เสียชีวิตแล้ว’น้องน้ำมนต์’รองนางสาวไทยปี 2562 พร้อมเผยประวัติ

เสียชีวิตแล้ว’น้องน้ำมนต์’รองนางสาวไทยปี 2562 พร้อมเผยประวัติ

จากกรณี สภ.ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแจ้งเกิดอุ บั ติเ ห ตุ ร ถ ย น ต์ เ สี ย ห ลั ก ช น ต้ น ไ ม้ พ ลิ ก ค ว่ำ   บ ริ เ ว ณถ น น ห น้ า ค ณ ะนิ ติ  ศ า ส ตร์ สี่แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และ เ สี ยชี วิ ต   2   ร า ย   โ ด ย ห นึ่ ง ใ นผู้ บ  าด เ จ็ บ คื อ   นา ง ส  า  วม นชนิตว์ ช่วยบุญ อายุ 22 ปี หรือน้องน้ำมนต์ อดีตนางนพมาศ และเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์ มข. และยังเป็นรองนางสาวไทย ปี 2562 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตามที่ได้เสนอข่าวไป

ภาพรถของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

น้ำมนต์ มีชื่อจริงว่า มนชนิตว์ ช่วยบุญ ชื่อเล่น น้ำมนต์ ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็น อดี ต น า ง น พ ม า ศ   แ ล ะ เ ป็น ด า ว ค ณ ะ วิ ทย า ศ า ส ต ร์   ม ห า วิ ทย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  แ ล ะ ไ ด้ รั บตำ แ ห น่ ง ร อง น า ง สา ว ไ ท ย   ปี 2562

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

โดยในปี 2562 “น้ำมนต์” จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 เข้าประกวดในฐานะนางงามมหาสารคาม ที่ผ่า นก า ร คั ด เ ลื อก จ า ก ร ะ ดั บจั ง ห วั ด   แ ละ ร ะ ดั บ ภ า ค  เ ข้ า ไ ป สู่ร อ บ   39 คนสุดท้าย ดีกรีเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 และเป็นนางนพมาศ มข. ประจำปี 2561 ภายในงาน “สีฐ า นเ ฟ ส ติ วั ล   บุญ ส ม ม า บู ชา น้ำ ”   ม ห าวิ ท ย า ลั ยข อ น แ ก่ น  ห รื อ งา น ล อ ย กร ะ ท ง   ใ นปี ที่ ผ่ านมา

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

และคว้าตำแหน่งรองนางสาวไทย เป็นนางส าว ไ ท ย ป ร ะ จำ ภ า ค อี ส าน ม า ไ ด้   โ ดย ใ น ร อบ ตั ด สิ น มี ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด   3 9  ค น ที่ ผ่ า น ก า ร คั ดเ ลื อ ก ระ ดั บ จั งห วั ด แ ละ ร ะ ดั บ ภา ค มาแล้ว “น้ำมนต์” มีความโดดเด่น ฉลาด ไหวพริบดีมาก มีความสามารภพิเศษมากมาย ทั้งการแสดงจินตลีลา และเล่นเปียโน

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

นอก จา ก นี้ ยั ง เ ป็ น นา ง เ อ   ก มิ ว สิ ค วี  โอ เ พ ลง   อ้ า ย ม าส่ ง ท า ง  ข อ ง ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง  ม น ต์แคน แก่นคูน อีกด้วย………..

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

ภาพของ น้ำมนต์ มนชนิตว์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *