หม่อมเหยินขอบวชไม่สึก? หม่อมเอ็ม ขอร่วมอนุโมทธนาบุญถ้าเป็นการตัดสินใจของท่าน

หม่อมเหยินขอบวชไม่สึก? หม่อมเอ็ม ขอร่วมอนุโมทธนาบุญถ้าเป็นการตัดสินใจของท่าน

หลังจากที่มีข่าวว่า หม่อมเหยิน อดีตตลกชื่อดัง ตัดสินใจละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมมานานหลายปีแล้ว จนมีข่าวลือว่าจะ บว ช ไ ม่ สึ ก ล่า สุ ด   เ อ็ ม   อ ร ร ถ.พ ล   เ ท ศ ท ะว ง ศ์   ห รื อ.  ห ม่ อ ม เ อ็ ม  ได้มาเปิดใจในรายการ บางกอกจะบอกให้ อัพเดตเรื่องราวของคุณพ่อรวมถึงการทำงานในวงการบันเทิงตอนนี้ให้ฟังว่า………..

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์

“หลักๆเป็นงานทางด้านแสดง เพราะไม่ได้เล่นตลกนานแล้ว แต่  ก็ยั ง นำ มุ ก ต ล ก มา. ใ ส่ ใ น ล ะ  ค ร อยู่   ไม่ได้ทิ้งไ.ปไหน รวมไปถึงยังได้ทำธุรกิจขายไอศกรีมกะทิควบคู่ไปด้วย”

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

เมื่อถามเรื่องหัวใจเขาได้บอกว่า “ตอนนี้คบกับแฟนสา.วนอกวงการมานาน 4 ปีแล้ว ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกัน เป็นคู่.ที่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ ง่ายๆ สบายๆ”


ในส่วนของเรื่องที่ตัดสินใจ ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรล่างนั้น เจ้าตัวก็เผยว่า
“มันส่งผลต่อระยะยาวต่อชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ส่งผลต่อการกิน เพราะ 0 ฟัน ผ ม ไ ม่. ข บ กัน   ทำ ใ ห้ เคี้ ย ว อ า ห า รไ ม่ ล ะ เ อี ยด   ผ  ม มี ปั ญ หา เ .รื่ อ ง นี้ ตั้ง แ ต่ อ า ยุ   14 – 15 ปี และมาตัดสินใจผ่าตัดตอนอายุ 30 ปี (ปีที่แล้ว) ผมได้ปรึกษาหมอแล้ว หลายๆท่านก็ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดและดั.ดฟันร่วมไปด้วย”

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

และสำหรับเรื่อง ห ม่อ ม เ ห ยิ น  ที่ มี ข่ า ว ลื อ ว่ าจ ะ บ ว ช ไ ม่ สึ ก นั้น   ห ม่ อม เ อ็ ม ไ ด้ชี้ แ จ ง ถึ ง เรื่ อ ง นี้ ว่ า……………………………………..

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

“มีคำถามแบบนี้เยอะมาก ส่วนตัวผมเองตอบได้เพียงว่า ณ เวล า นี้ห ล ว ง พ่ อ. น่ า จ ะส บ า ย ใ จ กั บ ปั จ จุ บั น  คื อ สิ่ ง นึ. ง ที่ ผ ม เ ห็น เ ล ย   ห ล ว งพ่ อ มี ค ว า มสุ ข ขึ้ น   นิ่ ง   สง บ   ไ ม่ มี เ รื่ อ งอ ะ ไ ร ที่ มากระทบท่านได้ ท่านบวชมาประมาณ 4 – 5 พรรษา ตอนนั้นท่านบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9 และ.ก็จำวัดยาวมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

ซึ่งผมก็สบายใจที่ท่านตัดทางโลกและมุ่งสู่ทางธรรม และได้ ไป เ ยี่ ย ม ท่ า น อ ยู่ บ่ อ ย ๆ  ส่ ว น พี่ ๆ   ถ้ าว่ า ง ก็ จ ะ ผ ลั ด กั นไ ป ห า ท่ า น ค รั บ   แต่ ถ้ า ถ า ม ว่ า เ ป็ นห่ ว ง ไ ห ม  ในฐานะลูกก็เป็นห่วงท่าน แต่โชคดีที่แม้ท่าจะอายุ 75 ปี แต่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีมีโรคประตัว
ผมอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วย ถ้าท่านจะบวชตลอดชีวิต ถามว่าท่านเคยเปรยๆ ไหมก็มีครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านครับ”

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

ภาพของ เอ็ม อรรถพล เทศทะวงศ์ และ คุณพ่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *