

อ ย่ า ง ภ า พ เ ซ็ ต ที่    ” เ ขื่ อ น ” ส ว ม ชุ ด ว่ า ย น้ำ แ บ บ วั น พี ช ล า ย ท า ง พ ร้ อ ม เ ผ ย   ค ว า ม แ ซ่ บ ซี๊ ด ร ะ ดั บ พ ริ ก สิ บ เ ม็ ด ด้ ว ย ก า ร แ ห ว ก เ ว้ า สุ ด เ ซ็ ก ซี่ โ ช ว์ ก ล้ า ม ท้ อ ง สุ ด เ ฟิ ร์ ม หุ่ น เ ซี๊ ย ะ สุ ด ๆ

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

โ พ ส ต์ ท่ า แ ต่ ล ะ ช็ อ ต บ อ ก เ ล ย ว่ า ฟ า ด อิ น เ น อ ร์ แ ล ะ แ อ ด ติ จู ด สุ ด ปั ง จั ด เ ต็ ม ถื อ เ ป็ น เ ซ็ ต ที่ ทำ เ อ า อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ลุ ก เ ป็ น ไ ฟ ที เ ดี ย ว

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

รูปของ “เขื่อน เคโอติก”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *