ได๋ อึ้ง เด็ก 14 เผยไอเดียแก้เรื่องหมูแพง

สำหรับ ก ร ะ แ ส ดังอยู่ ต อ น นี้ ที่เป็นเรื่องราวของ ร า ค า ห มู ที่ พุ่ ง ขึ้ น สู ง จน น่า ต ก ใ จ

และหลายคนต่างได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ ไปตามกัน ทั้งผู้ บ ริ โ ภ ค และ ร้ า น ค้ า ต่างๆนั้น จึงเกิดข้อ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมากมาย

ล่าสุด ร า ย ก า ร  นิ น ท า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่นำ ที ม โดย น้าเน็ก หมึก วิโรจน์ ได๋ ไดอาน่า และ ทิ ด เ อ ก หรือ ไพรวัลย์

ที่จัดรายการแบบ พู ด คุ ย กับคนทางบ้าน โดยให้คนทางบ้านโทรเข้ามาร่วม พู ด คุ ย กัน ซึ่งในวันนี้ เป็นการ พู ด ถึ ง เรื่องของ ร า ค า หมูที่แพงอย่างมาก

ได้มีเด็ก เ ชี ย ง ร า ย อายุ 14 ปี ชื่อว่าน้องเฟิร์ส ได้ ติ ด ต่ อ เข้ามาเพื่อแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ทั้งนี้ด้านน้องเฟิร์สได้เผยว่า

ตนได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ เนื่องจากเมื่อก่อนจะได้กิน ผั ด ผั ก ใส่หมู แต่ ต อ น นี้ หมู ร า ค า แพง ทำให้ตนได้กินแต่ ผั ด ผั ก อย่างเดียวไม่มีหมู

อีกทั้ง ที่โรงเรียน อาหารที่เป็นหมูก็ถูก ล ด ป ริ ม า ณ ลงอย่างเห็นได้ ชั ด ได้แต่ทำใจ เพราะตนไม่ ส า ม า ร ถ ไป จั ด ก า ร เรื่องนี้ได้

ด้วยที่บ้านตนเป็น โร ง สี ข้ า ว แต่ถ้าถามตนในเรื่องของ แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ตนมี 3 ระยะ คือ 1 ต้องหาวิธีการ ช ด เ ช ย ให้กับเกษตรกร

เพราะ ข า ด ทุ น จากการ ข า ย หมู และสร้าง ร า ย ไ ด้ จากหมู  2 ให้กู้ เ งิ น ระยะสั้น เพื่อไป พั ฒ น า และป รั บ ป รุ ง ให้ฟาร์มหมู ป้ อ ง กั น โ ร ค

3 ใช้ ร ะ บ บ AI มา พั ฒ น า ส่ง เ ส ริ ม เรื่องการ เ ลี้ ย ง หมูให้มี คุ ณ ภ า พ ขึ้นกว่า แ บ บ เดิม  ซึ่งไม่น่า เ ชื่ อว่าเป็น ค ว า ม คิ ด ของเด็กอายุ 14

งานนี้ทำเอา ได๋ และ น้าเน็ก ถึงกับ อึ้ ง กับคำ แ น ะ นำ ของเด็กอายุ 14 ปี ว่ามันดีทีเดียว และ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น ชื่ น ช ม อย่า ล้ น ห ล า ม

ได๋

หมู

เนื้อหมู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *