หวานอีกแล้วว!!! อาย กมลเนตรเปิดตัวแฟนหนุ่ม แฟนเก่าเข้ามาร่วมยินดี

ห ว า น อี ก แ ล้ ว ว !!! อ า ย  ก ม ล เ  น ต ร เ ปิ ด ตั ว แ ฟ น ห นุ่ ม  แ ฟ น เ ก่ า  เ ข้ า ม า ร่ ว ม ยิ  น ดี

ภ า พ ข อ ง อ า ย ก ม ล เ น  ต ร
ภ า พ ข อ ง ว่ า น ไ ฉ

ทำ เ อ า เ ซ .  อ  ร์ ไ พ ร ส์ ไ ม่ น้ อ ย เ มื่ อ นั ก แ . ส ด ง ส า ว ค น ส ว ย   อาย กมลเนตร เรืองศรี แ ล ะ ห นุ่ . ม ตี๋ ห น้ า ใ ส  ว่ า น ไ ฉ  A F 5   ห รื  อ ว่ า น ไ ฉ  อ คิ ร ว ง ษ์ เ ซ็ ง  ถื อ โ อ ก า ส ว า เ ล น ไ ท น์ เ ปิ . ด ตั ว ค บ  โ ด ย พ ร้ อ ม ใ จ อ อ  ก ม า.โ พ ส  ต์ภ า  พ คู่ ห ว า  น ๆ ข ณ ะ ที่ กำ ลั  งเ ดิ น ช .ม เ ที่ ย ว ธ ร ร ม ช า ติ ด้ ว ย กั น

ภ า พ จ า ก ไ อ จี อ า ย  ก ม ล เ น  ต ร
ภ า พ จ า ก ไ อ จี อ า ย  ก ม ล เ น  ต รภ า พ จ า ก ไ อ จี อ า ย  ก ม ล เ น  ต ร

ซึ่  ง ห ลั ง จ  า ก . ที่ ภ า พ นี้ อ อ ก สู่ ส า ย ท่ า ม ก ล  า ง เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง  ใ น  ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แ ห่ เ ข้ า ม า ป . า หั ว ใ จ   แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั น ล้ . น ห ล า ม   แ ล ะ บ า ง ค น ก็ ยั ง . แ ซ ว ว่ า   อ ะ ไ ร   ยั ง ไ ง   ต ก . ข่ า ว อ ะ ไ ร ไ ป ห รื อ เ ป ล่ า

ภ า พ ข อ ง ว่ า น ไ ฉ
ภ า พ ข อ ง อ า ย ก ม ล เ น  ต ร

น อ ก จ า ก . นี้   ส า ว แ ป้ ง โ ก ะ   อ ดี ต ค น รั ก ข อ ง   ห นุ่ ม ว่ า น ไ ฉ   ที่ ส ถ า น ะ ต อ น นี้ เ ป็ . น เ พื่ อ น ที่ ดี ต่ อ กั น ก็ ยั ง เ ข้ า ม า . แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั  บ คู่ ว่ า   “ ทั้ ง ส อ ง ค น น่ า รั . ก ม า ก   รั ก ทั้ ง คู่ เ ล ย ”   โ ด ย   ส า ว อ า ย   ก็ ต . อ บ ก ลั บ ไ ป  ว่ า   “ รั ก พี่ .แ ป้ ง เ ห มื อ น กั น ”

ภ า พ ข อ ง ว่ า น ไ ฉ ภ า พ ข อ ง อ า ย ก ม ล เ น  ต ร

ขอบคุณข้อมูลจากไอจี อาย กมลเนตร

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *