เอ๊ะยังไง!!เจนนี่ เเซ็ตหลุดไล่เด็กออก แต่บอกลาออกเองเพราะน้องป่วยเลยต้องรักษาตัว

เอ๊ะยังไง!!เจนนี่ เเซ็ตหลุดไล่เด็กออก แต่บอกลาออกเองเพราะน้องป่วยเลยต้องรักษาตัว

.
แช็ตหลุด เจนนี่ ไล่เด็กออก – จากเหตุการณ์ศิลปินน้องใหม่.Butte..rfly วงเกิร์ลกรุ๊ปเจ้าของเพลง “บัตเตอร์ฟลายราย.งานตัว” ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ น้องอัง.เปา, น้องซีน, น้องได๋ , น้อง.เบบี้มายด์ และ น้อง.สมายด์……..

ภาพของ Girl Group Butterfly ได้หมดถ้าสดชื่น

 

ภาพของ น้องซีน บัตเตอร์ฟลาย

ก่อนที่น้อง “น้องซีน บัตเตอร์ฟลาย” จะประกา.ศตัวลาออก โดย เจนนี่ ชี้แจงว่า ตอนนี้ทางค่ายต้อง.ขออนุญาตแจ้งทุกคนให้ทราบว่า ต่อไปนี้ Butterfly ได้ห.มดถ้าสดชื่น จะเหลือเพียง 4 คน เพราะ น้องซีนตรวจเจอก้    ..อ   น เ นื้    อที่ เ  ข่ า  แล ะ คุณ ห ม อ ใ ห้ น้ อ งพั ก แ ล ะ รั ก ษ าอ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง   ทำใ ห้ น้ อ ง ซี น   จึ  ง ต้ อ งมี ค .ว า ม จำ เ ป็ นที่ จ ะ. ต้ อ ง หยุ ด เ ดิ น. ตา ม ค ว า ม ฝั น  เ พื่ อ รั ก ษา เ ข่ า ใ ห้ห า ย ข า ด

ภาพของแชทหลุดจาก เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ภาพของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

โดย ภายหลังมีแช็ตหลุดผ่านโซเชียล เป็นบ.ทสนทนาที่เจนนี่คุยกั.บศิลปินในสังกัด เผยว่า “สิ้นปีนี้ จะ มี ก า ร. คั  ด ศิ ล  .ปิน อ อ ก   2  ค น   น ะ ค ะ   เห ตุ ผ ล .อ ย าก ใ ห้ ทุ ก ค น . ก ลั บมาทุ่มเทและ.เต็มที่กับหน้าที่มากกว่านี้ และเป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิม

ภาพของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

จะดูโอ้ หรือ เกิร์ลกรุ๊ปมีสิทธิ์ โดนตัดออก ทุกคน ที่ พี่ ต้ อง ทำ แ บ บ นี้   เ พ รา ะ ช่ ว ง นี้   พี่ค ว บ คุ ม .ทุ ก คน ไ ม่ ไ ด้ เ ห มื อ นเ มื่ อ .ก่ อ น   แ ล ะมี ห ล .า ย ค น   ที่ ทำ ตา ม ใ จ.ตัว เ อ   ง ม าก ก ว่. า ก า รรั ก ษ า  โ อ ก.า ส  ที่ ไ ด้รั บ   ต้องใช้วิธีเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นต่อๆไปลงชื่อรับทราบ”

ภาพของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

นอกจากนี้ ยังมี.ข้อความเพิ่.มเติมอีกว่า “ส่วนใครที่ ไม่มีไฟแล้ว ล้ มเ  ลิ ก ค ว า ม ตั้ ง ใ จ แ ล้ว   ก็  พ อ   เ อา แ ค่ ค น. ที่ อ ย า ก อ ยู่ จ ริ ง   เ อา  แ ค่ คน ที่ .เ ชื่ อ ฟั ง   ใ ค รไ ม่ ฟั ง   ไ ม่ ต า มแล้วค่ะ ทุกคนร.อแชร์ แปป ใครจะ.อยู่ก็ขอบใจ ใครจะไป @กูมาล่า”

ภาพของแชทหลุดจาก เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ภาพของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ภาพของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

CR: Khoasod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *